重新查詢
經文:

出埃及記 5:1-5:9

註釋:

16.第五章:
Chit一章到第六章1節,lóng是以「耶和華文獻」ê資料為主軸(第3節、第5到23節、第六章1節),搭配tio̍h「以羅伊文獻」ê資料為副(第1到2節、第4節)。Chit段經文ê主題是teh說明:以色列人民雖然哀求上帝拯救in,ē-sái講是,當上帝開始展開拯救計畫ê時,以色列人民卻無清楚上帝ê拯救工作,因為án-ne埋怨摩西kah亞倫。這說明人ê共同通性,對上帝ê旨意明白非常少,lóng是抱怨比感謝koh-khah chē。

Tùi第五章開始到第十二章,chit段經文lóng圍繞tī上帝、摩西kah亞倫,kah埃及國王等三個對象。摩西順服上帝ê差遣,由亞倫幫助伊,兩人同齊去埃及見國王,並且傳達上帝ài in帶以色列人民出埃及ê事,主要目的是beh帶以色列人民去「曠野」敬拜上帝。Mā Tī chit段長到八章ê經文篇幅中,一再看tio̍h埃及國王心「剛硬」ê例,m̄-nā無願意聽從上帝,甚至是變本加厲地殘酷對待以色列人民。伊用chit種方式teh對抗上帝,伊beh表明伊chiah是真正「神明」,希伯來人ê上帝,只不過是一個「曠野」神明而已。為tio̍h埃及國王chit種惡劣態度,上帝用十個大災難嚴厲懲罰埃及人kah國王,chiah hō͘埃及人kah國王終其尾認識tio̍h以色列人民ê上帝,是bē-tàng污衊ê。

17.第五章1到9節:
Chit段經文teh說明摩西kah亞倫去見埃及國王,並且kā上帝ài in對埃及王講,講述一遍。M̄-koh隨時遭遇tio̍h拒絕。M̄-nā án-ne,埃及國王甚至下命令,tio̍h koh-khah加壓制以色列人民做苦工。這就回應了第三章19到20節上帝所講ê話。

第1到2節,摩西帶tio̍h亞倫去見埃及國王,真清楚,kā上帝ài in轉述kā埃及國王講了後,埃及王第一個反應是:「上主是甚麼人?我何必聽從伊?我為甚麼tio̍h放以色列人走?我bē認得上主;我mā不放以色列人行。」Chit種話,lóng teh說明tī埃及國王心中,ná曠野ê神,是真低級ê,無能力ê神,chiah會困守曠野。Á伊自認是一個有能力ê神,chiah是真正神,chiah會hō͘埃及富有、國勢強大。因為án-ne,當伊tī講「上主是甚麼人」,á是「我bē認得上主」Chit種話ê時,語氣lóng是帶有鄙視ê意味。

第3到5節,摩西kah亞倫koh一pái重述上帝ài in講,m̄-koh chit-pái語帶警告,若是埃及王猶原不准,會有「疾病á是戰爭」懲罰以色列人民,致使嚴重死亡。Á這mā會帶hō͘埃及重大ê損害,chit種損害會超過埃及所ē-tàng承擔ê範圍。M̄-koh埃及國王一聽,就koh khah受氣,伊認為以色列人口hiah-nih-chē,單單beh飼chiah-ê人就是真大ê負擔。現在摩西kah亞倫koh講chit種帶有恐嚇,目的只是想beh拖延工作而已。

第6到9節,埃及國王採取壓縮以色列人民ê政策,m̄ hō͘ in工程需要ê材料,ài以色列人民家己去載運製磚ê材料,á這必然會增加工ê時,卻ài以色列人民交出仝款ê工作數量,chit-ê定會拖延。Á若beh準ê時交出工作數量,就一定tio̍h加班、加工,án-ne kan-taⁿ會增kā它色列人民ê痛苦。M̄-koh埃及國王認為只有án-ne,以色列人民chiah bē想tio̍h beh去「聽信妖言」。經文:

出埃及記 9:1-9:7

註釋:

5.第九章:
Chit章是由三種資料混合編輯,包括「耶和華文獻」ê資料有第1到7節、第13到21節、第23節b句到30節、第33 到34節;「祭司文獻」ê第8到12節、第31到32節、第35節a句;以及「以羅伊文獻」ê第22到23 節a句、第35節b句等。

Chit章包含三個災難,有瘟疫之災(1到5節)、生瘡ê災難(8到11節)、冰雹之災(13到32節)等。詩篇第七十八篇50到51節ê作者kā「瘟疫」看做是kan-taⁿ比「大kiáⁿ被殺」khah無hiah嚴重,tī「瘟疫」ê災難了後,續落來就是殺害大kiáⁿ。

6.第九章1到7節:
這是第五個災難,mā是致使性命死亡ê瘟疫之災。Tī舊約聖經,先知耶利米一再提起上帝懲罰悖逆ê以色列人,就是用「戰爭、饑荒、瘟疫」等chit三種(參考耶利米書十四:12、十六:4、十八:21、廿一:7、9、廿四:10、廿七:8、廿八:8、廿九:17)。以色列人離開埃及後,tī曠野mā一再得罪á tú-tio̍h上帝懲罰所帶來ê瘟疫(參考出埃及記三十二:35、民數記十一:33)。

第1到5節,因為埃及國王「心猶原剛硬」,因為án-ne,上帝koh一pái差遣摩西去告誡埃及,特別hō͘埃及王知影,伊所藐視ê「希伯來人ê上帝」ài伊「放以色列人民行」,thang hō͘ in去「敬拜」上帝。Koh一pái說明宗教信仰ê重要性。如果埃及王拒絕,上帝一定會用「驚人ê災難」,mā就是瘟疫來懲罰伊kah埃及人民。

第4節kah第八章23節仝款,上帝ài kā以色列人tùi埃及人中區別出來,以色列人無像埃及人會受tio̍h瘟疫ê災難。當埃及人ê厝畜大量死亡ê時,以色列人ê厝畜連一隻mā bē減少、死去。

第6到7節,摩西向埃及國王講完上帝chit種信息ê隔工,埃及人ê牲畜果然大量暴斃,á以色列人卻連「一隻mā無死」。當埃及王聽tio̍h以色列人ê厝畜lóng無受tio̍h傷害ê時,伊非常受氣,m̄-koh心iáu是仝款「剛硬」。
Chit-ê瘟疫ê災難thang看tio̍h損失ê雖然是家畜,m̄-koh,埃及ê經濟是受tio̍h重創ê。表面上是馬、驢、駱駝、牛、綿羊,kah山羊等損失,m̄-koh像馬、驢、駱駝、牛等iáu牽涉tio̍h交通、運輸,以及耕種ê問題,因為in大量死亡á hō͘埃及全國陷入癱瘓。

經文:

出埃及記 19:1-19:15

註釋:

17.第十九章:
Chit章ê資料比較複雜,是由「祭司文獻」ê資料(第1到2節、第23到24節a句),「以羅伊文獻」ê作品(第7到8節、第10節、第13節b句到14節、第16節b句到17節、第19 節等),以及「耶和華文獻」ê資料(第9節、第12到13節a句、第15節、第16節a句、第18節、第20 到22節、第24節b句到25節)編輯而成,另外mā有編者加上去ê第4到6節等。

Chit一章主要是teh說明以色列人民已經來到西奈山下,chit-ê時chūn tú好滿三個月。上帝beh頒賜誡命hō͘以色列人民,因為án-ne摩西要求以色列人民怎樣準備接受上帝ê誡命。

18.第十九章1到15節:
Chit章開場白真清楚說明以色列人民「離開埃及,tú好teh滿三個月」,來到西奈沙漠,然後tī西奈山下紮營。Tī chia,摩西上山去朝見上帝。可見摩西kah上帝之間ê關係真親密。

第4到8節,上帝ài摩西轉告hō͘以色列人民知影,上帝ài kā in當做家己揀選ê子民,m̄-koh in一定tio̍h用頂真態度遵守kah上帝之間所立ê約,án-ne chiah ē-tàng成做上帝ê子民,是「神聖ê國民,是事奉上帝ê「祭司」。就án-ne,摩西kā以色列人民ê領袖召集過來,kā上帝傳hō͘ in知影。Á以色列人民非常聰明,in一聽上帝beh kah in立約,成做神聖ê國民,in就真一致回應講,beh「遵照上主做」。第8節清楚說明一個被上帝揀選ê人á是民族,非常要緊ê事,是「tio̍h遵照上帝做」,á m̄是照人ê命令,á是人ê意思。

第5節真重要,chit節講「全世界lóng屬tī」上帝,m̄-koh只有以色列人民chiah是上帝ê「選民」,chit節已經講出了以色列民族kah上帝之間ê特殊性。In一定tio̍h koh khah小心謹慎言行舉止,遵tùi上帝去行。先知阿摩司就bat指責in違背上帝ê律法誡命,因為án-ne,tī全世界所有民族中間,上帝beh先the̍h以色列人民作懲罰對象,因為in並無kā上帝ê揀選當做榮耀(參考阿摩司冊三:2)。

第9到13節,chia上帝表示伊kah摩西講話,而且講話ê時chūn,beh hō͘全體以色列人民lóng聽得見。M̄-koh chit時chūn ê以色列人民一定tio̍h潔淨己身,絕對bē-tàng jú界,因為上帝beh降臨tī西奈山,in一定tio̍h真嚴格地保持kah上帝之間ê距離。

第14到15節,摩西kā上帝ê要求lóng轉告以色列人民,ài in潔淨身軀,而且洗滌衫褲,同時bē-tàng有性行為。


重新查詢