CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  E$gwv       ajnh;r    
「我是猶太人,
    Tarsw'/  th'"    
生在基利家的大數,
      th'/  povlei  tauvth/,  
在這城裡成長,
para;  tou;"  povda"  Gamalih;l    
...在迦瑪列腳邊被教導,(...處填入下一行)
kata;    tou'  patrwv/ou  novmou,  
按著祖宗的律法的精確
zhlwth;"   uJpavrcwn  tou'  qeou'  
是屬上帝的狂熱者,
kaqw;"  pavnte"      shvmeron{  
像你們眾人今日一樣。

註: