CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  a[ra            
因此我雖然寫信給你們,
oujc    tou'   ajdikhvsanto"  
不是為了欺負人的
(韋:   (ajll#)    )(聯: )    tou'    
(韋: 然而)(聯: )也不是為了被欺負的
 ajll#    tou'  fanerwqh'nai  th;n  spoudh;n   uJmw'n  th;n     hJmw'n  
而是為了你們為了我們的熱心...被顯明。(...處填入下一行)
pro;"   uJma'"    tou'  qeou'.  
{在上帝面前對你們}

註: