CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  wJ"        aujto;n      
當用皮條捆他時,
  pro;"  to;n       oJ  Pau'lo",  
保羅對站著的百夫長說:
   a[nqrwpon       ajkatavkriton  
「是否一個羅馬人又沒有定罪,
      
你們鞭打是合法的?」

註: