CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
    dia;  th'"  stenh'"  quvra",  
「你們要努力進窄門。
 o&ti        zhthvsousin    
我告訴你們,(將來)因為將來許多人想要進去,
  oujk    
卻不能夠。

註: