雅各书 4章1节 到 4章17节   背景资料  上一笔  下一笔
读雅各书ē-tàng清楚ê看tio̍h作者提起真chē生活层面上非常实际ê问题。Tī雅各书作者ê看法中,若是一个人讲伊信上帝,m̄-koh却无tī每工ê生活中kā伊ê信仰见证出来,chit种信仰并无实在,反tńg是hō͘人感觉只不过是嘴巴讲讲而已。伊tī chit本书信中,先tùi强调为甚么beh kā听tio̍h ê真理tī实际生活中用行动铺陈出来,续落来就讲tio̍h一个人siōng容易tī信仰上失去见证ê,就是讲话无算数。然后伊koh提起做一个人beh见证上帝ê救恩ê时,一定tio̍h会记得tùi诚实ê心开始。Tī伊ê看法里,做一个人心中怀有诡诈ê念头ê时,无论伊jōa-ni̍h-á会讲话,á是kā家己装饰得真敬虔,lóng是虚假ê,因为上帝看人ê心内。因为án-ne,做一个人beh见证福音ê信息ê时,就tio̍h tùi有真实ê心开始。有真实ê心,chiah会结出美好ê信仰果子来。

	Tī雅各书第四章,作者特别提醒两件事,一是人ê欲望问题,二是谦卑ê心chiah是真正有信心ê表现。

第1到3节,kāchit三节经文用来对照第二章14到17节,就会koh khah明白作者为甚么tī chia一开始就提起冲突冤家ê事。

「Lín中间ê冲突冤家」,chit句话已经讲出早期教会内部ê问题,信徒之间出现严重ê纷争kah bē爽快。Tī作者ê看法里,有冲突争战,是因为人ê「欲望」。Chia所用ê chit-ê「欲望」一词,是teh指放纵家己,意思是teh指一个人只想tio̍h家己ê需要,不管别人ê困难á是需要。这mā就是tī第三章16节所提起ê:「凡是有嫉妒kah自私ê所在,就有纷乱kah各种邪恶ê行为。」这欲望所表现出来ê具体行动就是「贪婪」,是teh指对物质生活方面过份倚赖,chit种人ê祈祷是无用ê,因为上帝赏赐hō͘人ê已经够额、不缺乏(参考路加福音十二:29—31)。使徒保罗讲「贪婪」等于拜偶像(参考以弗所书五:5,歌罗西书三:5)。Chit种人祈求当然bē得tio̍h真神上帝ê应允。

第4节,「不忠m̄信」,意思原本是teh指一个妇女到处kah别ê cha-po͘人苟合。圣经ê作者不时譬喻上帝kah他ê子民之间ê关系,ná亲像丈夫kah bó͘仝款亲密(参考以赛亚书五十四:5,耶利米书三:20)。因为án-ne,「不忠m̄信」是teh指弃sak上帝kah这「世界作朋友」,chia所讲ê「世界」,指ê是财富、金钱ê意思。Án-ne意思真清楚,teh说明一个只关心金钱,kā钱财当做神明一般ê供奉ê人,chit种人等于拜偶像仝款,就是「对敌上帝」,是「上帝ê敌人」。

第5节,chit节讲是引用自圣经,m̄-koh咱Tī圣经中确实chhōe bē-tio̍h「上帝安置tī咱内面ê灵有强烈ê欲望」chit句话。Chit句「安置tī咱内面ê灵」,指ê乃是上帝创造人了后,对tio̍h人吹入他性命ê气息,hō͘人成做有性命ê人。M̄-koh上帝án-ne做,是希望人ē-tàng忠实地仰赖他,遵行他ê教示。Ē-sái讲是人却弃sak了上帝ê教示,hō͘上帝艰苦心。Chit种艰苦心就是chia所讲ê「嫉妒」ê意思。因为án-ne,上帝无希望受造ê人去拜别ê神明,á是用别ê神明取代他。Chia所讲「强烈ê欲望」,是teh指上帝希望每一个人lóng有纯洁ê心灵,因为他创造人类ê时,就是赐hō͘人类一粒纯洁ê心。

第6节,tú好kah第5节成相对ê意义;第5节讲上帝是一个嫉妒ê上帝,因为án-ne,他安置tī人心内深处ê是一个嫉妒ê灵,为tio̍h beh hō͘人对他有绝对忠实ê态度。Á第6节就是说明做一个人对上帝绝对忠实ê时,chit种人一定会谦卑为怀,而上帝会加倍加添恩典tī chit种谦卑ê人身上。作者teh强调一个基本信念:做一个人jú谦卑,伊所领受ê恩典就会jú丰富。只有对上帝无够忠实ê人,chiah会想tio̍h beh koh再tùi其它ê神明身上得tio̍h koh khah chē ê赏赐,m̄-koh hiah-ê假ê神明并bē-tàng赏赐hō͘人甚么,kan-taⁿ会带领人行向灭亡而已。

第7节,chit节经文继续teh说明真正teh敬拜上帝,尊崇上帝为性命之主ê人,就应该对上帝beh绝对忠实。Chit种人会知影「tio̍h顺服上帝」,会「抗拒魔鬼」ê诱惑,án-ne,魔鬼就chhōe bē-tio̍h机会诱惑人犯罪。

第8节,chia讲beh「洁净lín ê手」,chit句话是teh指犹太人teh献祭chìn前,祭司一定tio̍h先洗手,ē-tàng kā teh-beh献祭hō͘上帝ê祭品带到祭坛顶。洗手表示洁净ê规定tī摩西律法中规定得真清楚(参考出埃及记三十:19—21,利未记十六:4)。M̄-koh tio̍h注意ê是,上帝并无重视chiah-ê看会tio̍h ê礼仪,他看人ê心内。人无法度kan-taⁿ用洗手来表明洁净,却是一定tio̍h有真诚ê心内chiah行。

第9节,作者提起tio̍h用「悲伤、哀恸、啼哭」ê方式敬拜上帝。雅各书作者认为一个人若是真正遇tio̍h了上帝ê救恩ê时,伊第一个反应就是感受家己是一个罪过真深ê人,甚至会为家己án-ne大ê罪过而感觉悲伤,哀恸、啼哭。

「悲伤」,这是teh指一个人发见家己是一个有罪ê人ê时chūn,就会为家己ê罪而感觉悲伤。

「哀恸」,这通常lóng是因为有亲人往生ê时,心中真oh过而出现ê情绪。用tī chia,是teh指一个人会因家己犯下严重ê罪,真诚忏悔ê时ê真诚态度。耶稣基督讲chit种人,会得tio̍h上帝ê安慰(参考马太福音五:4)。

「啼哭」,这是带有「同情」ê意思。当看tio̍h有人遇tio̍h苦难ê时,出tī心内ê悲悯,对苦难者发出同情ê心。

第10节,chit节mā是teh回应第6节所讲ê「上帝赐恩典hō͘谦卑ê人」。因为án-ne,只要会tī「主面前谦卑」,chit种人必定会得tio̍h上主ê「提升」。

第11节,chia讲「m̄-thang互相批评」,chit-ê「批评」ê字,希腊文是「katalalete」,是teh指故意在别人ê背后讲不实在ê话。Án-ne就包括两个层面ê意思,其一是teh指讲话不诚实,二是故意陷害人。因为这是违背十诫中ê第九诫「bē-tàng做假证陷害人」(参考出埃及记二十:16)。Chit种行为是上帝所无欢喜、讨厌ê(参考诗篇一○一:5)。

第12节,作者tī chia真清楚提起一个信仰上基本ê观念:性命ê主权tī上帝。任何人都无权力主宰别人ê性命。因为性命tùi上帝来,无人有资格对别人ê性命造成伤害。雅各书ê作者认为故意用无正确ê话伤害别人,这kah对敌上帝是仝款ê严重。

第13到16节,chit段经文读起来真有「智慧文学」ê韵味。像第14节chit种对性命ê观点,tī每一个民族中是不时会听tio̍h ê俗语。人thang为未来提出一个规划,m̄-koh无人ē-tàng把握讲一定会达tio̍h愿望,因为决定未来ê主权是tī上帝,m̄是tī人ê手中。

第14节讲人ê性命「不过像一层雾,出现一下á就phah m̄见去」,tī约伯记中mā有类似chit种句话(参考约伯记七:6—7、十二:10),诗篇chit种句话mā bē少(诗篇三十九:5—6、六十二:9、九十:4—6、一四四:3—4)。

第17节,tio̍h注意「善」chit-ê字,是表示「上帝ê旨意」。换句话讲,做一个人知影应该遵行上帝ê旨意去做,却无愿意án-ne遵行ê时,he就是故意犯罪。先知弥迦特别提醒以色列人,无论用甚么方式献祭,á是献祭jōa-chē,lóng bē是上帝所重视ê,上帝欢喜他ê子民遵行他ê旨意(参考弥迦书六:6—8)。

重新查询 专卷研经 雅各书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net