阿摩司书 1章1节 到 1章15节   背景资料  下一笔
Tùi第一章开始到第二章5节ê chit段经文,连续提起北国以色列附近ê几个国家kah族群ê问题,上帝发出怒吼ê声音,表示他beh审判叙利亚、非利士、泰尔、以东、亚扪、摩押,以及犹大等。而且lóng讲in「koh再三犯罪」表示上帝已经是忍无thang忍,chiah决定beh下手惩罚。

第1节,先知ê作品开始lóng会有一个特点,是先绍介先知ê背景。Chia讲上帝启示先知阿摩司ê时间ê是tī「乌西雅做犹大王,约华施ê kiáⁿ耶罗波安二世做以色列王期间」,乌西雅是tī主前792到740年当犹大王。Á北国以色列是tī耶罗波安二世ê时代,伊是主前793年到753年主政ê时代。先知阿摩司则tī主前760年到750年间,得tio̍h上帝启示出来传达信息ê时间,chit时mā是北国以色列ê王耶罗波安ê末期。Chia特别提起「大地动前两年」,m̄-koh并m̄知详细时间,只知影tī乌西雅王治理ê时代,bat发生过大地动(参考撒迦利亚书十四:5)。M̄-koh圣经作者mā ài用「大地振动」来表示上帝ê愤怒kah惩罚(参考以赛亚书廿九:6,耶利米书十:10,阿摩司书八:8,那鸿书一:5),ná亲像耶稣被钉死tī十字架上ê时chūn,mā bat发生大地动(马太福音廿七:51)。

  Chia讲先知阿摩司是「提哥亚」ê顾羊人,这是设tī耶路撒冷南部ê一个小村落。罗波安王kā该村落kah其它附近几个村落lóng改成做防卫耶路撒冷ê防卫村镇(参考历代志下十一:6)。

  第2节,chit节是一首短诗,形容上帝发出「怒吼」ê气,这是惩罚ê气,结果「牧场ê草枯干;迦密山ê青草变黄」。迦密山,这原本是非常肥ê地区,mā是北国以色列siōng茂盛ê地区,kui片山坡地lóng种植tio̍h橄榄树、葡萄树,mā是siōng适宜顾羊群ê所在,不时会hō͘用来kah巴珊、沙仑等地并列提起土地ê肥、美丽(参考以赛亚书三十五:2,耶利米书五十:19)。M̄-koh上帝ê受气一出,连这美丽青翠ê所在mā会变色走样,一切lóng会失去性命现象。

  第3到5节,chit段经文是提起上帝beh惩罚叙利亚,而「大马士革」是该国首都,这国家长久以来lóng kah以色列国对敌。Chia讲tio̍h大马士革人「用残酷ê刑罚虐待基列人」。基列,这是设tī加利利以东ê以色列境内,kah叙利亚隔邻,土地非常肥,mā因为án-ne常遇tio̍h附近国家ê觊觎。先知以利沙就bat指出叙利亚会用残酷手段对待以色列人民(参考列王记下八:12)。因为án-ne,上帝beh用「火烧哈薛王ê王宫」,并且beh「捣毁大马士革ê城门」,chit句话真清楚表示上帝beh毁灭叙利亚chit-ê国家,果然tī先知阿摩司讲出预言了后约二十年,主前732年,chit项事成真à。Hit年亚述帝国皇帝提革giú・比列色进兵大马士革,「Kā利汛王刣死,并且kā人民掠到吉珥」(参考列王记下十六:9)。

  「Koh再三犯罪,我一定会kā in处罚」chit句话,一直出现tī chit章ê每一个段落经文ê起头,表示上帝是忍无thang忍chiah会施行惩罚。Koh讲,这「犯罪」一词,tī希伯来文ê意思是「背逆」,指违背上帝ê教示、旨意。

  第6到8节,chit段经文是提起有关「非利士人」ê问题,因为in kā掳来ê邻国人民贩卖hō͘以东人做奴隶。

  Chia提起「迦萨」城,这是非利士人ê五大城市之一。其他四个城市是:亚实基伦、亚实突、以革伦、迦特。Á迦萨是这五个城市中siōng大ê,mā是贩卖奴隶ê中心。Chia讲迦萨人「俘虏了邻国ê人民,卖hō͘以东人做奴隶」,这Tī圣经时代虽然是真普遍ê一种通例,m̄-koh却m̄是上帝所ē-tàng接受ê行为。因为án-ne,上帝决定beh惩罚in,方式是「火烧迦萨ê城墙,摧毁它ê宫殿」。续落来tī第8节提起「亚实突」、「亚实基伦」,kah「以革伦」等三个城市,m̄-koh却无提起「迦特」城。

  第9到10节,chit两节是关系「泰尔」chit-ê城ê问题,in仝款是kā附近友邦ê人民贩卖hō͘以东人做奴隶。

  「泰尔」,是腓尼基人ê主要城市,mā是迦南人ê kiáⁿ孙。Chia讲「in m̄遵守kah友邦签订ê条约」,是因为tī大卫王kah所罗门王ê时代,以及后来ê亚哈王,in lóng kah以色列人民保持非常友好ê关系(参考列王记上五:1、12,列王记上十六:31—32)。Tī圣经时代签约lóng是以神明当见证者。Chia特别khah强调讲泰尔kah以色列签约,m̄-koh却无遵照所立ê约,这表示in根本不kā上帝看tī眼内。因为in看见以色列渐渐衰微落来,就背叛所签订ê「约」,而且kā以色列人民卖到「以东」去做奴隶,in ê行为kah非利士人仝款,这是上帝所不允准ê行为。因为án-ne,上帝ê惩罚就是「摧毁」,hō͘ chit种人民受tio̍h过去in对待别人ê方式所带来ê苦难。

  第11到12节,chit两节提起「以东人」ê问题,讲in用残酷ê手段对待孕妇。

  「以东」,chit族群是以扫ê kiáⁿ孙(参考创世记三十六:1),kah以色列人民是同父异母兄弟,是真近ê亲族关系。圣经提起chit两个族群时常吵架,ná亲像世仇一般彼此仇恨。Tùi第9节thang知影,以东人mā参与贩卖以色列人民为奴ê事件。

  不过chia有一个问题,因为tī先知阿摩司时代,以东是属tī犹大统治区,无可能发生贩卖奴隶,á是kah以色列人民对敌ê情况。因为án-ne,有kóa圣经学者认为chit段经文有可能是后来tī编辑圣经ê时附加上去ê,背景是发生tī主前586年ê时,当巴比伦王尼布甲尼撒摧毁南国犹大耶路撒冷ê时,犹大人民为tio̍h逃避战祸tùi城里逃出来,以东人m̄-nā无伸手援助,颠倒ê是kah巴比伦人khiā做伙欺侮tùi耶路撒冷城逃出来ê犹大人民。先知俄巴底亚指出以东被惩罚ê原因是in ná亲像强盗趁火抢劫仝款ê pháiⁿ(参考俄巴底亚书10—14节)。Tī诗篇第一三七篇7节mā有记载chit种事。这就是此节所提起ê,讲以东人「不仁不义,用刀剑迫害in ê亲族以色列人」。

  「提幔」城是以东国ê首都,土地肥,人口chē,是当时中东地区非常出名ê经贸城市。Á「波斯拉」,chit-ê城是以东ê要寨,防御ê工事做得非常坚固。如果chit-ê城市被「摧毁」了,mā表示以东就会失去屏障,无法度守tòa。这mā说明了只要是上帝出手打击,即使有siōng坚固ê城堡,mā难挡上帝ê愤怒。

  第13到15节,chit段经文提起「亚扪人」ê问题。

  「亚扪人」,in kah摩押人lóng是罗得kah cha-bó͘-kiáⁿ乱伦生落来ê kiáⁿ孙。讲起来,in mā是以色列人民ê亲族,m̄-koh,in对待家己ê亲人却是非常ê残忍。Tùi士师ê时代起,in就一直kah以色列人民对敌(参考士师记三:13、十:9、十一:4),bat被大卫王phah败而臣服(参考撒母耳记下十二:29)。M̄-koh tī所罗门王ê时代恢复独立ê王国,kah基列相比邻,m̄-koh时常入侵基列。

  Chia提起亚扪人用残忍ê手段对待基列人,chit种剖开「孕妇ê腹肚」,是一种断绝in子嗣ê做法,因为án-ne m̄-nā hō͘孕妇丧失性命,伊腹中ê胎儿mā会死去。

  「拉巴」,这是亚扪ê首都,to̍h是今á日约旦ê首府安曼。In用残酷ê手段对待别人,家己会因为án-ne tam-tio̍h战争带来ê极大苦难,因为战争ê惨状会像「狂风暴雨」摧毁in。Tī上帝愤怒ê惩罚下,亚扪ê「国王kah官长lóng tio̍h流亡」,这kah第5节、第二章3节所记载ê仝款,chiah-ê国家、族群ê领导者lóng tio̍h被刣死。

重新查询 专卷研经 阿摩司书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net