CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
  yEn.B  yEnye[.B    b;jyIY:w  
  yEn.B  ~yih{l/a    
a'b'C;l  ~,hyel][  tAl][;l  Wr.m'a  a{l>w  
  tex;v.l  
`H'B  ~yib.vOy  d"g-yEn.bW    r,v]a  
這事在以色列人眼中(看)為美,


以色列人就稱頌上帝,

不再說要上去攻打他們,

毀壞…之地了。(…處填入下行)

呂便子孫和迦得子孫所住在其中