CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  ou|to"           aJmartiw'n        to;    
而(另一方面)他(指基督)為了罪獻上一次(直到)永遠的祭物,
    dexia'/  tou'  qeou',  
就坐在上帝的右邊。

註: