CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
   w|/  perissovteron  boulovmeno"   oJ  qeo;"    
在(誓言)中,上帝定意(...處填入下一行)更加顯出(...處填入下二行),
  klhronovmoi"  th'"    
為那應許的受益者
to;   ajmetavqeton  th'"  boulh'"  aujtou'  
他的旨意是不更改
   o&rkw/,  
他(指上帝)為誓言作保證。

註: