CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  (韋: )(聯:   (ou\n)    )  poihvsei    
這樣...他將做什麼呢?(...處填入下一行)
 oJ  kuvrio"  tou'   ajmpelw'no"}  
葡萄園的主人
  
他要來
    tou;"  gewrgou;"  
除滅那些園戶,
  dwvsei  to;n   ajmpelw'na   a[lloi".  
並將葡萄園給別人。

註: