列王纪下 23章1节 到 23章20节   背景资料  上一笔  下一笔
这是列王记chit本经册中非常重要ê一章,因为自从所罗门死后王国分裂做做南kah北两国以来,作者讲无一个国王像约西亚án-ne用心tī信仰改革ê事顶面。伊除了宣读所发见ê「约」册,mā koh一pái带领人民kah上帝立约,并且决心beh遵守「约」册中所讲ê诫命。

Chit章ê记事mā记载tī历代志下第三十四章3到7节、29到33节等等。

约西亚王发见律法册了后,随时采取行动,除了第廿二章所提起伊询问先知ê意见外,mā知影tio̍h马上进行宗教改革,kā tùi阿公玛拿西到老父亚们所犯ê错误行为,全lóng改正过来,甚至范围远到北国以色列ê伯特利,而且siōng重要ê一件事,就是伊亲自以国王ê身分带领耶路撒冷人民同齐参与庆祝荒废已久ê Pôaⁿ过节庆典,hō͘伊成做国家庆典。列王记作者tī chit章用chit句话来描述约西亚王讲:「Tī 约西亚以前,无有王亲像伊尽心、尽性、尽力归向上主,照摩西一切ê 律法;tī 伊以后,mā无出一个王亲像伊án-ne。(全民版)」(廿三:25)可惜ê,是伊有宗教改革ê热情,却无政治ê智慧,因想beh反抗埃及出兵战死战场,而结束伊统治耶路撒冷三十一年ê时间,而chit时伊chiah只有三十九岁而已。

Chit段经文描述约西亚王尽帆拚推动宗教改革ê运动。伊事(tāi)先就是kā圣殿中所有ê偶像全部清除,chiah-ê lóng是tī伊阿公玛拿西时代设置ê,等于是污秽了所罗门建造圣殿ê原意。chit-má伊kā chiah-ê偶像神明lóng清除,表明伊对上帝ê忠实。同时,伊mā清除了所罗门晚年建造ê偶像祭坛、神像等,hō͘人民bē teh看见chiah-ê偶像神明而继续崇拜,致使犯罪。

第1到3节,约西亚kā国内所有领袖,mā包括先知、祭司等宗教领袖,并且kā耶路撒冷人民代表,无论是贫富等,lóng带到圣殿,伊亲自大声宣读chit本tī「圣殿里发见ê约册」,然后伊向上帝立约,而在场ê人民、代表mā kah伊仝款,lóng表示「一心一意遵守伊ê律法诫命,并实行约册上所规定ê命令」。Chit种方式mā等于是一种立约ê态度。

第4到9节,chit段经文真清楚描述约西亚进行清除偶像ê情景。伊下令祭司kah利未人,以及圣殿警卫,kā圣殿里所有用来拜巴力kah亚舍拉cha-bó͘人、星辰等器物全部lóng tùi圣殿里搬出去,然后tī耶路撒冷城外ê山谷lóng烧掉,续落来ài kā chiah-ê烧毁ê灰带去伯特利,其实,chit种方式mā是teh对统治北国以色列ê亚述宣示,犹大绝对bē顺服亚述,政治ê意味真强。
值得注意ê,是约西亚kā chiah-ê神明ê偶像烧毁了后koh磨成灰,然后kā灰掖tī人民ê坟墓上。Koh讲,tùi第5节thang看见当时犹大人民已经有流行拜日头、月娘,kah星辰ê习惯。另外mā tùi第7节看tio̍h当时偶像神明ê崇拜之堕落情况真严重,就是tī庙里设置有娼妓,包括有男娼,这是非常严重ê错误,表示犹大人民差不多就是迦南地宗教行为化à。

第10到14节,tùi第10节thang看出tī玛拿西执政ê时代,犹大人民已经因为迦南地神明敬拜ê方式受tio̍h极大ê影响,有人kā家己ê gín-á当做烧化祭般献hō͘偶像神明,而且玛拿西家己就是tāi先án-ne做ê国王(参考廿一:6),人民mā因为án-ne跟tòe学习。chit-má约西亚lóng kā chiah-ê祭坛摧毁殆尽,并且koh kā所罗门王时代所建造起来ê亚斯伊录等神明祭坛(参考列王记上十一:4—9),全lóng phah破、摧毁。

第15到18节,chit段经文thang参考列王记上第十三章1到3节、31到32节ê记载。Tī南北两国分裂ê时,北国以色列ê王耶罗波安就bat tī伯特利kah m̄-koh两地建造金牛hō͘人民去崇拜。chit-má伯特利是亚述统治下ê区域,m̄-koh chit时,约西亚án-ne做,有意表示thang kah亚述开战ê意思。

第16节是真值得注意ê一节,就是约西亚王发见有一座坟墓,后来知影he是先知ê,而hit位死去ê先知就bat对当时ê王传达仝款ê信息,讲ài伊清除偶像神明。约西亚命令kā chit位先知ê坟墓hō͘保存落来,mā包括tùi撒马利亚来ê先知,in ê坟墓lóng被完整保存落来。

第19到20节,chit两节mā teh暗示,tī约西亚王统治之下ê南国犹大,国势有增长茁壮之态。Mā tùi chit两节看tio̍h约西亚王ná亲像发了大怒ê款,m̄-nā清除了所有偶像神明、神庙、祭坛,并且是连根lóng tio̍h清除,伊kā chiah-ê帮助人民祭祀偶像神明ê祭司人员mā刣死,然后koh kā inkhǹg tī chiah-ê祭司所从事偶像崇拜ê祭坛火烧。伊án-ne执行严厉ê清除工作,mā是遵从申命记第十三章、第十七章2到7节ê规定。

重新查询 专卷研经 列王纪下系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net