CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  I$ouvda"        to;n  Favre"    to;n  Zavra    th'"  Qamavr,  
而猶大從她瑪生法勒斯和謝拉,
Favre"      to;n   E%srwvm,  
而法勒斯生希斯崙,
 E%srw;m      to;n   A$ravm,  
而希斯崙生亞蘭,

註: