CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
  y:n'Pim    
~Iy;m'V;h  @A[>w  ~"Y;h  
  t:Y;x>w  
  femor'h    
  yEn.P-l;[  r,v]a    lok>w  
  Wl.p"n>w      
`lAPiT    h'mAx-l'k>w  
…因見我的面就都震動;


甚至海中的魚、天空的鳥、(放上行)

田野的獸,(接上行)

並一切爬行於地上的昆蟲,(接上行)

和其上的眾人,(接上行)

山嶺必崩裂,陡巖必塌陷,

牆垣都必坍倒。」