CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  oJ        (韋:   (mou)    )(聯:   mou    )    zhvsetai,  
但是我的義人將從信活著,
      
而他若退縮,
oujk     hJ  yuchv  mou    aujtw'/.  
我的魂就不喜歡他。

註: