何西阿书 11章12节 到 12章14节   背景资料  上一笔  下一笔
Tùi以色列民族被拣选到出埃及ê chit段经历,是以色列民族早期历史上非常重要ê一段。所有以色列人民lóng知影in会hông称做「以色列」,并m̄是偶然ê,却是上帝tī in祖先ê身上有过一段真特殊ê挣扎了后chiah发生ê。Thang án-ne讲:当上帝决定拣选以色列民族ê祖先雅各为仆人ê时chūn,一定真挣扎痛苦,因为上帝所拣选ê是一个会「欺骗、争斗」ê人,却m̄是一位可爱、温柔、听话ê好gín-á。Mā thang tùi chia想像会tio̍h:如果当父母ê,有两个gín-á,其中一个真温顺、体贴、听话,另外一个是真会欺骗koh欢喜kah人争斗ê gín-á,iáu会kah父母吵架,想看看,当父母ê,in会选择甚么人继承家业?咱thang想亲像上帝决定beh拣选雅各为族长,并m̄是件容易ê决定,他一定经历真痛苦ê挣扎,其中mā充满对雅各特殊ê疼,这爱mā是一种「痛苦ê疼」。因为拣选雅各,就一定tio̍h为雅各所做所为付出koh khah chē ê代价。这就是先知何西阿tī第十一章8节所讲ê:

「以法连,我ná 会弃sak 你?以色列,我ná会kā你交hō͘ 敌人?我 ná 会 hō͘ 你亲像押玛?ná 会kā 你做洗扁款待?我回心转意,我慈爱ê 心真热。(全民版)」

无错,上帝无法度án-ne做,因为tī以色列人民ê身上,上帝有一段非常「痛苦ê疼」tī内面,he是无法度分割ê疼,是无法度弃sak ê疼!

第十一章12节,先知何西阿一再提起以色列人民用「白贼」欺骗上帝(参考七:3、十:13)。Tī雅各ê身上mā看tio̍h chit种影像,雅各欺骗老父以撒,这是大家lóng熟悉ê故事(参考创世记廿七:1—29),伊mā用「诡诈」ê方式夺取丈人拉班ê财产(参考创世记三十:34—43)。「诡诈」,tī希伯来文是「米尔玛」(mirma),这字ê原本意思是teh指「心内发出ê阴谋」,mā kah「贪婪」有关。

Koh讲,chia真清楚指出,「背叛」上帝ê m̄-nā是北国以色列人民,mā包括南国犹大人民。表示全体以色列民族lóng背叛了上帝。

第十二章1节,koh khah清楚说明北国以色列ê问题,就是想beh tī埃及kah亚述中间取得平衡,á是想beh两pêng lóng讨好,m̄-koh结果lóng失败à。这就是先知何西阿tī第七章11节,in只知影讨好强国,却bē记得真正ē-tàng保护in ê,是用大能救in脱离埃及ê全能上帝。Á事实mā证明:北国以色列m̄-nā无得tio̍h安全保障,颠倒ê,却被两国hō͘夹持逼。

第2节,真清楚提起南国犹大mā是上帝惩罚ê对象,因为in所犯ê过错kah北国以色列人民所犯ê错误仝款,in并无因为北国以色列遇tio̍h灾难有所警戒。
第3到4节,是用雅各被拣选ê经过当主轴讲述以色列人民kah上帝之间ê关系。虽然这是简短ê历史背景,m̄-koh却讲出上帝kah以色列人民之间ê特殊「爱情」。Chit段背景thang tùi创世记第廿五章看tio̍h第三十二章,是记载有关雅各出世到伊tùi丈人拉班家chhōa bó͘-kiáⁿ tńg去故乡ê kui个经过。Mā thang看tio̍h伊tī母亲ê胎中,就争teh beh先出来(参考创世记廿五:26),甚至tī kah天使相ián ê时chūn,iáu要求天使祝福伊(参考创世记三十二:24—28)。

第5节,chit节ē-sái讲是非常关键性ê一节经文,作者提供咱认bat上帝ê两个特性:一是上帝乃是「万军ê统帅」,另外一是上帝ê名是「耶和华」。前者是teh回应第1节提起ê问题—以色列人民走chhōe埃及kah亚述ê帮助。却bē记得当年带领in ê祖先出埃及ê是上帝。后者讲上帝ê名是「耶和华」,这是非常重要ê一句话。因为以色列人民进入迦南地了后,siōng严重ê问题就是kā上帝hō͘ bē记得,而为tio̍h beh hō͘土地chē加添生产而跟tòe当地迦南人去拜巴力神明,并称呼巴力神明是in ê上帝。当人忘掉对方ê名ê时,就表示对方tī chiah-ê人ê心目中ê地位已经被取代、疏忽à。

第6节,先知何西阿呼吁以色列人民一定tio̍h用实际ê行动—实行无变ê疼,伸张正义,来回应上帝并且永远kah上帝做伙。Chit种呼吁mā出现tī同一时期ê先知弥迦ê信息中(参考弥迦书六:8)。

第7到8节,这是何西阿书中siōng明显指出以色列人民犯罪ê一段经文;Tī chit段经文中提起以色列人民败坏ê实况—欺骗,不诚实,chit种行为显示出in心中无上帝。

第9节,chit节koh一pái提醒以色列人民知影,是上帝带领in ê祖先离开埃及。既然in bē记得,iáu去拜巴力偶像神明,因为án-ne,上帝决定beh hō͘ in koh一pái试探tī「旷野」漂流ê经验,就是甚么都无,看in beh óa靠ê是甚么人?因为只有tī旷野,in chiah会真正体验tio̍h,只有上帝chiah是in性命ê óa靠,tī旷野mā是in kah上帝关系siōng亲密ê时段(参考何西阿书二:14)。

第10到11节,讲出以色列人民真正ê问题,就是m̄知醒悟。Chia提起上帝透过先知传达信息、看见异象、警告人民等,lóng是tùi上帝来ê差遣。M̄-koh,以色列人民犹原m̄知悔改,继续tī重要ê宗教重镇「吉甲」kah「基列」向偶像神明「献祭」。因为án-ne,上帝决定beh惩罚chit两个城市,hō͘ in成做废墟。

第12节,chit节若是编辑tī第4到6节中会比较khah通顺。先知tī chia koh一pái提起历史ê事件,有可能beh表达一件事:先祖雅各为tio̍h beh娶所疼ê拉结做bó͘,无惜受尽一切折磨,被欺骗koh剥削。相对ê,现在以色列人民为tio̍h beh加得tio̍h农作物丰收,竟然ē-tàng放弃疼in ê上帝,去拜巴力神明。

第13节,chia讲有一位先知,这真清楚是teh指摩西。可惜以色列人民并无因为án-ne感谢上帝、遵行上帝ê旨意,引起上帝ê受气。

第14节,chit节清楚指出以色列人民á是仝款,拒绝听从先知ê劝告,mā拒绝接受先知ê信息,这等于是藐视上帝ê恩典仝款,最后一定会tú-tio̍h严厉ê惩罚。
重新查询 专卷研经 何西阿书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net