何西阿书 5章1节 到 5章15节   背景资料  上一笔  下一笔
一个社会是m̄是败坏,tùi宗教领袖ê身上就thang看会出来。如果宗教领袖mā会贪婪、自私、欺骗,chit种社会是bē有安宁日子thang过ê。因为宗教工作者乃是一个社会最后ê良知,如果连宗教领袖lóng m̄知道见笑,有贪婪、自私、欺骗ê行为,chit种社会就bē有平安ê日子thang过。

先知何西阿指出ê问题是连祭司mā带头犯罪,而且是「人数jú chē就jú大胆得罪上帝」(参考四:7),这是非常严重ê事。莫怪tī先知何西阿ê时代,伊是眼睁睁地看tio̍h家己ê国家灭亡,tùi主前750年耶罗波安二世siōng兴旺ê时代,一直到主前721年,mā不过是短短30年,就被亚述帝国消灭结束。

Chit章先知何西阿先tùi宗教领袖讲起,续落来提起m̄-nā北国以色列出现问题,连南国犹大mā仝款沉沦,弃sak了上帝。最后上帝谈起他ài怎样惩罚以色列人民。

第1到3节,先知何西阿先tùi指控「祭司」,续落来点名以色列人民,koh来是「皇亲国戚」,ài in注意听上帝beh「审判」in ê声音。因为in tī暗中所做ê恶质tāi-chì,上帝lóng真清楚知影,绝对bē袖手不管。第3节koh一pái讲出何西阿书ê主题—以色列人民对上帝无忠实。先知提醒顶面所讲chiah-ê族群,hō͘ in知影上帝「真了解以色列人」,表示上帝非常清楚in teh做甚么恶质ê事。

「米斯巴」,这是teh指设tī便雅悯之地ê米斯巴,因为它靠近犹大kah以色列ê边界,mā是北国以色列ê宗教圣地。因为tī chia有先知撒母耳所立ê石头,为记念上帝拯救以色列人民脱离非利士人ê攻击(参考撒母耳记上七:7—14)。

「伊泊山」,这是设tī耶斯列平原ê东南方,靠近拿撒勒附近。
「什亭」,这是tī约旦河东岸。以色列人民tī chit所在kah摩押ê cha-bó͘人行淫,而且去参加偶像神明ê崇拜(参考民数记廿五:1—3)。

 先知何西阿用「kho͘-á套」、「网罗」、「陷阱」等chit三项害人ê工具,隐喻顶面所讲三个地方。Chit三个地方lóng是当时出名ê所在、繁荣ê区域,taⁿ却变成人民堕落ê城市。可能是teh指tī经济繁荣背后,隐藏tio̍h害人á是诱惑人弃sak上帝教示ê乌暗面。

第4节,续落来指出以色列人「m̄-bat上主」。先知以赛亚mā bat提出chit种声音,说明上帝感觉siōng-kài艰苦心ê事,就是他ê选民竟然m̄-bat他(参考以赛亚书一:2—3)。

第5到7节,讲出以色列人民「m̄-bat上主」ê原因,就是骄傲。而且m̄-nā是北国以色列人民án-ne,连南国犹大ê以色列人民mā仝款。Chia mā指出in犯罪ê明确事实,就是虽然有献祭,m̄-koh无用,因为in mā同时献祭hō͘巴力,就是chia所提起ê,in「对上主不忠」。第7节讲tio̍h「私生kiáⁿ」(《台语汉字本》用「偷生kiáⁿ」),这可能有两个意思,一是:迦南人认为巴力是一个「生产ê神」,以色列人民为tio̍h生gín-á,mā向巴力祈求。结果in得tio̍h gín-á,m̄-koh上帝讲chit种kiáⁿ m̄是他赐福下生ê,因为án-ne kā它称做「私生kiáⁿ」,上帝bē继续赐福in。二是:指in既然已经去拜巴力,上帝mā就弃sak in。无koh承认kah以色列人民之间ê关系。因为án-ne,in m̄-nā会失去原有ê「夫妻」关系,连本来siōng基本ê「父子」关系mā无koh存在。上帝m̄承认in是他ê子民,ná亲像第一章9节上帝ài先知何西阿kā伊kah淫乱ê bó͘歌蜜所生ê第三个kiáⁿ号名「罗・阿米」,表示上帝kah以色列人民切断了关系。

第8到9节,tùi第8节开始到第七章16节,这是一段新ê段落。Chit两节就是这新段落主要ê内容。虽然是短短ê两节经文,却讲出一个重要ê历史背景:南北两国战争ê问题。北国以色列为tio̍h beh自保,去走chhōe别国ê援助,攻打南国犹大。仝款ê,南国犹大为tio̍h所谓国防安全ê理由,mā走chhōe他国协助防卫,结果是两国lóng因为án-ne受tio̍h损伤,北国以色列甚至因为án-ne带来亡国ê厄运。Chit两节lóng提起作战ê事,thang参考列王记下第十五到十七章。

第10节,koh一pái提起上帝beh严惩犹大ê原因,是in ê领袖「侵占以色列ê领土」,意思是teh指当亚述举兵攻打以色列ê时,犹大却趁机会收复了以前失去ê土地,而且iáu移动了边界,hō͘以色列tī困境中ná亲像雪上加霜仝款,国势koh khah脆弱。

第11到12节,讲以色列kā「被欺压」,这是teh指亚述会侵犯in,in走chhōe埃及ê援助,结果反遭亚述大举派兵攻打。果然,tī主前721年,亚述帝国ê军队就攻入了北国以色列ê首都撒马利亚,以色列因为án-ne灭亡。亚述就是用以色列亡国来威胁beh「消灭犹大」。

第13节,chia ê「病」kah「伤」,lóng是teh指外国ê侵犯。南北二国lóng bat tī亚述ê指染下成做附庸国仝款,臣服tī亚述ê统治。Thang参考列王记下第十五章19到20节,是发生tī主前745年到737年之间米the̍h现在位期间。无论北国以色列,á是南国ê犹大,lóng是想走chhōe亚述帮忙,结果lóng因为án-ne付出非常大ê代价,甚至是亡国ê后果。这就是此节所讲ê「病jōa-ni̍h-á沉重」、「伤jōa-ni̍h-á严重」ê原因,是teh形容kui个国家病入膏肓。意思是走chhōe亚述ê结果kan-taⁿ会带来koh khah严重ê结果。

第14节,以「狮」来譬喻上帝。先知何西阿用狮来形容上帝ê惩罚是亲像狮teh吞食phah猎tio̍h ê动物。Chia讲上帝beh「亲自」出手惩罚in,ná亲像狮「拆裂in,kā in拖行,无人ē-tàng救in」。

第15节,是chit章经文中心信息,表明ê是只有tī苦难中反省后chiah会醒悟,走chhōe上帝ê救助是唯一ê生存之道。Mā tùi chit节看出慈爱ê上帝á是期待tio̍h以色列人民tńg来chhōe他。

「知罪tńg来chhōe我」,这是一句非常重要ê话,说明上帝ê慈爱特性,他虽然讲beh弃sak以色列人民,m̄-koh á是存一丝ǹg望,teh等待in悔改tńg来归向他。


重新查询 专卷研经 何西阿书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net