CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  A$braa;m      to;n   I$saavk,  
亞伯拉罕生以撒,
 I$saa;k      to;n   I$akwvb,  
而以撒生雅各,
 I$akw;b      to;n   I$ouvdan    tou;"   ajdelfou;"  aujtou',  
而雅各生猶大和他的兄弟,

註: