CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  ti"     uJma'"  tw'n    
倘若有一個不信的人邀請你們,
    poreuvesqai,  
而你們願意去,
pa'n  to;      
所有擺在你們面前的,
  
你們都吃,
    
不要...問甚麼話。(...處填入下一行)
dia;  th;n    
為良心的緣故

註: