CBOL 舊約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 舊約字彙 新約字彙 閱讀
原文內容 原文直譯
hIwh>y  y"nod]a  r;m'a  hoK  
x'a,h  ~,kyel][  bEyAa'h  r;m'a  !;[:y  
`Wn'L  h't>y'h    ~'lA[  tAm'bW  
主上帝如此說:


因仇敵衝著你們說:『阿哈!

這永久的山岡都歸我們為業了!』