CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  oujk         o&ti  oujk    th;n   ajlhvqeian  
我寫給你們,不是因你們不認識真理,
 ajll#   o&ti    aujthvn  
而是因你們認識它(指真理),
   o&ti  pa'n  yeu'do"    th'"    oujk    
並且(認識)一切謊言不是出於真理。

註: