CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  A~llhn    parabolh;n  (韋:     )(聯:     )  {    
他對他們講另一個比喻;
     hJ    tw'n  oujranw'n  zuvmh/,  
天國好像麵酵,
 h^n  labou'sa  gunh;  
有婦人拿了來,
     ajleuvrou  savta    
放在三斗麵粉裡,
  ou|     o&lon.  
直等全團都發起來。

註: