希伯来书 6章1节 到 6章20节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章真清楚继续teh说明成长ê信仰,是tī生活上thang见证出来ê。信仰绝对m̄是口号,á是停留tī思想中,却是有确实ê行动,chit种行动是tī工作kah生活中展现出来。

第1到3节,chit三节是继续第五章11到14节ê劝勉,希望众信徒ē-tàng进步,而m̄-thang总是停留tī信仰ê初步阶段。Tī chit三节经文中,作者提起几点重要ê信仰要义内容:(1)懊悔,指承认错误ê意思。(2)信上帝,相信只有一位创造宇宙万物ê神。(3)洗礼,早期教会看做非常重要ê入信礼仪。有洁净、洗荡过去ê罪ê意思。Mā就是犹太教ê洁净礼。(4)按手礼,通常lóng是teh洗礼了后,象徵祝福ê意思。若是beh差派人去传福音,按手除了表示祝福,mā表示赋予权柄。(5)死人koh活,基督教信仰siōng根本ê要义。(6)永远ê审判,亲像马太福音第廿五章31到46节耶稣所讲ê最后审判。

  作者希望基督徒m̄-thang总是Tī顶面所讲chiah-ê问题上phah转,而是beh继续走chhōe koh khah积极ê信仰见证。亲像:洗礼,就m̄-thang总是停留teh争论tio̍h用「浸礼」á是「滴礼」ê仪式上,而应该继续问:洗礼了后,人怎样过洁净ê生活,án-ne chiah有意义。

    第4到6节,chit段经文讲出tī希伯来书作者ê时代,有信徒离开教会,并且重头tńg来到in本来ê信仰内面,无koh坚信耶稣就是性命ê救主。作者ê看法是:一个人tī未信主chìn前,得tio̍h福音了后,因「悔改」而归属耶稣。chit-má「弃sak正道」了后,就无法度koh再叫chit-ê人「重新悔改」。伊ê意思是「弃sak正道」ê人,就是「koh一pái kā上帝ê kiáⁿ钉十字架顶,公然侮辱伊」,chit种人怎样ē-tàng有「koh一pái悔改」ê机会?无可能ê。作者ê意思并m̄是讲上帝不接受悔改ê人,却是讲chiah-ê会án-ne,是因为in ê心硬chiah会做chit种选择。既然án-ne,就一定tio̍h家己负起侮辱上帝ê责任。这就ná亲像耶稣所讲ê:「独独无论啥人亵渎圣神,伊
绝对bē-tàng 得tio̍h 赦免,因为伊是犯tio̍h 永远bē-tàng 赦免ê 罪。」(全民版)」(马可福音三:29)

第7到8节,作者用田地种作做譬喻,chit-ê譬喻类似以赛亚书第五章1到7节,先知以赛亚讲tio̍h葡萄园ê譬喻,hiah-ê无结出好葡萄ê果园,teh-beh拆除它ê围篱,hō͘野兽来食园á内ê果子,并糟蹋它,hō͘它荒废。作者tī-chia引用chit-ê比喻,主要teh说明好ê koh有整理过ê田园,必定会「吸收雨水,生长菜蔬」,这是有上帝赐福。相对ê,hō͘田园荒废ê,必定会生出真chē「无用ê刺phè kah蒺藜」,chiah-ê只有ē-tàng用「火烧毁」,ná亲像「被诅咒」仝款ê「危险」,bē有上帝ê赐福。

第9到12节,作者写hō͘信徒ê chit本书信有责备mā有鼓励,chit段话kah第4到6节hiah-ê弃sak正道ê信徒tú好呈现对比。作者激励hiah-ê tī信仰上坚持ê信徒,hō͘ 伊真koân ê肯定。伊讲in有坚定ê信仰,就是「koh khah接近拯救」ê目标。作者提醒信徒,上帝是「公道ê」,绝对无bē记得in tī「工作kah疼心」上所表现出来ê美好见证。伊ài chiah-ê tī工作kah疼心有见证ê信徒,bē-tàng有「pîn-tōaⁿ」ê心,án-ne chiah ē-tàng「领受上帝ê应允」。这是天顶ê应允,是hō͘ hiah-ê头尾热心tī福音事工ê人。因为chiah-ê人m̄-nā家己有坚定ê信心,而且ē-tàng帮助别人。

第13到15节,作者Tī chit段经文中以犹太人ê祖先亚伯拉罕为例,讲上帝bat用家己ê名「chiù-chōa」beh「应允」hō͘伊,chit项应允就是「多子多孙」(参考创世记十二:2)。亚伯拉罕就「耐心等待,终其尾得tio̍h上帝所应允ê」chit项赐福。

第16节,chit节是为tio̍h beh解释第13节所提起ê上帝以家己ê名chiù-chōa。因为上帝就是kui个宇宙万物ê创造者,当他用家己ê名chiù-chōa ê时,表示kui个宇宙万物lóng是担保品仝款。因为án-ne,做一个人用比伊「家己大ê chiù-chōa」,chit种chiù-chōa就会「结束人kah人中间一切ê争执」,原因是chit位koh khah大ê人会担中间保,负起chiù-chōa所讲ê责任。

第17到18节,chit两节作者特别强调上帝ê应允是「永远bē改变家己ê计画」,原因是tī上帝ê应允中mā包含他ê誓言,因为上帝是神圣ê,他所讲ê话必定会实现,tī他实践所应允ê誓言chìn前,他bē改变他ê应允。这mā是圣经作者一再强调ê,上帝是一个「信实」守约ê神。这mā是希伯来书ê作者beh表明白:tī上帝ê应允内面,有含上帝ê誓约tī其中。因为án-ne,作者ài所有信徒一定tio̍h「掠tiâu」chit项应允ê「ǹg望」,不beh hō͘之溜行、消失。

第19到20节,作者tī chia提起所有ê信徒ē-tàng有chit种「ǹg望」,就是thang领受上帝ê应允,chit种tùi上帝来ê应允ná亲像「性命之锚」一般。Ná亲像船进入港口ê时beh放落「锚」,hō͘船停泊tī港口ê时chūn,thang稳定落来,「koh安全koh可靠」。

另外一方面,作者tī chia mā kā耶路撒冷圣殿「至圣所」ê观念引用tī此;犹太人一直有一个观念:「至圣所」乃是上帝显现kah大祭司对话ê所在,是神圣之地,mā是每一位大祭司一生所期待ê事(参考路加福音一:8—11)。Á基督徒则siōng期待ē-tàng进入上帝ê国度,m̄是人间圣殿ê「至圣所」ê所在。因为án-ne,做「大祭司」ê耶稣,伊已经成做所有信徒ê「先驱」进入上帝ê国度,伊是teh带领所有信靠伊ê人进入了上帝ê国度里。Án-ne,耶稣带hō͘信靠伊ê人有安全、稳定ê性命,ná亲像一艘船进入港口,弃sak了锚一般安稳。

重新查询 专卷研经 希伯来书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net