撒母耳记上 15章1节 到 15章9节   背景资料  上一笔  下一笔
有关以色列建立君王制度,一直有两种无仝ê观点:一是支持君王制度,这是比较早期ê资料。另外一个是反对君王制度,这是晚期ê资料。Á撒母耳记上第十五章,是比较晚期ê作品,作者主要teh表明反对无照上帝旨意做tāi-chì ê君王,持chit种观点ê强调:只要设立君王就会有chit种危险。扫罗就是无确实遵照上帝所指示ê话去做,因为án-ne,上帝决定beh废掉伊,并且指示先知撒母耳膏立一位新ê人来替接扫罗ê王位。

Chit段经文是为扫罗不koh受上帝欢喜作了解释,主要内容是说明上帝交带扫罗ê事,扫罗并无照去行。值得注意ê是,为甚么上帝要求kā亚玛力人全部铲除,并且连所有ê一切财产lóng bē-tàng当做胜利品使用?原因是chit pái ê战役是一场「圣战」,意思是teh指chit场战争并m̄是为国防上ê防御之需要,mā m̄是beh扩张以色列国ê疆域,却是为tio̍h beh执行上帝ê命令相刣。因为án-ne,chit pái ê战争并m̄是以色列军队teh相刣,却是上帝beh以色列人民去为他执行「审判」ê工作。

若是án-ne,战利品就m̄是属tī以色列人民ê,却是属tī上帝ê。Chit种观念m̄-nā是tī以色列人民中间存在tio̍h,tī当时ê中东地带mā非常普及。申命记第二十章描述chit种tùi上帝来ê命令之「圣战」规则,m̄是出tī勉强,只要懔neh,á是有家务缠身者,lóng thang m̄免参加出征ê行列。Koh讲,tī开战chìn前,一定tio̍h hō͘ in对敌一方有和解ê机会,却m̄是一味地进行杀戮。因为上帝欢喜人认罪悔改。M̄-koh,甚么人ē-tàng决定chit项命令真正出tī上帝旨意?á是统治者个人ê喜好而利用上帝ê名?án-ne chiah是真正ê问题所在。

第1到3节,先知撒母耳一开始就对扫罗讲「你tio̍h听上主ê话」,chit点是kui本圣经ê中心思想。听从上帝ê话,就thang存活到永远。Mā是申命记派作者ê中心思想(参考申命记八:1、3、6、11、20)。Chia提起「亚玛力人」,这是当时Tī旷野中非常强猛ê游牧民族(参考民数记廿四:20)。当以色列人出埃及进入旷野了后,不时受tio̍h in ê骚扰(参考出埃及记十七:8,民数记十四:45),即使以色列人已经进入迦南地,mā一直深受亚玛力人侵犯ê威胁(参考士师记三:13、六:3—5、七:12、十:12)。In不时利用以色列人过Pôaⁿ过节、收藏节(to̍h是「Tòa棚节」)ê时chūn,入去抢劫、掠夺。造成以色列人非常大ê困扰。因为án-ne,先知撒母耳ài扫罗带以色列军队去惩罚亚玛力人,而且严厉惩罚。Chia讲「毁灭in所有ê一切」,意思是teh指亚玛力人所有ê,lóng是tùi以色列人身上抢夺tio̍h ê,上帝全lóng tio̍h索tńg来。

Koh讲,chit句「毁灭in所有ê一切」,mā是teh表明chit pái属tī上帝ê战争,战利品就是上帝ê。因为án-ne,一定tio̍h kā它看做是「无条件献hō͘上主ê物件」,bē-tàng有任何一部分存留落来(参考利未记廿七:28—29),就是一定tio̍h彻底毁灭ê意思,ná亲像所多玛城kah蛾摩拉城仝款,被彻底毁灭。

第4到6节,扫罗召集ê军队iáu-koh是用北方ê以色列十个支派为主要兵力来源,共出兵二十万人,而南部犹大只有一万名。聚集chiah-ni̍h chē ê兵力,显然是有点á夸张ê意思。Á圣经中mā无「亚玛力城」chit-ê所在,有可能是表明亚玛力人聚集比较多ê所在,á是in ê领袖khiā起ê所在。「基尼人」是tī西奈半岛上ê游牧民族,kah米甸人有亲族关系(参考士师记一:16),因为án-ne,有时米甸人kah基尼人无分别(参考民数记十:29)。因为惊chit pái ê毁灭mā同时损伤到基尼人,因为án-ne,扫罗派人先去警告基尼人,ài in避开免得tú-tio̍h池鱼之殃。Chia特别提起当年以色列人出埃及进入旷野ê时,基尼人bat帮助过以色列人(参考民数记十:31—32)。

第7到9节,chit pái phah亚玛力人ê战役是成功ê,ná亲像撒母耳记上第十四章48节所讲ê,伊过去mā bat phah败过亚玛力人仝款。M̄-nā án-ne,连亚玛力人ê国王「亚甲」mā被以色列军队hō͘生擒。以色列军队照上帝hō͘ in扫罗ê指示,beh kā chiah-ê亚玛力人消灭。扫罗确实做到à「刣灭所有ê人民」。M̄-koh扫罗kah伊ê军队虽然生擒了亚玛力人ê国王亚甲,却无kā伊刣死,这m̄是上帝ê意思。作者teh暗示,有kóa亚玛力人是逃脱à。因为若是刣死人民,留落来国王并无意义。设若有人逃脱了,á是大部分人逃脱了,则留落来国王就有koh khah好ê筹码thang用。至少thang用国王ê性命来做交换。Koh讲,上帝原来ê意思是beh kā一切lóng刣死(参考第3节)。Ē-sái讲是,扫罗并无án-ne执行,伊是kā「siōng好ê」,包括家禽、cheng-seⁿ,以及「其他ê好物件mā lóng留着」,这明显是违背上帝ê旨意。照扫罗后来解释,讲伊会án-ne做,是beh kā chiah-ê siōng好ê「牲祭献hō͘上主」ê(参考第21节)。M̄-koh这若是属tī上帝ê战争,mā就是「圣战」,就一定tio̍h完全听从上帝ê旨意,若无,就无法度kā它称做圣战,mā m̄免kā所有ê一切lóng献hō͘上帝。因为án-ne,扫罗ê决定已经违背上帝ê旨意。

重新查询 专卷研经 撒母耳记上系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net