撒母耳记上 23章1节 到 23章13节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章说明大卫已经ē-tàng用家己ê武力,为保护以色列人而抵抗非利士人ê侵犯,这mā是teh说明大卫得tio̍h民心ê主要因素。Koh讲,tī第廿二章记载扫罗残害祭司亚希米勒ê族人ê时,唯一逃离灾难ê祭司亚比亚他mā去投靠大卫,tī chit章就记载伊成做大卫询问上帝旨意ê好帮手。这mā是说明tī大卫身边,随时lóng thang听tio̍h上帝ê话,hō͘伊明白上帝ê旨意。Á扫罗却因为刣尽了祭司家族ê成员,而切断了家己kah上帝之间ê关系。此后,扫罗koh khah án怎都听bē-tio̍h上帝ê话语。Chit种政权,等于是teh自取灭亡。

Chit段经文记载三件主要tāi-chì,一是第1到5节,讲大卫求问上主出兵,决定去救基伊拉城。二是tùi第6节ê记载,清楚说明祭司透过以弗得询问上帝ê旨意,hō͘大卫明白上帝beh伊做ê事。三是第7到13节,记载大卫避开kah扫罗ê正面冲突。这mā说明大卫并无因为势力渐渐壮大,就有恃无恐,伊iáu-koh谦卑ê询问上帝ê旨意。

第1到2节,「基伊拉城」,设tī亚杜兰南方约五公里、希伯仑北方约八公里ê所在,是一座建造tī海拔四百五十公尺高ê城市。Hit-ê城土地肥,物产丰富。Koh khah特别ê是,hit-ê城有门,设防非常坚固,原本就是属tī犹大支族ê辖区。M̄-koh自古以来,不时受tio̍h非利士人ê攻击,因为占有hit-ê城,就ē-tàng hō͘非利士人所khiā起ê平原得tio̍h天然屏障,免tī koh khah chē ê外患。chit-má chia记载大卫听讲非利士人来攻打chit-ê城,而且抢夺了真chē谷物,伊随时「求问上主」,这mā说明伊心中一直尊崇上帝,tùi伊收留祭司亚比亚他ê事件就ē-tàng看出来。想beh知影上帝对出兵去攻打非利士人ê旨意。结果上帝hō͘ ê答案真清楚,是「去攻打in,救援基伊拉城」。

第3到5节,m̄-koh大卫ê部下有无仝意见。In认为tio̍h án-ne ê时并无妥当,原因是大卫ê势力尚无够额来抵挡非利士人ê气力。其实,以色列人普遍lóng对非利士人有惊惶感,koh加上当时来投靠大卫ê,并m̄是原本以色列人中ê「正规军」,却是一阵乌合之众(参考廿二:2),in无受过完整ê军事训练,纵然已经训练过,m̄-koh iáu无算是是精锐部队。因为án-ne,大卫koh一pái询问上帝ê旨意。上帝回应ê答案是beh大卫mài惊,ài伊去攻打非利士人。因为有上帝ê应允kah帮助,大卫kah伊ê部下phah败非利士人,并且iáu「掳来敌人ê cheng-seⁿ」。这是teh指大卫ê部队得tio̍h真chē战利品ê意思。为甚么非利士人出战ê时chūn,会带 cheng-seⁿ去?真可能是in为tio̍h beh抢夺基伊拉城收割ê新谷物,特别赶tio̍h cheng-seⁿ同齐去,准备运载ê路用。因为in无想tio̍h大卫会出兵来攻击in,并且phah败in。结果chiah-ê cheng-seⁿ就成做大卫ê战利品。不过mā有另外有一种讲法,讲非利士人原本m̄-nā是beh抢谷物,却是计画占领基伊拉城,并且准备久长khiā落来。因为án-ne,in出征ê时chūn,mā顺续kā cheng-seⁿ lóng带过来。M̄-koh无论是甚么原因,in chit pái m̄-nā是兵员大受折损,koh khah严重ê是:连种作、生活需要ê cheng-seⁿ食物lóng赔了上去。

第6节,说明tī大卫身边已经有先知,chit时koh有祭司。亚比亚他逃出扫罗ê手ê时,带出了「以弗得」,这是祭司身上穿ê圣袍(参考廿二:18),thang用来询问上帝旨意ê圣器(参考廿三:9)。这表示以后大卫ē-tàng随时透过亚比亚他得tio̍h上帝ê旨意。

第7到8节,扫罗一听tio̍h大卫kah伊ê跟随者到基伊拉城,认为这是掠大卫千载难逢ê一个机会。M̄-koh问题是:当以色列人khiā起ê基伊拉城受tio̍h非利士人攻击ê时,扫罗m̄是马上出兵救援hit-ê城。却是等到大卫phah败非利士人了后,chiah想beh派人去掠大卫。扫罗所看tio̍h ê是大卫自投罗网,而大卫看tio̍h ê是基伊拉城人民ê苦难,chit两种完全无仝ê态度,看tī以色列人眼中,一定会有无仝ê感受。Á这mā tú好讲出有否kah上帝同在所显现ê cheng差。扫罗讲「上帝已经kā伊(指大卫)交tī我手中了」,这是一种当时普遍流行ê口语,意思是teh指会phah赢对方,并m̄是扫罗真正得tio̍h上帝赏赐ê恩典。扫罗会án-ne确定伊chit pái ē-tàng掠tio̍h大卫,是因为过去大卫lóng是khiā起tī山区á是旷野处,漂流不定,无容易掠。chit-má,大卫到基伊拉城,这是一个山丘上ê 要寨,有城墙,而且墙门有锁thang关。Tī扫罗ê看法里,只要伊一下命令,就ē-tàng关闭城门,án-ne大卫就无法度逃脱。而且koh有跟随者tī伊身边,tú好thang利用chit pái机会kā chit群伊眼中ê叛乱份子一网打尽。因为án-ne,伊决定出兵,而且出了「重兵」。

第9到12节,当大卫知影扫罗想beh派兵来缉捕伊。就án-ne要求「祭司亚比亚他」带「以弗得」来问上帝ê旨意。因为过去tī挪伯ê经验,伊并无想beh就此逃离,免得伊行了后,hō͘基伊拉城民受tio̍h扫罗残酷ê报复而「毁灭」(第10节)。这mā讲出一个完全无相仝ê态度:大卫是为tio̍h救援hit-ê城,hō͘伊免tī被非利士人攻击,chiah到chia城来。Á扫罗却是为tio̍h beh缉拿大卫,chiah想「毁灭」hit-ê城,差别之大明显可见。何况,大卫来救援hit-ê城,是经过询问上帝旨意了后chiah进行救援ê工作。因为án-ne,伊一定tio̍h koh一pái询问上帝ê旨意,好清楚明白:koh来应该án怎面对扫罗ê攻击?koh讲,大卫mā惊惶hit-ê城ê人民会因为扫罗是当政者,伊是逃亡者,而kā伊交hō͘扫罗(第11节),免得受tio̍h连累之灾难,ná亲像挪伯城仝款。基伊拉城ê人民考虑tio̍h ê是:tī掌权者kah逃亡者之间作选择。何况当时大卫身边ê人数只有四百个人,即使如第13节所讲ê,siōng chē已经增加到「六百人」,m̄-koh若是beh kah扫罗ê正规部队正面冲突,损伤ê lóng是家己ê同胞,而这并m̄是大卫所愿意ê事。

第13节,当大卫tùi询问上帝旨意知影基伊拉城ê人民会kā伊交hō͘扫罗ê时,大卫随时lóng无恋栈ê,就chhōa伊身边六百人马上离开hit-ê城,四界去「流荡」,虽然辛苦,m̄-koh却救了基伊拉城ê人民,因为扫罗听tio̍h大卫离开hit-ê城,伊mā不攻打hit-ê城à。

重新查询 专卷研经 撒母耳记上系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net