CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  I$dou;     hJ                
看哪!處女將有孕並生一個兒子,
    to;   o[noma  aujtou'   E$mmanouhvl,  
且他的名要被取為以馬內利,
 o&    meqermhneuovmenon  Meq#   hJmw'n   oJ  qeov".  
它翻譯出來就是上帝與我們同在。

註: