阿摩司书 6章1节 到 6章14节   背景资料  上一笔  下一笔
Tī先知阿摩司ê作品中,thang看tio̍h伊非常重视一点,就是信仰m̄是用祭典、仪式、献祭表现出来ê,却是tùi生活中具体呈现出来ê。如果无kā信仰真实地用tī生活中,即使是用非常严肃ê祭典、礼仪献上牲祭,mā是枉然,因为这m̄是上帝所喜爱ê。对公义ê上帝来讲,用欺压sàn-chhiah人得来ê财富来献祭,明明是就是tī污秽上帝ê神圣kah救赎ê恩典。

  圣经作者siōng欢喜提起ê一个事件,就是出埃及进入旷野ê经历。对以色列人民来讲,这是代代kiáⁿ孙无法度bē记得ê性命故事。In真清楚tī出埃及进入旷野四十年期间,经历过无水、食物ê苦难,mā bat面临敌人追兵ê打击,m̄-koh,上帝ê手扶持in,带领in行过hit段艰辛ê日子kah旅途。Tī旷野hit段日子,连水、食物都无ê时chūn,怎样ē-tàng献祭?ē-tàng用甚么礼物献hō͘上帝表示感恩?无!in唯一有ê,就是听从上帝吩咐ê话,mā因为án-ne,in chiah ē-tàng平安度过hit段艰辛ê日子kah路途。

  第1节,圣经作者ài用「锡安」代表指耶路撒冷,而先知阿摩司现在是针对北国ê以色列传达上帝ê信息。因为án-ne,chit节用「锡安」,应该是teh指「撒马利亚」讲ê。先知阿摩司向撒马利亚城内ê居民提出警告,别认为家己有甚么高尚thang讲。

  第2到3节,chit节先知阿摩司提出三个过去非常繁荣ê城市,包括有「甲尼城」chit位tī叙利亚北部ê两河流域之间ê大城,iáu有「哈马市」,这是先知阿摩司时代叙利亚ê首都。第三个是「非利士人ê迦特城」,chiah-ê城市无论面积、人口,特别是经济活动力lóng khah赢过撒马利亚,m̄-koh á是仝款被消灭à。如果连大城市lóng m̄保,比chiah-ê大城koh khah小ê撒马利亚,koh怎样ē-tàng保得tòa?m̄知警醒,iáu继续沉沦tī hiah-ê违反社会纪律ê行为,kan-taⁿ会加速灭亡而已。

  第4到7节,chit段经文提起北国以色列会灭亡ê原因,ná亲像头前所提起过ê,in用欺压、剥削所得tio̍h ê财富,teh过非常奢华ê物质生活,包括「困tī象牙ê床顶」、「食嫩牛kah肥羊ê筵席」,以及「擦siōng上等ê香水」等等,结果kan-taⁿ会为in带来国家灭亡,人民hông掳去做奴隶而已。

  注意第6节提起「擦siōng上等ê香水」,原本是teh指用siōng好ê油提炼出来ê。Á照规定,chit种特别提炼ê油只有ē-tàng tī圣殿当做敬拜上帝ê路用,无法度kah一般生活所使用ê油混做伙,á是用tī个人ê身上(参考出埃及记三十:32—33),现在in是富裕到嚣张ê心态,the̍h beh献hō͘上帝siōng koân级、siōng好ê香油(水)涂抹tī家己身上,显示出in是富裕到kā家己看做ná亲像上帝仝款重要。

  第8节,chit节指出上帝beh审判chiah-ê骄傲ê子民,方式就是kā in交hō͘「in ê敌人」。Chia ê「骄傲」,是teh指in tī政治、军事、经济上虽有成就,却tī信仰生活上堕落,甚至严重到bē记得上帝。Á「讨厌」,是teh指in用诈压sàn-chhiah人所得tio̍h ê财富,teh过奢侈、淫乱、败坏道德纪律ê社会生活。

  第9到10节,真清楚讲tio̍h上帝愤怒ê灾难临到ê时,以色列人民会tú-tio̍h ê惨状。Tī第五章3节bat提起战争ê结果,以色列人民「派出一千名士兵ê,只有一百名活teh tńg来,派出一百名ê,只有十名tńg来」。Ē-sái讲是现在koh khah严重了,连chhun落来ê「chit十个人mā lóng tio̍h死亡」,原因就是上帝ê惩罚除了战争之外,续落来战争而来ê iáu ná亲像第四章10节所讲ê「瘟疫」。

  「Bē-tàng提上主ê名」,chit句话ê意思提上帝ê名,就表示有上帝同在ê意思。现在chia讲「bē-tàng提上主ê名」,意思是teh指án-ne上帝就会出现tī in面前,致使死亡ê人koh khah chē,因为上帝ê怒火正旺。

  第11节,先知阿摩司指出上帝kā藉tio̍h敌人用凶猛ê气力攻击北国以色列,繁荣ê城市kā成做「废墟」,而这是in偏离上帝ê道所带来ê后果。

  第12节,chit节是有押韵ê句话;马当然无法度「tī坑khàm奔走」,牛mā无法度tī「海中耕田」,这是反问in怎样连án-ne简单、明白ê事lóng会搞无清楚?为何「Kā公平变做毒药,kā正义变成苦药」?换句话讲,公平、正义是一个人生存siōng基本ê需求,如果一个社会无公义,一个国家无正义ê法则,chit种国家、社会绝对无法度存活落去!

  第13节,「罗・底巴」,chit位词ê kah希伯来语『虚无』发音相近而「加宁」,意思是「角」,tī chia指「列强」ê意思。这表示当以色列人民teh夸耀in tī政治、军事、经济上ê成就,骄傲地讲in靠家己ê气力征服了列强ê时,先知阿摩司讲这lóng是虚无ê物件。因为性命真正重要ê m̄是chiah-ê,而thang保障人ê性命ê是上帝。

  第14节,「北tùi哈马隘口,南到亚拉巴海」,意思是包含kui个以色列国家lóng kā遇tio̍h敌人「蹂躏」甚至消灭。

重新查询 专卷研经 阿摩司书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net