传道书 8章1节 到 8章17节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章koh一pái讲tio̍h性命kah能力ê有限,这是人ê所认为人ê特徵,任何人都无甚么差别,活在世间ê日子ē-tàng用各式各种ê权势、能力、财富威吓别人,m̄-koh结果lóng仝款,甚么mā带bē走。

第1节,「只有明智人」指ê是「智慧者真少ê意思。「智慧hō͘伊面有光彩」,chit句话讲出一个真正认bat上帝ê人,ná亲像人ê面上容光焕发,hō͘别人看tio̍h ê时mā会得tio̍h性命ê ǹg望。摩西tī山顶面见上帝了后,落山来ê时就是满面光彩(参考出埃及记三十四:29—35)。诗人讲上帝ê话ná亲像性命ê亮光(参考诗篇一一九:105),hō͘知影而且认bat ê人性命ê道路bē行偏。

第2节,chit节koh一pái提起君王ê问题,就是m̄-thang随便去违抗「王ê命令」,而是beh「遵守」。Chit种讲法,是古代国王继任ê时,lóng会向上帝chiù-chōa,beh遵守上帝ê道,而人民mā会chiù-chōa表示拥戴。这就是讲「m̄-thang随便向上帝下愿」,既然已经chiù-chōa下愿beh án-ne做,就一定tio̍h照所下ê愿án-ne去做。类似chit种观念mā tī使徒保罗写hō͘罗马教会ê书信中出现,m̄-koh m̄-thang bē记得使徒保罗会án-ne强调,是建构tī统治者有照上帝ê旨意做tāi-chì(参考罗马书十三:1—7)。Koh讲,使徒保罗chit种努力,伊想beh hō͘罗马统治者知影:基督徒并无亲像犹太领导阶层ê人所毁谤ê,基督徒lóng是作恶ê份子,却是遵守国家规矩ê良好公民,chit点chiah是伊写该段话语ê主要用意。

第3节,chit节讲出tú-tio̍h「随意做tāi-chì」ê国王、领导者、领袖、统治者,siōng好ê方式,就是「离开伊」,因为不离开chit种「随意做tāi-chì」ê国王,等于是kah伊仝伴,mā就是「留tī危险ê地位上」,意思是跟tòe作恶ê国王á是统治者是真危险ê事。因为in任意杀害人,跟tòe tī in身边ê人mā会hō͘家己陷入犯下随意杀害人ê网中而m̄知。

第4到5节,「王ê话有权威」,表示chit-ê国王是一个独裁者,chiah会「无人ē-tàng抗拒伊」chit种场面出现。M̄-koh chit种君王kan-taⁿ会带hō͘人民koh khah chē ê痛苦,hō͘人民过悲惨ê生活,而bē带hō͘人民幸福kah快乐。会认bat国王ê命令,就会知影怎样避开祸患,án-ne就有性命ê「安全」。Koh讲,chia mā讲出tī一个独裁者体制下beh生存,就一定tio̍h清楚知影chit位统治者命令之真实用意是甚么,án-ne chiah ē-tàng保存性命免tī不必要ê苦难。这mā是「聪明人知影做事ê适当时机kah方法」。

第6到7节,「适当ê时间kah方法」,这是上帝赏赐hō͘人ê机会,m̄-koh真正会掠tiâu chit-ê机会ê人,m̄是家己有甚么能力,原因是人ê智慧kah能力非常有限ê,除非是有上帝启示chiah ē-tàng得tio̍h。即使是位居高官显要mā仝款,「无人知影将来beh发生甚么事」,因为只有上帝chiah知影(参考以赛亚书四十一:4、26、四十二:9、四十四:7、四十五:21、四十八:3、6)。
第8到10节,lóng是讲tio̍h有权势者kah hiah-ê无权势ê被统治者之间ê差别,mā有意提出hō͘有权势ê统治者知影警戒。

「无人ē-tàng bē死,mābē-tàng决定家己ê死期」,ná亲像头前已经提起过ê,传道书作者欢喜讲tio̍h性命死亡ê事,基本上,传道书作者想beh kā所有读者讲对性命应具备ê基本认知:性命会面临死亡。无论是hiah-ê拥有极大权势者mā是仝款,lóng会因为死亡而消失,即使后代对伊歌功颂德mā仝款。统治者kah被统治者之间ê差别;前者就是teh指「一kóa人有权力」ê人,而后者就是「tī in下底受苦」ê人。传道者讲无论生前拥有jōa-chē权力,甚至是hoah起hoah倒风云,mā仝款会死。M̄-koh chiah-ê作恶ê人,平时表面上看起来kah-ná真有信仰ê款,因为án-ne,死后就被kah in同齐敬拜ê人o-ló,讲in是生前jōa-ni̍h-á敬虔,chit-má死后一定会升天去享受上帝hō͘ in ê尊荣kah喜乐。其实,这lóng是虚假ê o-ló,tī上帝ê面前并无一定真实。

第11节,传道者认为就是「因为罪无马上受tio̍h惩罚」,chiah会hō͘ hiah-ê作恶ê人「án-ne大胆犯罪」。Mā就是一般人所讲ê,无随时出现应该有ê报应,所以chiah hō͘作恶ê人胆敢继续嚣张枉法,作奸犯科。会án-ne有chit种想法,可能是有两种观念形成:一是认为上帝慈悲,bē轻易受气,koh有丰盛ê慈爱(参考出埃及记三十四:6—7,诗篇一○三:8—10)。二是ná亲像使徒保罗所讲ê,人知影上帝仁慈,故意不悔改,执意继续作恶(参考罗马书二:4),这是一种轻视上帝恩典ê态度。

第12节,「犯罪百次」,表示chē到无法度thang数。M̄-koh chit种人却是「享长寿」,这其实真不公平。M̄-koh「享长寿」并无一定就是福气。Chit-ê意思是teh指作恶ê人jú享长寿,伊所犯ê罪恶jú深重,对chit-ê人有甚么好处?传道者确信,真正hō͘人感受tio̍h性命ê快乐,是因为「敬畏上帝」,chit种人必定会体验tio̍h「事事亨通」,chia ê「亨通」,是teh指甘甜、美好。这表示心中敬畏上帝ê人,伊做事lóng会有上帝同行、带领。尽管行过ê路径真艰困,却充满tio̍h活力。

第13节,一般lóng希望如chit节所讲ê,作恶ê人,真紧to̍h会消失,á是性命会夭折。事实上并m̄是án-ne。却是tú好kah第12节所提起ê仝款,恶人是享长寿。只有一点是真正,就是作恶ê人,是bē敬畏上帝ê。就是因为in心中根本to̍h无上帝。

第14节,chit节是对偶句型。传道者讲出性命ê无奈,kah无法度理解ê真实现象:就是该临到恶人ê报应,却tī好人ê身上看见;而tī好人身上应该有ê报答,却teh做恶ê人ê身上出现。因为án-ne,作者讲这是无法度明白ê事,是真「空虚」ê事。

第15节,传道者提出chit种解决方法:「应该享乐。」理由只有一点:这是上帝赏赐hō͘人「目nih-á ê性命中劳碌所应得ê一点享受」。作者chit种观点mā有另外一个用意,m̄-thang kā所得累积起来留hō͘下一代,因为并m̄知继承者是明智者,á是愚戆者(参考二:18—19)。

第16到17节,ná亲像头前所提过ê,作恶ê人享长寿,而且tī第14节所提过ê现象,传道者真想明白,希望ē-tàng用家己所有ê智慧、认知去了解,m̄-koh却是老想bē出一个所以然来。M̄-nā án-ne,想beh「明白上帝ê作为」,却mā总是bē明白,穷尽所有力量想beh知影「日头下脚所发生ê事,mā chhōe bē-tio̍h答案」,这就是性命ê奥秘,只有上帝chiah知影。M̄-koh人对上帝ê认知却是真少。

重新查询 专卷研经 传道书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net