但以理书 2章24节 到 2章49节   背景资料  上一笔  下一笔
圣经作者讲出一个明确信息:智慧,是tùi上帝来ê赏赐,有智慧ê人,就是有上帝恩赐ê人,chit种人才是真正认bat上帝(参考箴言九:10)。但以理书ê作者就是tī说明,但以理ê成功,并m̄是因为伊有甚么能力,á是有甚么特殊ê才华;却是因为伊óa靠上帝,走chhōe上帝ê带领,chiah ē-tàng tī siōng危险ê时刻得tio̍h「智慧」,知影怎样克服性命中ê危机。
但以理因为得tio̍h上帝赏赐hō͘伊ê启示,因为án-ne,伊决定亲自向国王讲出国王所做ê梦,以及梦境ê启示。

	第24到25节,chit两节看tio̍h非常有趣味ê对照;当但以理自我推荐kā侍卫长亚略讲伊ē-tàng解释王ê梦。Á侍卫长亚略却teh对尼布甲尼撒王讲伊chhōe-tio̍h ê有一个会解王ê梦ê犹太人。真可能伊对但以理表现出来ê样式真有信心,mā有可能是kah顶pái但以理拒绝接受宫廷提供ê lim食之事件有关pah,hō͘伊对但以理ê认bat非常清楚,知影伊有特别ê智慧,只要伊讲得出口,就必定ē-tàng完成。 

	「我tī犹太俘虏中chhōe-tio̍h一个人ē-tàng解释陛下ê梦」chit句话,确实有特别ê意义。因为tī当时ê社会,并无会kā一个hō͘ in tī战争中phah败ê对象看做是有智慧、有能力ê人。特别是当巴比伦帝国内ê hiah-ê有学问ê人lóng无法度知影到底国王梦见甚么,并且明白其所做ê梦ê内容ê时,竟然tī俘虏中ē-tàng chhōe-tio̍h chit种人,这当然是非常令巴比伦王尼布甲尼撒非常惊kah gāng去并且不得不怀疑,因为这mā thang表示tī巴比伦帝国境内siōng优秀ê知识份子,竟然khah输一个hō͘ in俘虏ê以色列人民。

    第26节,尼布甲尼撒王以怀疑ê语句询问但以理是m̄是真正ē-tàng kā伊ê「梦讲起来,并且解释它ê意思mah?」。

	第27到28节,chit两节讲出但以理书ê中心信息:只有启示「奥秘」ê上帝,chiah ē-tàng hō͘人知影梦。因为梦tùi上帝来ê启示,mā是上帝用来向人显现伊家己ê一个方式。但以理讲上帝透过梦kā「将来beh发生ê事」讲出来,这就是上帝启示ê「奥秘」。

	「奥秘」,这mā是圣经学者kā但以理书列为「启示文学」ê原因。因为chiah-ê「奥秘」lóng kah上帝未来ê审判有关,mā kah上帝teh beh执行他对受造ê万物之计画有关。

第29到30节,但以理真清楚hō͘尼布甲尼撒王知影,伊无比别人聪明,而是beh上帝beh hō͘伊来帮助国王「知影这梦ê意思kah王心中ê意念」。

	第31到35节,chit段经文ê内容lóng是有关尼布甲尼撒王所做ê梦。Tī chiah-ê梦中thang看tio̍h ê就是一座非常奇怪ê大雕像,包括五个部分,有金ê头、银ê胸坎kah手股头、铜做ê腰kah尻川斗、铁做ê腿,以及铁kah土混合做成ê脚。

	如果照chit-ê梦ê图像去造一座chit种雕像出来,一定会发现这是一座顶下真不搭调ê雕像,因为头部是用金制造ê,而脚却是铁kah土制成ê。Koh讲,铁kah土是无法度混kah做伙ê物件,án-ne混合起来ê物件,一定会脱落,无法度结合做伙成做器物。第三,tùi头到脚,是tùi贵重ê金子,到铁kah土ê混kah物。Án-ne ē-tàng看出chit座雕像ê底座siōng脆弱,材质是siōng粗糙。Thang讲它会是不堪一击ê雕像,因为脚无法度承受任何打击。

	第34到35节提起有一块未经人手开凿ê巨石tùi山岩上滚落来,phah中了chit座雕像,用脚头u想mā知,siōng不堪一击ê必定是脚部了,因为脚部是用铁kah土混合造成ê,脚部马上被砸碎了。Á脚部被phah碎,表示chit座雕像无法度koh再khiā立,当然整座雕像就倒à落来粉碎了,甚至严重到被风吹得连碎片mā chhōe bē-tio̍h。

	Koh讲,hit块「巨石却jú滚jú大,最后变成一座大山,覆盖大地」。Chit-ê句话一定tio̍h kah第34节描述chit块巨石ê特色对照teh看;作者讲chit块巨石是一块未经人ê手开凿ê石头。显然ê,无经过人ê手开凿ê山顶巨石,怎样会滚落来?án-ne就表示chit块巨石会滚动落来,乃是其背后有大大超过人ê气力chiah有办法移动它,亲像大地动之类ê气力。如果这真正是大地动hō͘巨石移动,它所beh代表ê就是造物主上帝ê气力。

第36节,tùi chit节开始到第45节,lóng是teh解释头前所提起尼布甲尼撒王所做ê梦。

第37到45节,但以理解说尼布甲尼撒王ê chit-ê梦里,真特别地说明了四个帝国ê出现。Tùi巴比伦帝国开始,然后接落去有「另外一个帝国出现」,以及「第三个」kah「第四个」帝国出现。Tī第七章mā会看tio̍h「四头巨兽」ê梦,有kóa圣经学者讲chia ê四个帝国,kah第七章ê「四头巨兽」mā有譬喻上ê关系。

Chia并无明确kā四个帝国ê名称写出来,一般来讲kā chiah-ê帝国归类成两种讲法;第一种讲法是第一个帝国代表ê就是巴比伦,mā就是现在尼布甲尼撒所掌权ê帝国。续落来ê第二个是玛代帝国,第三个帝国是波斯王朝,第四个帝国是希腊。第二种讲法是第一个帝国乃是巴比伦、第二是波斯、第三是希腊、第四是罗马帝国。M̄-koh大多数ê人比较khah倾向支持第一个讲法。

Teh讨论中比较khah值得注意ê乃是tī第40到43节所提起ê,就是tī第40节提起ê hit-ê「像铁仝款坚强」ê帝国,指ê乃是希腊王朝时代ê亚历山大大帝;tī伊ê时代,hō͘希腊帝国非常强盛,国势达到颠峰ê状况,伊所带领ê军队所向无敌。M̄-koh tī伊死后紧续落来ê帝国,呈现出来ê就是用「铁kah土」混合而成ê帝国。头前已经讲过,chit两项物件是无法度混合做伙ê,如kā它混合做伙mā一定会分裂。Á事实mā确实是án-ne,tī亚历山大大帝死后,帝国之内随时分裂做做两个主要国家,并且是彼此互相对敌,chit两个国家就是「多利买」王国kah「西流古」王国;前者用「土」代表,后者用「铁」表示。Á tī第43节解释了第33节所提起「脚」ê部分,是用铁kah土混合做ê,意思是teh指通婚。Mā就是讲,这分裂ê两国,其统治者lóng想用通婚ê方式来teh象徵两个国家乃是和好如初。M̄-koh以通婚ê方式表示和好,骨底却是各怀鬼胎,彼此lóng想beh争取统治霸权,chit种通婚kan-taⁿ会带来koh khah chē ê憎恨,对tī已经分裂ê帝国并无实质ê帮助。

Chit-ê梦siōng重要ê是tī第44节,但以理讲上帝beh建立一个永远bē败坏ê王国,chit-ê王国beh kā所有顶面所讲ê四个帝国消灭。其实作者是用chit种讲法beh表明一件事:tī西流古王朝ê末代皇帝,mā就是安提阿哥四世ê时代,因为强制ài tī其统治区内彻底执行「希腊化」运动,坚持所有人民一定tio̍h放弃割礼,并且m̄准限制食ê物件,安提阿哥四世并且下命令检查所有统治区内ê犹太人是m̄是有实行割礼,如果发现有犹太婴á实行割礼,就beh kā它刣死,并且kā尸体挂tī母亲ê颔颈上游街示众,而拒绝食猪肉ê犹太人,则kā猪肉塞入去in ê嘴中。阿提阿哥四世并且tī耶路撒冷圣殿至圣所ê祭坛顶以猪肉献祭,而且kā猪血洒tī祭坛上,用chit种方式污秽、侮辱犹太人,主要目的就是强迫犹太人屈服成做一个希腊化ê子民。Chiah-ê资料lóng thang tùi「次经」ê「马加比传」上卷看ê到,mā是引起主前第二世纪ê犹太人反抗运动之主要背景因素。

第45节讲hit块未经人手开凿ê巨石,会消灭所有chiah-ê「金、银、铜、铁、kah泥做ê像」,ná chit-ê帝国指ê是甚么?照第44节所提起ê,he是上帝beh建立ê一个「永无尽期ê王国」。

作者khah强调tī所有chiah-ê大帝国ê统治者,若是以非常强猛ê手段迫害被统治ê人民,伊ê统治时代总有一工是会过去ê,m̄-nā án-ne,上帝一定会拯救他ê子民,绝对bē hō͘ chiah-ê以残酷手段对待人民ê统治者逍遥长远。上帝会亲自掌权、管理他ê子民。

	第46节,尼布甲尼撒王听但以理ê解说了后,随时向但以理—chit-ê被俘虏来ê奴隶下拜,并且iáu下令臣仆beh向但以理「献供物烧香」。Thang想像会tio̍h,当尼布甲尼撒王向但以理下拜ê时,其他在场ê臣仆必定也kah做。Chit种动作ná亲像kā但以理当做「神明」看待ê方式。换句话讲,作者用chit种描述方式,说明有智慧ê但以理tī尼布甲尼撒王ê宫廷中所享受ê特殊地位是非常重要ê,甚至有够额ê气力影响tio̍h国家决策。

    第47节,chit节是尼布甲尼撒王听但以理解说了后ê反应,伊o-ló但以理ê上帝,乃是「万王之主,是启示奥秘ê上帝」。

    第48到49节,尼布甲尼撒王照家己所讲ê,赏赐hō͘但以理真chē贵重ê礼物,mā提升伊,「委派伊管理巴比伦省,并任伊做王家顾问之首」。Á但以理则请求国王kā管理巴比伦省ê事务交由另三位朋友负责,伊专心留tī王宫里服侍国王。

重新查询 专卷研经 但以理书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net