撒母耳记下 19章15节 到 19章39节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit段经文teh描述大卫决定tńg去耶路撒冷重掌政权途中,tú-tio̍h迎接伊ê人ê姿态。Tī chit段经文中,特别提起属tī便雅悯支派mā是扫罗ê亲人而且bat侮辱过伊ê示每,伊带「一千」便雅悯支派ê人同齐来,声势确实真浩大。Koh来就是洗巴,伊是米非波设ê奴仆,mā是扫罗ê家仆。伊带领家己ê十五个gín-á kah二十个奴仆lóng来见大卫。Koh来就是扫罗ê孙á、约拿单ê kiáⁿ米非波设。以上三位lóng是属tī扫罗ê家族,tùi chia可见扫罗ê家族对大卫确实有bē少敌意。另外一位是tī伊避难ê时,提供丰富物资hō͘伊kah部属ê巴西莱等人。

第15到17节,「犹大人到吉甲」来欢迎大卫tńg来耶路撒冷,这m̄是出tīin主动,却是大卫亲自派祭司撒督kah亚比亚他两人去向in提醒了后,in chiah决定表明全心支持ê态度。Á「示每」tī大卫逃离落难ê时bat极尽所ē-tàng地侮辱大卫,包括对大卫咒骂、丢石块kah土(参考十六:5—6、13)。chit-má,伊看tio̍h大卫ê军队已经敉平了押沙龙ê叛变,重掌政权,随时赶紧出来迎接大卫,这真正是墙头草ê典型人物。伊带便雅悯支派「一千人」来迎接大卫,真有可能是走chhōe庇护ê一种手段,beh hō͘大卫知影,伊有「千人」为后盾,mā teh显示伊有地方角头ê角色。「洗巴」,chit位原本是扫罗家族ê奴仆,bat被大卫命令一定tio̍h归还扫罗所有财产hō͘约拿单ê kiáⁿ米非波设。伊带「十五个kiáⁿ kah二十个奴仆同齐来迎接大卫。

第18到23节,当示每坦覆 (thán-phak)tī大卫面前,并且承认家己过去所犯侮辱大卫ê 错误 ê时,大卫身边将军亚比筛认为应该随时处死示每,m̄-koh大卫m̄-nā赦免示每,而且iáu当面责难亚比筛kah约押,认为无需要in ê意见。其实是意有所指,暗指tī押沙龙被杀害ê事件上,约押公然抗命之外,koh khah tī事件了后,iáu语带恐吓ài大卫随时班师回朝。大卫ê chit句「我chit-má是以色列ê王」,真清楚teh说明:若是无伊ê允准,任何人lóng bē-tàng有违背伊命令ê举动。大卫大概意识tio̍h,约押á是亚比筛真可能会chhōe机会杀害示每。因为án-ne,伊公开宣示无任何一个人会hō͘处死杀害。大卫án-ne讲是真有心机ê,伊清楚知影示每所带来ê便雅悯支族「一千人」,就是teh表明示每有能力带领便雅悯支派ê人。Á便雅悯支派虽tī以色列支族中是siōng弱小ê一个支派,m̄-koh却是siōng有战斗力ê一个支派,又koh是过去扫罗王朝ê kiáⁿ孙。如果大卫chit-má出手打击示每,真可能会hō͘便雅悯支派ê人感觉不安,chit对大卫来讲并m̄是一件好事。M̄-koh这并无表示大卫就真正赦免示每。当所罗门继承王位chìn前,伊就特别交带所罗门,讲示每bat侮辱过伊,因为án-ne,大卫ài所罗门mài hō͘示每「逍遥法外」,一定会「想法子」kā示每「处死」(参考列王记上二:8—9)。后来所罗门稳定政权了后,果然án-ne做(参考列王记上二:46)。

第24到25节,大卫好朋友约拿单ê kiáⁿ米非波设,tī大卫逃离耶路撒冷王宫了后,伊就m̄-bat「洗过脚、修过胡须、洗过衫裤」等,这tī以色列人民ê风俗,是一种表示一种极大哀伤ê状态,有时是厝里teh办理丧事ê时chiah有ê款。这teh表示大卫ê受难,伊mā tòe受难。伊会án-ne用chit种态度表明哀伤,是kah大卫好款待伊有关,mā用chit种方式来表明伊对大卫ê忠心(参考九:11b—13),而伊用chit种无修整ê仪容出现tī大卫面前,就是一种siōng好ê证明,tú好说明洗巴讲白贼、造谣诬陷米非波设参与政变ê事,完全是子虚乌有ê事。大卫一看见伊,就先问伊为甚么无跟tòe逃离耶路撒冷。其实,众人lóng知米非波设是跛脚ê人,若伊kah大卫离宫出走,对大卫来讲反tńg是thiám赘、负担。因为án-ne,chit句问话并m̄是大卫ê本意,大卫chit句话ê意思是teh指米非波设怎样会kah押沙龙同齐背叛伊。

第26到28节,米非波设听tio̍h大卫án-ne质问,心中必定有真chē无奈。Chit段经文mā讲米非波设已经知影洗巴tī大卫面前奏了伊一摺,因为án-ne,米非波设有必要说明家己已经tú-tio̍h到冤屈ê实况。伊hō͘大卫知影家己被奴仆洗巴出卖,伊mā相信大卫所做ê每件事,lóng有上帝ê指示,bē冤屈别人。因为án-ne,米非波设愿意随在大卫处置伊ê事,伊清楚知影家己ê处境。过去王朝替换,特别是tī完全无相仝ê朝代替换下,前代ê kiáⁿ孙真可能lóng会遇tio̍h灭族ê运命。M̄-koh大卫却因为kah米非波设ê老父约拿单之间有「生死之交」ê约定,m̄-nā无杀害米非波设kah伊ê全家,iáu hō͘伊有荣誉进入王宫,而且ē-tàng kah大卫同桌共席。因为án-ne,chit-má伊深知家己被家仆诬陷,伊并无想beh koh奢求大卫hō͘伊tńg来复到以前有hit种风光ê宫廷生活。这mā thang看出米非波设虽然是一个「残废」ê人,m̄-koh却是一个真识实务ê人。伊知影当大卫问伊为甚么无跟tòe出宫ê时,就已经知影大卫对伊有真深ê成见à。

第29到30节,大卫清楚了实况了后,却mā陷入困境中,因为tī大卫逃离王宫,陷入siōng困境ê时,bat有洗巴ê资助(参考十六:1)。因为án-ne,chit-má伊知影洗巴讲白贼,hō͘伊对米非波设有真大ê误解,这hō͘伊感觉非常困扰,因为án-ne,伊无想beh koh听有关洗巴欺骗ê事,因为hit种会hō͘伊感觉见笑,mā同时显露出伊并m̄是真正「亲像上帝ê天使仝款」。因为án-ne,伊mā接纳米非波设ê讲词,并且kā原本已经答应全数hō͘洗巴ê财产,重新分配一半iáu hō͘米非波设。大卫chit种决定,tú好讲出伊特有ê个性,就是感情用事ê成分比理智ê chē。Á米非波设真聪明,伊深知家己ê状况,因为án-ne,teh对大卫表明忠心之外,伊表示财产ê事,并m̄是伊ê心思所念。因为án-ne,伊认为thang kā所有财产hō͘洗巴,伊只要大卫平安tńg到王宫就hō͘伊安心了,chit种态度,tú好说明米非波设确实是对大卫忠心ê人,tú亲像伊ê老父约拿单仝款。

第31到33节,这是大卫tú-tio̍h第三位bat帮助过伊ê「基列人巴西莱」,伊来迎接大卫tńg来耶路撒冷。伊ē-sái讲是大卫ê恩人。chit-má大卫重掌政权,大卫邀请chit位年老ê财主去耶路撒冷,大卫beh照顾伊ê晚年。这mā说明大卫是一个真有感情ê君王。

第34到37节,chit段经文是巴西莱恳辞了大卫ê邀请。伊讲家己所chhun落来ê日子无chē,无想beh koh过hit种荣华富贵ê生活。而且年纪mā大了,lim食真有限,伊iáu有臭耳lâng ê问题。伊讲只希望陪大卫行一小段路就心满意足,这是非常chán ê一种态度。伊kan-taⁿ求大卫照「妥当ê」方式对待伊ê kiáⁿ金罕。

第38到39节,大卫hō͘巴西莱明确ê应允,一定会好好á好款待巴西莱ê kiáⁿ,后来mā交带伊kiáⁿ所罗门一定会án-ne做(参考列王记上二:7)。

重新查询 专卷研经 撒母耳记下系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net