CBOL 新約 Parsing 系統

上一節  下一節  即時查字典 H Parsing WH Parsing  以內建字型顯示(不須下載字型) 以字型顯示(須先下載字型) 新約字彙分析 舊約字彙分析 閱讀

原文內容與參考直譯:
  pisto;"     oJ  qeov",  
上帝是值得信賴的,
di#  ou|        
藉著他你們被召進入...團契中。(...處填入下一行)
tou'    aujtou'   I$hsou'  Cristou'  tou'     hJmw'n.  
他的兒子我們的主耶穌基督的

註: