以西結書 17章1節 到 17章10節   背景資料  上一筆  下一筆
Chit章用兩隻大la̍h-hio̍h當做譬喻,講述巴比倫帝國會入侵猶大以色列,雖然以色列人民投靠另外一大la̍h-hio̍h,m̄-koh á是仝款會hō͘巴比倫帝國掠去。Tī chit-ê比喻內面,提起一個重要ê信仰觀念:只要是奉上帝ê名所chiù ê chōa、所做ê事,lóng tio̍h確實遵守。若是奉上帝ê名做事、講話,卻無確實遵行,就是teh褻瀆上帝神聖ê名仝款,上帝bē kā chit種行為當做無事,祂一定會嚴厲懲罰。

Chit章ê歷史背景thang參考列王記下第廿四章,he是發生tī主前597年,當猶大王約雅敬執政時代,巴比倫帝國軍隊第一pái攻入耶路撒冷城,伊被迫臣服巴比倫帝國。因為伊kah埃及締結密約,埃及答應會出兵挺猶大,所以背叛巴比倫帝國,m̄-koh埃及並無án-ne照約束而行,巴比倫帝國軍隊俘虜了國王kah所有宮廷ê要員。Á繼位ê約雅敬ê kiáⁿ約雅斤,mā無遵行臣服巴比倫帝國之約,因為án-ne,chiah kan-taⁿ做王三個月,巴比倫軍隊koh一pái圍攻耶路撒冷,chit pái連聖殿lóng遇tio̍h嚴重ê洗劫,而且被俘虜ê人koh khah chē。然後,巴比倫帝國皇帝立約雅斤ê a叔瑪探雅為王,瑪探雅後來被巴比倫皇帝改名為西底家,伊mā是仝款背叛、無願意臣服巴比倫帝國,結果巴比倫帝國ê軍隊圍攻耶路撒冷長到一年六個月,tī主前586年消滅猶大,耶路撒冷城毀,人民被掠到巴比倫做奴隸(參考列王記下第廿五章)。

Chit段經文是先知以西結用兩個譬喻來描述iáu大將面臨ê災難,其一是用一隻大la̍h-hio̍h來譬喻巴比倫帝國,並用來說明巴比倫帝國án怎入侵猶大國,而且俘虜了當時ê國王約雅敬、約雅斤父子,kah扶植西底家王ê經過。其二用另外一隻大la̍h-hio̍h來說明埃及帝國ê情形。時間大約是tī主前595到589年之間,tī西底家執政ê年代中,埃及確實bat出兵救助過耶路撒冷,逼kah巴比倫帝國撤兵(參考耶利米書三十七:5)。

第1到2節,「譬喻」chit-ê詞,若是照第3到10節ê內容來看,thang看做是「寓言」ê意思。M̄-koh有時mā thang做「謎語」解釋,因為「譬喻」ê方式,有真chē時chūn對無瞭解情境ê人來講,無法度明白到底teh指甚麼人,á是講甚麼事,而對情境瞭解ê人來講,卻是ná親像一語道破之妙。因為án-ne,beh了解chit段經文,一定tio̍h先讀過列王記下第廿四到廿五章,以及歷代志下第三十六章,若無,chia ê譬喻,就會變成謎語。

第3到5節,講這「譬喻」講「有一隻大la̍h-hio̍h」,這是teh指強大ê氣力ê意思,因為chit隻大la̍h-hio̍h ê特徵是「翼股大,羽毛豐滿」,表示ē-tàng飛翔到真遠ê所在。Tùi第12節經文就thang看出,chit隻「大la̍h-hio̍h」是用來譬喻巴比倫帝國。

Chit隻「大la̍h-hio̍h」飛到「黎巴嫩山頂,啄斷香柏樹幼嫩ê尖端」,「黎巴嫩」是代表猶大國。「香柏樹」是黎巴嫩出名ê貴重木材,mā是貴族siōng kah意ê建材之一。

Chit隻「大la̍h-hio̍h」kā香柏樹ê嫩枝末端hō͘「啄斷」,然後kā之「帶到商業中心,seng-lí興隆ê城市」。Chia「幼嫩ê尖端」譬喻tio̍h猶大王約雅敬,伊因為背叛巴比倫帝國而被帶去巴比倫,就是chia所講ê「商業中心,seng-lí興隆ê城市」(參考歷代志下三十六:6)。Á「Kā以色列出產ê一叢樹苗移植到一塊肥ê土地頂面」,這棵「樹苗」,指ê就是約雅斤,伊繼任約雅敬為猶大ê王,hit時chiah年紀kan-taⁿ 18歲,執政kan-taⁿ三個月koh 10天,就被巴比倫俘虜,而所謂「移植到一塊肥ê土地頂面」,意思真清楚,就是帶到巴比倫去。「hō͘它生長」,tùi列王記下第廿五章27到29節ê記載,約雅斤王被掠到巴比倫,共計長到三十七年久ê時間,chiah得tio̍h釋放並且受tio̍h巴比倫皇室ê禮遇款待。

第6節,chia講這棵被移植巴比倫去ê嫩枝,開始「發芽生長,成了一叢低矮、向四面伸展ê葡萄樹」,意思是teh指後來續接約雅斤為王ê西底家,伊原本是約雅斤王ê a叔,被巴比倫王任命為王,並同時kā伊本名ê瑪探雅改為西底家(參考列王記下廿四:17)。因為án-ne,chia所謂「低矮」,意思真清楚,就是teh指當巴比倫帝國ê傀儡政權,這就是此節所講ê「枝葉蔓延ê葡萄樹」ê意思。雖然是傀儡政權,m̄-koh mā是由以色列人做王,而且ē-tàng teh過安定ê生活,延續族群ê性命。

第7到8節,這「另外一隻大la̍h-hio̍h,mā有一對大ê翼股,羽毛豐滿」,chit種描述ná親像第3節所描述ê hit隻大la̍h-hio̍h仝款,hi̍t節所講ê是teh指巴比倫帝國,而chia是用來譬喻埃及帝國。Tùi chia mā thang看出當時kui個中東地帶ê軍事kah政治情勢,hit時足以kah巴比倫帝國相抗衡ê,就只有埃及帝國。因為án-ne,先知以西結用仝款ê句話來描述埃及chit隻大la̍h-hio̍h。

「這棵葡萄樹kā根kah枝子lóng伸向chit隻la̍h-hio̍h」,這是teh暗喻tio̍h被巴比倫帝國立為傀儡政權ê西底家王,並m̄是真心臣服tī巴比倫帝國,卻是轉向伸到埃及帝國去à。原因是認為tī埃及有「比果園koh khah豐富ê水源」,chia ê「水源」是teh指埃及ê尼羅河,意思是teh指埃及帝國。這就變成西底家王對伊ê「主子」巴比倫帝國皇帝不忠(參考列王記下廿五:1,耶利米書五十二:3),轉向走chhōe埃及帝國ê幫助(參考耶利米書十七:15),而chit項走chhōe照耶利米書第三十七章5節ê記載,是有目nih-á成功ê時間,並無hō͘猶大ē-tàng完全脫離巴比倫帝國ê侵犯。

「其實,這棵葡萄樹早to̍h栽種tī肥chē水ê園á內」,chit句話真清楚表示:猶大若是繼續tī巴比倫帝國ê扶植下,會koh khah穩定成長,而且ē-tàng生做「品質優良ê葡萄樹」,因為án-ne,chit節mā teh講出猶大王西底家並無想beh án-ne繼續落去,伊認為轉向óa靠chit隻大la̍h-hio̍h—埃及,就ē-tàng脫離嫩枝被啄斷移植到巴比倫帝國之陰影,m̄-koh顯然地chit種政治kah軍事判斷是錯誤ê。

第9到10節,先知以西結用反問ê句話,類似自問自答ê方式,來說明西底家王chit種背叛巴比倫帝國ê行為,kan-taⁿ會帶領猶大行向完全滅亡ê後果。

「這棵葡萄樹ē-tàng長大茂盛mah?」chia用「葡萄樹」指西底家王所帶領ê猶大國。「長大茂盛」,是teh指ē-tàng繼續長大起來。先知以西結用懷疑ê句話來問。伊指出「第一隻la̍h-hio̍h」—巴比倫帝國,一定會受氣,然後會kā這棵「葡萄樹」ê根「拔起來」,是teh指hō͘猶大國完全滅亡。

「免得強大ê國家mā ē-tàng輕易kā它連根拔除」,chit句話清楚表明,猶大若是無巴比倫帝國ê護衛,就算獨立起來,mā是一個真脆弱ê國家,任何一個小khóa有力量ê附近族群,就thang kā它摧毀。因為chit時tī西底家王統治之下ê猶大,國勢是非常脆弱ê,根本經不起「東風ê打擊」。

重新查詢 專卷研經 以西結書系列
錯誤回報,請聯繫comm[@]fhl.net