但以理书 6章1节 到 6章13节   背景资料  上一笔  下一笔
表面上看起来,但以理书是一本以但以理为主角ê经册,m̄-koh读起来却kah-ná每一章lóng是独立单元。亲像:第三章ê经文内容kah前后文并无关连,第四章又koh是另外一个单元。然后,tī第五章却换做另外一个朝代,现在chit章又koh是另外一个新ê朝代开始。故事iáu以但以理为主角,m̄-koh事件soah koh kah第三章真类似。第三章中只有提起但以理ê三个朋友被丢入火炉中,现在第六章则只有但以理被丢入狮坑里。M̄-koh无论是第三章á是第六章,主要lóng tī说明一件重要ê信息:有上帝ê同在,即使性命面临危险,mā m̄免担心,因为上帝会保护他忠心ê仆人。

	如果但以理书ê成册背景是tī主前第二世纪希腊帝国安提阿哥四世统治ê时代,án-ne,咱thang看tio̍h安提阿哥四世就是对犹太人采取严厉ê「宗教净化」政策,伊规定tī其统治辖区之内所有ê人民lóng一定tio̍h完全希腊化,而tī chit项希腊化政策之下,是包含宗教信仰ê要求在内。伊命令所有辖区之内ê人民lóng一定tio̍h信奉希腊人ê神明。伊极力推动希腊化ê宗教信仰,thang Kā chit种政策kā它称做「宗教净化政策」,它真直接就冲击到以色列人民tī信仰上坚持保有ê:独独创造ê上帝chiah是真正神。Mā为tio̍h beh维持chit种信仰,tī安提阿哥四世统治之下ê犹太人确实mā为tio̍h án-ne付出了非常大ê性命代价。

    Tī第五章31节bat交带过米底亚人大流士tī六十二岁ê时chūn,巴比伦帝国改由大流士统治。M̄-koh历史上提供ê资料是波斯王塞鲁士ê将军「哥布利斯」(Gobryas)率军攻入巴比伦城,并且结束loh巴比伦帝国ê时代。Á chia所提起ê大流士,乃是tī主前522年继塞鲁士王ê kiáⁿ「tú彼西斯」(Cambyses, 530〜522 B.C)为波斯帝国ê王,伊原本是国王ê侍从官,名叫「希斯伊斯比司」(Hystaspes, 522〜486 B.C),m̄-koh却得tio̍h军队ê拥护,因为án-ne,当伊tī主前522年继位为王ê时,随时改名为「大流士」(Darius),伊一直掌权直到主前486年。

Koh讲,历史上ê资料mā无提起波斯帝国ê塞鲁士王,á是大流士王有过迫害以色列人民ê宗教信仰之记录,反却是波斯帝国塞鲁士王好款待以色列人民,鼓励in回乡重建家园(参考以斯拉记一:1—4)。因为án-ne,thang án-ne了解:但以理书ê作者并m̄是teh撰写历史史实,却是重视chiah-ê故事beh表明ê信仰意义。

Chit段经文teh描述chit位新ê王听从所有参谋政要ê建议,无明察he是in想beh陷害但以理而设计出ê计谋,因为án-ne,同意发布一道禁止令, ài所有ê人除了向国王祈求外,禁止向任何神明祈祷。但以理决定抗令,继续向上帝祈祷,hō͘伊面临被判死刑ê危险。

第1到2节,tùi文中看tio̍h大流士王是一位真有政治谋略ê君王,伊tī全国设立一百二十个行政区,然后每一区lóng指派一人当行政管理首长,而但以理kah另外两人管理这管理、监督这「一百二十个」行政首长。
	
第3节是作者想beh强调ê重点,是但以理有上帝同在。因为án-ne各项表现lóng真优秀。Ná亲像第五章12节所ê仝款。

第4到5节,thang看出人性ê软弱kah矛盾,就是忌chiah,chit款tāi-chì kah-ná tī每一个地方、每一个时代lóng无停发生。但以理就是tú-tio̍h了chit种问题,因伊ê能力太强而引起其他官员ê嫉妒,决定beh除掉但以理,m̄-koh发现唯一ē-tàng陷害伊ê,就是伊ê宗教信仰行为。

第6到8节,chit段经文是chiah-ê想beh陷害但以理ê官员ê计谋,in向国王献策,ài国王颁布命令规定全国官员tī「三十工内,bē-tàng向任何神明祈祷,á是向任何人祈求甚么」,只准向国王祈求。真清楚这道宗教限制令其实就是针对但以理「量身订造」ê。

第9到10节,国王接受chiah-ê臣仆ê建议,就亲自签署ê诏令,大流士王颁发这道诏令了后,但以理iáu是和平常仝款,无甚么激烈ê反应,kah-ná无kā这道诏令当做一回事看待。伊当然mā知影诏令一出来,想beh更改mā无办法,只有ê途径就是走chhōe上帝ê帮助。伊就和平常仝款每工tī厝内楼顶ê房间ná朝ǹg耶路撒冷ê窗户向上帝祈祷三pái。这是以色列人民tī国家灭亡了后,每工生活中lóng一定tio̍h遵守ê规律。诗篇ê作者tī诗歌中án-ne讲:「Ê-hng、早起、中昼,我beh 哀伤吐气;他mā 会听我ê 声。(全民版)」(诗篇五十五:17)án-ne咱知影早起、中昼、暗时,每工三pái祈祷就是teh指chiah-ê时间。

第11到12节,因为但以理祈祷ê时是kā koh楼ê窗á大开,hiah-ê专心斟酌伊ê一举一动ê仇敌因为án-ne掠tio̍h了chit-ê机会,就集合起来一状告到国王大流士hia去。In提醒国王bat发出这道诏令,而且强调这是无法度更改ê诏令。国王mā同意in ê提醒,表示诏令确实是无法度更改。

第13节,chiah-ê官员主要想谋害ê对象是但以理,因为án-ne,in先向国王讲但以理是「tùi犹大受掠来ê」,chit句话是含有藐视ê意味tī内面。Chiah-ê官员mā teh用语上强化但以理「不服从」国王颁布ê诏令,继续维持伊个人tī宗教信仰上ê规律。换句话讲,chiah-ê人beh hō͘国王大流士认定但以理根本就无kā伊khǹg tī眼内,in ê主要目的,就是想用chit种方式hō͘国王下命令kā但以理丢入狮坑喂狮。


重新查询 专卷研经 但以理书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net