CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  o&te         oJ   o[clo"  
當群眾被趕出時,
    th'"  ceiro;"  aujth'",  
他進去抓住她的手,
    to;  koravsion.  
女孩就起來了。

註: