阿摩司书 2章1节 到 2章16节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章除了继续提起摩押人kah犹大人民外,siōng重要是提起有关北国以色列人民ê问题。因为先知阿摩司hō͘上帝呼召,主要ê对象就是针对北国以色列,in kah头前所提起ê附近族群lóng仝款「koh再三犯罪」,甚至真chē举止lóng是表明in ê心中根本to̍h无上帝。因为án-ne,上帝绝对bē袖手旁观,一定会惩罚in。

  第1到3节,chit段经文谈起「摩押」chit-ê族群ê问题。

  摩押人mā是以色列人ê亲族,是罗得ê kiáⁿ孙。以色列人民进入旷野后,就不时kah摩押人有冲突(参考民数记第廿一到廿五章)。Chia讲摩押人「Kā以东国王ê尸骨烧成火灰」,意思是teh指in对以东人ê严密追杀是到连死者ê坟墓lóng无放过。用现代人ê讲法,是teh指「鞭尸」。这m̄-nā是件真缺德ê事,tī当时ê人看起来,遇tio̍h án-ne境遇ê死者,kā永远bē得安宁。因为摩押人chit种行踏hō͘上帝看做是非常恶质,因为án-ne先知阿摩司传出上帝受气ê话语mā特别ê重,伊讲「摩押ê首领」iáu有「官长」lóng kā tī战争中被刣死,这kah亚扪人ê落场仝款。

  「加略」,这可能是摩押人ê一个重要城镇(参考耶利米书四十八:24),mā有可能tī阿摩司时代是摩押ê首都,因为án-ne chia讲上帝beh摧毁「加略ê宫殿」。Á上帝惩罚in ê方式是hō͘「摩押人一定tī战场上死亡」。

  第4到5节,chit段经文是关系南国「犹大」,而这mā是先知阿摩司家己ê国家。上帝beh惩罚犹大ê主要原因是in背叛了上帝。Chia清楚讲tio̍h犹大会hō͘上帝惩罚,是因为in「弃绝」上帝ê「律法」,「m̄遵守」上帝ê「诫命」,写phoe去奉「假神」,致使「离开正道」。Chiah-ê所谓「律法」、「诫命」,lóng含有kah上帝「立约」ê意义。因为án-ne,chia讲「弃绝我ê律法,m̄遵守我ê诫命」,意思是teh指犹大人民bē记得kah上帝之间所立ê「约」。Bē记得上帝ê「约」,siōng具体ê表现就是去拜虚假ê偶像神明。Kui个先知运动中,就是以chit-ê做主题,向以色列人民提出警告,ài in tńg来到上帝ê面前,承认耶和华上帝就是in惟一ê主,in是上帝ê子民,这mā是以色列人民kah上帝立约ê基础(参考利未记廿六:12,耶利米书三十:22,卅一:1,何西阿书二:23)。

  Tùi顶面所讲thang看tio̍h上帝惩罚ê方式,lóng是用「火烧」、「摧毁」。表示chiah-ê族群、人民,包括领导者在内,lóng无法度佳哉免得,无任何人ē-tàng逃离。过去in俘虏别人来做奴隶,现家己变成奴隶beh去服侍别人。

  Tùi第6节开始,以后chit本阿摩司书lóng是谈起北国以色列ê问题。

  第6到8节,chia提起ê「以色列人」,指ê是北国以色列人民。先知阿摩司tī chia提起以色列人民所犯严重ê问题:

  一、in苛待sàn-chhiah人,kā sàn-chhiah人变卖做奴隶,chit种作为是真违反摩西律法ê教示。旧约圣经利未记第廿五章39到42节讲,sàn-chhiah人thang kā家己á是家己ê子女卖做奴隶,m̄-koh到à禧年,mā就是第七年,beh hō͘ chiah-ê人kah伊ê kiáⁿ离开,tńg来到家己ê家族,到伊祖先ê土地去。M̄-koh chia却讲in对待「老实」ê sàn-chhiah人是为tio̍h钱,竟然kā hiah-ê已经穷得无钱ê困苦人,用「一双凉鞋ê价钱」卖做奴隶,做出án-ne残忍ê事,这是上帝所无法度允准ê事。

  二、tī信仰上犯奸淫ê行为,这是上帝所无法度接受ê事。Chia提起ê「神庙娼妓」,是teh指迦南地ê庙宇里有妓女,kah来参加庆典á是平时祭祀ê人苟合。因为án-ne这可能指ê是:以色列人民tī迦南地ê敬拜行为中,mā已经溶入了迦南地人民ê淫乱行为,kā娼妓引进敬拜ê礼仪里,chit种行为tī摩西ê律法中是严厉禁止ê(参考申命记廿三:17)。

  三、chiah-ê有钱人是kā sàn-chhiah人所抵押借钱ê衫裤the̍h去祭坛边,提供给参与祭典者欢乐ê时踩踏ê路用。而且the̍h剥削sàn-chhiah人所得tio̍h ê钱去敬拜上帝ê所在lim酒作乐。Chit种行为真清楚说明一件事:以色列人民ê心中已经无上帝了,in bē记得上帝ê救恩,mā bē记得in bat tī埃及受苦ê日子。

  第9到10节,「亚摩利人」,这是teh指迦南地ê族群。In ê体型高大、强壮,所以形容in是ná亲像「香柏树」、「橡树」,m̄-koh上帝照样彻底摧毁in。当上帝kā以色列人民tùi埃及领出来,Tī旷野中带领了in经过四十年时间,然后kā迦南地人ê土地「赐hō͘」in khiā起。简单ê几句话,讲出上帝带领以色列人离开埃及到旷野,直到进入迦南地。

  第11到12节,chit两节是对照句;第11节讲上帝为tio̍h beh带领以色列人民行正确ê道路,tùi in中间「拣选先知」,mā训练青年人,hō͘ in成做「离俗人」。所谓「离俗」,意思是「分别为圣」(参考民数记六:1—21)。M̄-koh第12节讲以色列人民却是强迫chiah-ê下愿当「离俗人」ê青年lim酒。换句话讲,家己堕落无啥要紧,iáu koh khah强迫chiah-ê有心beh改革社会ê青年弃sak上帝。Á koh khah无法度原谅ê是,以色列人民却一再设法beh阻止众先知讲话。Án-ne chiah是kui个以色列社会败坏ê主要因素,因为无先知ê话,社会必定会乱甚至灭亡,这to̍h是阿摩司书siōng重要ê信息。

  第13到16节,上帝清楚表明beh处罚以色列人民,无任何一个人ē-tàng逃离上帝审判ê手,即使是「赛跑健kā」、「走得siōng快ê战士」、「siōng勇敢ê战士」、「军人」等lóng仝款,只有ē-tàng「仓皇逃命」。先知阿摩司描述北国以色列ê遭遇tú亲像一台「满装五谷ê车」碾过路ê时chūn,发出「咯吱咯吱做响」ê哀号声,表示痛苦难当。

重新查询 专卷研经 阿摩司书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net