重新查询
经文:

以斯帖记 1:1-1:12

注释:

以斯帖记ê背景是用亚哈随鲁王在位期间发生ê事。伊是波斯帝国第四任国王。Chit章讲tī一pái重大ê盛会中,亚哈随鲁王想beh绍介伊súi ê皇后hō͘众来宾认bat,m̄-koh王后华实蒂却拒绝,这等于是m̄ hō͘亚哈随鲁王面子。因为án-ne,亚哈随鲁王废了王后华实蒂,并kā伊phah入冷宫。同时听从幕僚ê建议,重新甄选新ê王后。

Chit段经文记载波斯帝国ê亚哈随鲁王在位第三年,特别tī王宫ê花园举行一pái盛大ê宴会,伊想beh利用chit-ê机会,绍介伊súi ê王后hō͘所有来参加欢宴ê国民认bat,结果王后却拒绝出来kah人民认bat,chit件事hō͘国王非常愤怒。

第1到2节,chia先提起kui本经册ê年代背景,就是tī亚哈随鲁王在位ê时代。伊是波斯帝国第四任国王。统治ê时期是tī主前485到465年。伊是继承老父大流士一世ê王位。伊ê希腊文ê名是「薛西斯」一世(Xerxes I)。Chit-ê名mā表示出伊统治之下ê丰功伟业,因为名ê意思是「王族英雄」ê意思。Tùi第2节thang看出伊统治之下ê版图范围非常真阔,直到印度、古实之地。Tio̍h注意ê是chia讲「印度」,并m̄是指今á日ê印度,却是指今á日ê巴基斯坦,是印度河流经ê所在。第2节讲「一百二十七个省份」,比较正确ê讲法是「一百二十七个县」。当时ê巴勒斯坦是属tī亚哈随鲁王统治下ê第五个省。

第3到4节,「亚哈随鲁王在位ê第三年」,就是主前483年。伊tī王宫ê花园为所有贵族kah行政官员举行了大宴会。时间长到「整整六个月」。

第5到8节,亚哈随鲁王确实是一个真特别ê君王,伊m̄-nā宴请所有贵族kah行政官员,了后随时koh邀请首都书珊全城ê男子,无论是甚么身分,全部lóng到王宫中ê花园参加盛宴。Chit段经文mā描述tī伊执政ê时代国家非常富裕,tùi花园ê设施就thang看出来。Á伊为tio̍h表明是真诚beh宴请全城cha-po͘人,iáu特别kā王宫为国王特别酿造ê酒the̍h出来宴客,hō͘大家随意尽情teh lim。Tùi伊举行chit种盛宴来看,thang看出伊ê主要目的是teh向全国重要领袖、代表展宝国势,以强化伊ê统治权威。这thang tùi伊举办ê皇宫盛宴时间长到「六个月」看出来,mā thang看出chit-ê时代是波斯帝国siōng兴盛ê时代,因为koh过一百五十年,mā就是主前335年,波斯帝国就被希腊帝国取代à。Chit点mā说明圣经作者一再强调ê,如果m̄是kā荣耀归hō͘上帝,只一味地夸耀家己ê才能,上帝会kā chiah-ê赏赐收tńg来,ná亲像所罗门王夸耀伊ê财富,tī伊死后,以色列国就分裂了仝款,所罗门王夸耀家己财富ê方式,就是建造非常堂皇ê宫殿,iáu娶chē kah一千个嫔妃。

第6节提起「蓝、白、紫」等颜色,chiah-ê颜色lóng是当时波斯人看做尊贵、庄严ê色彩(参考八:15)。

第9节,chit节讲「王后华实蒂mā为妇女举办宴会」,chit项举动有点á奇怪,因为按照当时ê风俗,除非有国王ê命令á是允准,若无,王后beh举行chit种宴会是一项禁忌。

  第10到12节,chit段经文讲盛宴ê第七工,chia ê「第七工」,应该是teh指宴请书珊城内所有ê cha-po͘人。因为lim酒真chē而且愉快,就án-ne亚哈随鲁王真想绍介伊súi ê王后hō͘所有来宾认bat。伊派出七个太监去邀请,无想tio̍h七个太监lóng 回报王后华实蒂拒绝国王ê chit项美意,莫怪亚哈随鲁王非常受气,因为这明明是就是tī侮辱伊仝款。到底是甚么原因hō͘王后敢公然拒绝国王ê邀请?这确实是真oh理解。

经文:

以斯帖记 1:13-1:22

注释:

Chit段经文讲述为tio̍h chit件事,亚哈随鲁王特别召开重要会议,询问该怎样处理chit件事。结果chiah-ê国王顾问是建议kā王后phah入冷宫,重新甄选新ê王后。

第13到15节,chia讲「徵询专家ê意见」,chia ê「专家」,就是teh指国王身边ê幕僚团,á是智囊团。Á chiah-ê lóng是宫廷中ê重要大臣,共计有七个。伊问chiah-ê大臣该怎样处置王后拒绝伊ê邀请ê事件看法。Tùi第7节出现「盛会ê第七工」、「七个太监」,到第14节ê「七个大臣」,thang看tio̍h这「七」ê数字一再出现。Chit-ê数字Tī圣经上有特殊意义,指ê是「完美」、「神圣」ê意思。换句话讲,亚哈随鲁王身边ê这七位参谋,确实lóng是真有智慧、谋略ê专家。另外mā teh说明亚哈随鲁王处理chit件事ê时,并m̄是一时冲动,却是设想非常周到。

第16到20节,tī chiah-ê幕僚中,有一位名叫「米慕干」ê大臣,伊提出对这事件ê看法。伊认为王后华实蒂chit种行为,m̄-nā是侮辱了国王,mā是侮辱了全国人民。特别是若án-ne消息是传出去,一定会震撼kui个波斯帝国全国ê妇女,认为国王连王后lóng管不à。伊认为华实蒂chit种行为,会为kui个波斯帝国ê社会带来不安,会颠倒了原本以男性为主体ê社会结构,因为án-ne,伊建议国王下一道御旨,照当时律法ê规定,只要国王下御旨而且一经颁布,就「永远bē得更改」(参考八:8,但以理书六:8)。Á chit份御旨主要内容有三项:罢黜华实蒂ê王后头衔。另chhōe其他cha-bó͘-gín-á来取代王后ê位置。全国妇女一定tio̍h尊敬丈夫,因为丈夫tī厝里是主、有绝对ê权威。为tio̍h hō͘ chit份御旨hō͘所有ê人lóng知影,iáu用了真chē无仝ê语言颁布。

第21到22节,米慕干ê chit项建议,得tio̍h亚哈随鲁王kah其他六位大臣ê同意,大家lóng认为是非常好ê意见。因为án-ne,国王ê御旨就án-ne用真chē种文字公告发出hō͘全国一百二十七个省份。

经文:

以斯帖记 2:1-2:23

注释:

Chit章主要teh说明以斯帖án怎被选进王宫,以及后来被亚哈随鲁王选做王后ê经过。这别是Tī chit章经文中,iáu提起末底改因为发见有人密谋beh杀害亚哈随鲁王ê事,透过以斯帖ê警告而救了亚哈随鲁王ê性命,chit点mā成做后来以斯帖tī王面前得tio̍h特别宠爱ê原因。

	第1到4节,chit段经文是teh回应第一章19到20节,亚哈随鲁王听从伊幕僚ê建议,下了一道「御旨」kā本来ê王后华实蒂「废」掉。Á第1节ê「后来」如果对照第16节ê「亚哈随鲁做王ê第七年十月」,he是主前479年,因为亚哈随鲁王是tī主前486年登基ê。Tī第一章3节讲王后华实蒂被罢黜是tī亚哈随鲁王登基ê第三年,he就是主前482年。Án-ne真清楚,「后来」mā就是经过四年ê时间。这四年ê时间中,亚哈随鲁王一直是「单身」,主要原因是tī 482年到479年这四年之间,lóng tī kah希腊帝国相战,无闲战事。Koh讲,波斯帝国有传统,就是国王出征ê时chūn,王后beh陪伴tī身边,chit-má因为无王后侍卫tī边á,hō͘伊想起了华实蒂。这mā就是亚哈随鲁王身边幕僚真聪明ê所在,当时如果无建议亚哈随鲁王颁布御旨,chit-má恐惊就有灾难来临。因为若是亚哈随鲁王想tio̍h beh kā华实蒂hō͘ chhōe tńg来,恐惊报复惩罚chiah-ê提建议ê臣僚是bē避免ê。M̄-koh既然国王颁布ê「御旨」,就无可能挽回。

   Chit-má知影国王想起被罢黜ê王后华实蒂,chiah-ê幕僚就赶紧提新ê建议,重新公开徵选美女入宫,并选出一位国王欢喜ê王后。亚哈随鲁王接受chit种建议。

  第5到7节,chia提起「末底改」,chit-ê名若参考撒母耳记上第九章1节、撒母耳记下第十六章5节ê资料就thang发见,伊是以色列第一代国王扫罗ê亲戚。真可能因为chit-ê缘故,hō͘伊ē-tàng tī波斯王宫中谋得一份重要官职。

M̄-koh若是对照以斯帖记第二章6节ê资料有问题,因为chia讲伊是hō͘巴比伦王尼布甲尼撒所俘虏ê犹大国王耶哥尼雅kah犹太人中ê一位,而tùi列王记下第廿四章7到17节ê资料知影,he是tī主前597年。Án-ne,距离亚哈随鲁王徵选王后ê主前479年代已经距离将近120年。如果讲末底改chit-má是四十岁(因为伊是用斯帖ê养父),则时间上真无对tâng。这mā就是tī〈认bat 以斯帖记chit本经册〉文中所讲ê,作者写chit本册ê主要目的,m̄是tī历史,却是teh绍介「普珥节」chit-ê节日ê由来,透过绍介chit节日beh hō͘大家知影上帝是怎样怜悯、照顾以色列民族ê。不过mā thang án-ne了解,就是便雅悯中有「基士kah示每」ê kiáⁿ孙,迁徙到书珊定居。

  Chia提起「以斯帖」是末底改ê堂妹,chit-ê名可能是tùi巴比伦ê女神「伊丝塔」(Ishtar)来ê,ná亲像末底改ê名可能是由巴比伦ê神明「玛niâ杜客」(Marduk)来ê仝款。当时ê犹太人取巴比伦ê名并m̄是甚么稀奇ê事,因为in是奴隶,名若m̄是来自主人所hō͘(参考创世记四十一:45),就可能是tī巴比伦出世ê犹太人新生代。不过chia mā强调以斯帖有希伯来人ê名「哈大沙」,chit-ê名真有意思,是teh指「番石榴树」,而先知以赛亚ê信息中bat引用「番石榴树」来譬喻上帝ê拯救(参考以赛亚书四十一:19、五十五:13)。Chia讲以斯帖是孤女,被末底改扶养长大ná亲像家己ê cha-bó͘-kiáⁿ。

  第8到9节,以斯帖mā是因为生做súi好看,而被徵选入宫交hō͘太监希该负责管理。Chia特别强调讲希该欢喜以斯帖,hō͘伊特别ê食物,kah siōng好ê房间,然后koh派出七个宫女来侍候伊,chiah-ê说明lóng teh表示以斯帖真可能被选上为王后。

  第10到11节,末底改忠告以斯帖m̄-thang暴露家己ê「种族kah亲属关系」,原因是末底改tī王宫中得tio̍h官职,而以斯帖是以色列人,若是hō͘发见chit种「奴隶ê身分」,真可能tī选后ê时chūn,就会hō͘当时巴比伦帝国鄙视(siùⁿ)以色列民族ê中间,hō͘淘汰了,甚至真可能就会hō͘王宫中ê大臣hō͘私下带走成做细姨。因为án-ne,mài暴露身分,mā是一种必要ê保护性命措施。

  Koh讲,根据波斯ê律法,王后一定tio̍h tùi六大联盟中选择,犹太人本来就是in ê奴隶,是无可能被选做王后。M̄-koh,隐藏了犹太人ê身分,却一定tio̍h面对违反犹太人宗教信仰传统上ê禁忌,特别是lim食等问题。第9节讲负责照料以斯帖ê太监希该供给以斯帖「特殊ê食物」,真可能就有犹太人认为「无清气ê食物」tī其中,伊就无法度拒绝(参考但以理书一:3—16)。

  第12到14节,chit段经文描述早期社会王宫选嫔妃ê规矩,真亲像kā súi ê cha-bó͘-gín-á当做「装饰品」仝款看待。准备一年之久,只不过是为tio̍h hō͘国王看一pái而已,如果国王无koh欣赏,则chit位cha-bó͘-gín-á kā一世人tī王宫中守活寡à。Chia并无讲总共有jōa-chē cha-bó͘-gín-á被徵选入宫去hō͘亚哈随鲁王亲自评审,m̄-koh根据犹太史学家约瑟夫(Flavis Joshephus)ê讲法,总共有四百名súi ê少女被徵选入宫。Mā有人讲每一工一位,连续四年,án-ne,总共有一千四百六十名。无论王宫食、lim、穿、tòa等是jōa-ni̍h-á高贵、爽快,chit句「无机会koh再tńg来到王hia」,已经说明若是无被选上王后,就会tòa tī冷宫一世人,这会是真痛苦ê事。

  第15到18节,chia特别提起以斯帖ê老父是「亚比亥」,m̄-koh却都无提供koh khah详细ê资料。M̄-koh ná亲像头前第7节所提起ê,是末底改kā伊扶养长大ê。Tī第15节、第17节等等节所讲ê,以斯帖有特殊ê气质,m̄-nā亚哈随鲁王「喜爱伊赢过其他任何少女」,包括太监希该,以及每一个见过以斯帖ê人lóng喜爱伊,án-ne chiah是重点,mā是后来伊虽然表明家己是犹太人ê身分,国王mā不减对伊ê喜爱(参考七:3—4)。当伊被国王选上王后后,亚哈随鲁王对伊是疼惜至极,m̄-nā为伊举行盛大ê宴会,iáu特别邀请所有贵族kah行政官员参加喜宴(参考一:3),koh khah重要ê是为tio̍h ē-tàng娶以斯帖为王后,国王iáu特别宣布全国放假一工(mā thang讲是减税、á是释放奴隶、豁免债务等),并且颁发礼物hō͘人民,这ná亲像今á日ê嘉年华会,表示全国lóng因为án-ne喜庆洋洋。

第19到20节,chit两节回应了第10节,讲以斯帖听从末底改ê忠告,都无kā家己ê种族身分以及伊kah末底改ê亲属关系泄露出来。其实,作者就一再强调末底改对以斯帖ê影响力,mā是teh说明chit本以斯帖记,真正要角应该是末底改,却m̄是用斯帖,而ná亲像路得记真正重要ê人物m̄是路得,却是伊ê ta-ke拿娥美。

Koh讲,第19节tī中文《和合本》ê翻译是:「第二pái招聚处女ê时chūn,末底改坐tī朝门。」这表示有可能举行二次ê徵选美女活动,而以斯帖是tī第一pái入选?á是第二pái?是m̄是有第二pái ê选美大会等等chiah-ê lóng有讨论ê空间。

第21到23节,chit段经文是为第六章预留伏笔。Tùi第19节mā thang看出末底改可能kah chit pái谋刣亚哈随鲁王ê事件有关系,因为「次经――以斯帖补篇」就记载讲,chit两个太监因为嫉妒末底改升官,而决定谋刣国王,而太监希该却是对以斯帖爱护有加,这jōa-chē lóng说明宫廷内斗ê背景。Á chit件策划杀害亚哈随鲁王ê计谋,被末底改发见kā以斯帖讲,koh再由以斯帖转告国王,经过调查属时chūn,国王下令kā两位计谋者处死刑,这mā同时提升末底改tī王宫ê地位,以斯帖同时加倍受tio̍h国王ê宠爱。经文:

以斯帖记 3:1-3:15

注释:

Chit章讲述亚哈随鲁王身边siōng重要ê一个官员,就是宰相哈曼。因为亚哈随鲁王bat下令所有官员看见哈曼lóng tio̍h跪拜,这就成做犹太人ê大课题。Chit章经文mā同时引伸出一个值得思考ê问题,就是末底改一方面要求以斯帖m̄-thang吐露家己犹太人ê背景,m̄-koh伊却向人表明家己是犹太人,而且为tio̍h宗教信仰ê理由拒绝向宰相哈曼跪拜,而以斯帖却因为隐藏犹太人ê身分,hō͘伊一定tio̍h放弃本来宗教信仰上 ê忌讳。其实,末底改真正原因并m̄是因为宗教信仰上ê理由,而拒绝向哈曼跪拜,却是以色列民族kah亚玛力族人之间久长以来ê仇恨,只是hō͘哈曼掠tio̍h chit-ê机会,而计画利用国王ê权势,beh对以色列人民进行灭族ê计画。Chit章就是记落来后来亚哈随鲁王因为听从哈曼ê建议,beh kā所有犹太人刣死留落来ê前言。

第1到6节,chia讲哈曼宰相是「亚甲人」,chit族就是旧约圣经中一直对敌以色列民族ê亚玛力人。先知撒母耳时代bat一再吩咐扫罗tio̍h消灭chit族人,原因是以色列人出埃及ê时,亚玛力人bat对敌in(参考撒母耳记上十五:1—9,申命记廿五:17—19)。因为哈曼是亚玛力人ê kiáⁿ孙,末底改是犹太人ê kiáⁿ孙,而这两族ê人koh有世仇背景,因为án-ne,当哈曼掌实权,而且权位比末底改高过真chē ê时,伊掠tiâu末底改boài向伊跪拜ê机会,展开报复ê计画―beh刣死波斯帝国统治区内所有ê犹太人,这就是灭族ê大行动。

第7节,chia讲「亚哈随鲁王统治ê第十二年」,mā是用斯帖为后了后ê第五年,时间应该是tī主前474年。「正月」,大约是tī五、六月间。哈曼用抽签方式ài beh进行chit项对以色列人民进行灭族ê计画。Chit种抽签ê方式tī亚甲文就是称做「普珥」,结果却变成犹太人庆祝「重生」ê嘉年华会节期。值得注意ê是第7节提起tùi开始抽签到决定beh执行ê时间,有长到十一个月ê缓冲期,这mā就是用斯帖后来有机会利用两pái邀请国王食饭ê美好场合,m̄-nā替犹太民族解救被刣灭ê危机,iáu因为án-ne hō͘哈曼ka-la̍uh tī家己ê陷阱里。

  第8到9节,为tio̍h beh进行chit项灭族计画,哈曼向亚哈随鲁王提出ê报告中,总共提出三个要点:

一是有一个民族虽然散居tī波斯境内,m̄-koh却无被同化。

二是in m̄遵守国家律法。

三是消灭chit-ê民族,thang为国家增加财富收入高达三十四万公斤ê银á。Chit-ê税收对照当时波斯全国一年总税收五十一万公斤银á来看,这笔收入确实占全国税收ê五分之三多。哈曼siōng奸巧ê所在,就是无说明是toh一个民族。

  第10到11节,亚哈随鲁王听马上就kā家己ê手指交hō͘哈曼,ài伊去执行。手指代表权威、印记。注意第11节国王对哈曼讲ê话:「Chit-ê 钱 hō͘ 你,hit-ê 人民 mā hō͘ 你,照你所看做是好 ê kā in 处置。(全民版)」 Chit句并m̄是讲钱kah人lóng tio̍h hō͘哈曼,却是讲该缴纳国库ê,就缴纳归公,而teh执行上应该用ê人kah该支付ê费用就beh用。Á chiah-ê无被同化ê人则随在哈曼处置。

  第12到14节,哈曼认为伊已经掠tio̍h一个重要ê契机,tio̍h好好á执行消灭犹太人ê计画,这就是beh tī一工内kā所有ê犹太人,不管男女老幼,lóng刣了了灭尽,而且没收财产。哈曼用国王交hō͘伊ê手指盖tī发出ê公文,而且用chē种语文写落来ê通告,beh tī全国各地「亚达月」,mā就是十二月13日hit工,执行消灭以色列人民ê命令。

第15节,chit节是siōng残酷ê镜头,当首都人民知影chit-ê消息后,随时有「不安」ê反应,in虽然m̄是犹太人,m̄-koh,犹太人kah in生活做伙,而且tùi巴比伦帝国tī主前538年转到波斯帝国手中ê主前479年,至少mā kah in同齐生活了六十年,有kóa人已经kah in分bē开了,甚至通婚ê人mā bē少。因为án-ne,当消息传出后,自然会引起动荡不安。M̄-koh相对ê,国王kah宰相哈曼却是「坐teh相对lim酒」作乐。


经文:

以斯帖记 4:1-4:17

注释:

Chit章提起因为亚哈随鲁王允准哈曼chit项消灭犹太人ê建议,已经引起所有犹太人,以及kah犹太人有关系ê人大大恐慌。末底改为tio̍h chit件事设法kah以斯帖见面,ài伊赶紧向国王进言阻止chit件事。末底改hō͘以斯帖知影,伊之所以ē-tàng当上王后,就是为tio̍h阻止chit件大屠杀ê事件而预备ê。

  第1到3节,m̄-nā是末底改,却是所有接tio̍h哈曼下令执行消灭犹太人chit件政令消息ê犹太人,听tio̍h chit-ê消息ê犹太人lóng大大悲痛哀伤,而且哀伤ê声音已经tùi书珊扩大到波斯帝国境内所有犹太人ê社区。In有ê禁食、啼哭、哀号,甚至是「披上麻衣,倒tī灰里」,chiah-ê lóng是teh表示心内非常艰苦心之状(参考创世记三十七:34,撒母耳记下一:11,但以理书九:3)。末底改mā用chit种方式来到王宫门口,伊无入去,因为穿麻衣是bē-tàng进入王宫ê。M̄-koh伊chit种穿插必定会引起宫女ê注意而转达此消息hō͘以斯帖知影,希望ē-tàng kā犹太人teh beh遭遇ê灭种消息,透过以斯帖chhōe-tio̍h改变ê机会。

  第4到5节,以斯帖得tio̍h宫女kah太监ê转述,只有讲末底改穿麻衣,却m̄知发生甚么tāi-chì,虽然指派宫女送衫裤hō͘末底改,m̄-koh被拒绝。因为án-ne,以斯帖指派另外一位名叫哈伊革ê太监去问末底改到底是发生甚么tāi-chì。

第6到9节,末底改kā kui个事件详述hō͘哈伊革知影,并且提供了一份哈曼下达ê通告,chit份通告是有国王印á盖Tī顶面,表示chit份通告是经过国王同意了后发出来。末底改希望以斯帖ē-tàng为家己ê同胞请命。当末底改án-ne kah哈伊革讲述ê时,已经真清楚指出王后以斯帖就是犹太人à。就án-ne哈伊革就照末底改所讲述ê一切转述hō͘王后以斯帖知影。

  第10到11节,以斯帖kā伊tú-tio̍h ê困难hō͘太监哈伊革转述hō͘末底改知影。原因是按当时波斯ê律法,无论任何人,若是无国王召唤而擅自入宫去见国王,he是会hō͘处死ê,chit-ê规定包括王后在内。Chit种律法基本上是进步ê,为tio̍h是beh防止王后á是其他宫廷内ê国王亲属随意妨碍国王料理国事。除非国王向hit-ê无被蒙召见ê人伸出「金杖」,而国王已经有一个月时间无召见以斯帖à。因为án-ne,以斯帖讲述了伊若是擅自去晋见国王会有性命ê危险。

  第12到14节,chit两节mā是chit章siōng重要ê经节,当以斯帖表达了伊晋见国王ê困难了后,末底改真无客气地警告以斯帖,伊之所以ē-tàng有今á日án-ne崇高ê地位,m̄是为tio̍h家己,却是有上帝交托ê使命,为tio̍h是beh解救犹太人,hō͘族人免tī遭遇灭亡ê危机。Chit段经文mā显示末底改siōng大ê信心,伊深信上帝必定会拯救犹太人,即使以斯帖不冒性命危险为犹太人解围,上帝mā会出手拯救。M̄-koh以斯帖mā bē脱离被灭亡ê危险,m̄-nā是伊,包括伊ê家族在内,lóng必遇tio̍h灭亡。换句话讲,哈曼chit项国家政策,是经过国王同意ê,若是全部犹太人lóng遇tio̍h灭亡,一定hō͘以斯帖mā被孤立起来。Án-ne伊mā真容易遇tio̍h陷害。

  第15到17节,人tī siōng软弱ê时chūn,只有走chhōe上帝ê救助,这是非常重要ê认知。以斯帖知影家己ê处境,koh khah重要ê,伊知影这是kui个犹太人存亡ê关键时刻。因为án-ne,伊请人转告hō͘末底改,ài伊去召见所有tòa tī书珊ê犹太人,请in替伊禁食祈祷「三工三暝m̄食不lim」,伊家己kah侍候ê宫女mā仝款m̄食不lim禁食祈祷,然后chiah去见国王,即使因为án-ne而面临死亡,伊mā心甘情愿。

Tio̍h注意ê是,chia ê「禁食祈祷」,kah头前ê「禁食」致意义上并无相仝;头前ê「禁食」,是哀伤、痛苦;chia ê「禁食祈祷」,为tio̍h是beh表明性命ê苦难,beh向上帝倾诉明白,mā有含深切ê忏悔之内涵,祈求上帝怜悯、赦免。「三工三暝」,thang参考约拿书第一章17节,表达一个重要ê时段。

末底改听tio̍h以斯帖chit种回应了后,就随时离开,去召集书珊城ê犹太人进行chit项为以斯帖ē-tàng顺利晋见国王来禁食祈祷。

经文:

以斯帖记 5:1-5:14

注释:

Chit章讲出以斯帖ê聪明智慧,mā tùi chit章看出伊被选入宫必定kah伊tī chit方面表现出「脱俗」ê一面有关。伊恳求国王参加伊所设ê宴席,并同时邀请宰相哈曼陪国王出席。Chit章mā同时回应了第二章10节、20节,以斯帖ân-ân记tiâu末底改ê交带,m̄-thang kā家己犹太人ê背景吐露出来ê功效,tī chia发挥出来。因为如果哈曼知影王后以斯帖是犹太人,伊就会设法阻止王后设宴接待国王。

另外,chit章描述以斯帖聪明、冷静出众ê所在,在tī伊无tī第一pái设宴ê时chūn讲出主要ê目的,却是tī koh一pái邀宴ê时chūn chiah讲出来。可能是利用chit种方式,hō͘哈曼失去防卫ê心。

第1到3节,当经过三工ê禁食祈祷了后,以斯帖穿插正式服装khiā tī王宫内院,面向(ǹg)国王ê宝座上之殿门。Án-ne,真紧就被国王发见而伸出金杖请王后以斯帖进入,并且tòe表示任何王后以斯帖所请求ê lóng tio̍h赐hō͘伊。国王表示就算以斯帖要求「王国ê一半」mā会「赐hō͘」伊,其实这并m̄是指真正beh赐伊王国ê一半,却是表示一种深深ê疼护、疼惜ê意思。

第4到8节,王后以斯帖真聪明,伊只表示家己准备真好ê宴席,beh宴请国王kah宰相哈曼。为tio̍h án-ne,亚哈随鲁王欢喜到极点,就召哈曼同齐前往。就tī宴席中,国王koh问以斯帖若是有任何请求,仝款提出「王国ê一半」,lóng会「愿意hō͘」伊。M̄-koh王后以斯帖并无随时就讲出伊设此宴席ê主要用意kah目的。伊只表示希望国王会koh再允准隔工koh来一pái,tī隔工伊会讲出有甚么请求。意思是请国王hō͘伊一工ê时间考虑beh请求ê是甚么。Chit种请求hō͘国王kah哈曼都无任何起疑ê心。

第9到13节,chit段经文描述哈曼tī王后以斯帖ê宴席了后,心情愉快地向所有亲友,特别是家己ê bó͘细利斯展宝家己倍受王后宠爱。虽然伊mā表示看见末底改,却无见tio̍h末底改向伊跪拜而心生讨厌,m̄-koh因为有王后ê koh一pái邀请参加隔工kah国王同齐赴宴,伊认为王后án-ne宠爱伊,已经够额弥补末底改boài向伊跪拜ê损失有余。Á tùi哈曼án-ne得意ê心情,mā thang thang看出以斯帖设宴ê成功。

第14节,chit节讲出真正ê问题出现tī哈曼ê亲友,特别是伊ê bó͘细利斯。亚哈随鲁王前任ê bó͘王后华实蒂因骄傲不听从国王ê话而被罢黜。chit-má则哈曼ê bó͘连同chiah-ê亲友献策hō͘哈曼,ài伊用残酷绞刑台ê手段对付仇敌末底改。Kah以斯帖用「禁食祈祷」祈求上帝赐hō͘伊力量、智慧,kah设法beh救teh beh遭遇灭族危机ê态度,呈现了强烈ê对比,说明好ê帮助者,hō͘ koh khah chē人ê性命得tio̍h救助,反之,则残害性命。哈曼接受chit种建议,就hō͘人造绞刑架,准备ài杀害末底改。

经文:

以斯帖记 6:1-6:13

注释:

Chit章插入正teh进行ê故事中,m̄-koh却为哈曼陷入家己所设ê罗网中,提出siōng好ê连接点。Chit章mā thang续接tī第二章23节后面,á是续接tī第三章15节后面。

  第1到2节,ē-sái讲是kui个故事转折发展ê主要中心,「hit工暗时,王困bē去」,为甚么伊会困bē去?无人知影。M̄-koh却暗示有一个奇妙ê气力,这是人看bē-tio̍h ê手,mā就是上帝ê手正tī背后引chhōa tio̍h。Chit节ē-sái讲是teh回应第四章13到14节,上帝对拯救他ê子民有奇妙ê方法。

亚哈随鲁王tī困bē去ê时,就命令臣仆kā官方ê史录念hō͘伊听,结果竟然听tio̍h了末底改bat揭发叛乱谋害国王ê事件,而救了国王ê性命。因为án-ne,国王就询问当时是m̄是有因为án-ne奖赏末底改?chiah发见当时完全无hō͘末底改任何奖赏。

第4到6节,两件tú好ê事续接做伙。一是国王想beh问问宰相哈曼ê意见,看怎样奖赏末底改。Á哈曼则想beh来请求国王同意kā末底改送上绞刑台处死。Tú好这两件事同时做伙,主要teh说明上帝就是chiah-ni̍h有技巧来hō͘ tāi-chì khêng合做伙,hō͘完全无性命ǹg望ê子民,看见性命ê亮光,mā hō͘心思意念想beh陷害别人ê人,反tńg陷入家己所设计ê网罗中(参考诗篇三十五:7—8)。哈曼当然bē明白上帝已经介入chit件拯救他子民ê工作中。伊心中iáu teh沾沾自喜,认为亚哈随鲁王会奖赏ê人一定是伊,无可能是别人。

第7到9节,因为哈曼m̄知国王是beh奖赏末底改,而认为是伊家己beh得奖赏,建议国王hō͘ chit位领受奖赏ê人siōng koân ê荣誉,就是:一是hō͘ chit-ê人穿王袍;二是chit-ê人所骑ê马需要套上华丽ê笼头套;三是由王ê大臣替chit-ê受赏ê人牵马游街。Án-ne hō͘民众看见chit-ê人有国王hō͘ in ê siōng koân荣誉。

第10到11节,chit节真重要。因为亚哈随鲁王就照哈曼ê建议,kā所有chiah-ê荣誉hō͘末底改。并且iáu特别交带由哈曼替末底改牵马游行。哈曼怎样想mā想bē到会是án-ne ê结果。Koh khah重要ê,国王mā清楚知影末底改就是犹太人。因为án-ne,mā thang想像会tio̍h,tī国王眼中,犹太人并m̄是无好。Á哈曼当时向国王只有讲有一个hō͘ in统治而且m̄遵守律法ê民族,并无说明伊指ê就是犹太人。

第12到13节,为tio̍h chit件事,hō͘哈曼感觉非常窝囊,伊垂头丧气地kā一切遭遇「一一kā bó͘细利斯kah所有朋友讲」。伊ê bó͘ kah朋友lóng认为哈曼chit pái必定惨败tī末底改面前。


经文:

以斯帖记 6:14-7:10

注释:

这是用斯帖第二pái设宴席请亚哈随鲁王kah哈曼。就ná亲像伊tī第一pái宴席中kā国王讲ê,beh tī第二pái ê宴席中kā国王讲伊ê请求,伊真正Tī chit pái宴席中向国王说明哈曼正策划残酷刣灭犹太人ê计画。Chit时,国王chiah明白原来哈曼就是想beh害死所有犹太人ê人。

第六章14节到第七章1到2节,因为顶pái王后以斯帖有邀约亚哈随鲁王kah宰相哈曼赴伊准备ê宴席,chit时chūn,王宫ê太监来催促哈曼赶紧赴约去。就tī宴席中,国王koh一pái向以斯帖表示愿意hō͘伊所求ê,仝款是讲「王国ê一半」,mā愿意赏赐hō͘伊。Án-ne重复三pái,lóng只teh表示一个意义:国王对王后以斯帖ê疼真深。

第3到4节,做国王koh一pái表示beh赏赐hō͘以斯帖所求ê时,伊掠tiâu chit-ê机会,恳求国王饶了伊kah同胞ê性命。Tī第4节以斯帖真聪明地表示:身为奴隶ê犹太人并无祈求赦免ê资格,thang接受被卖做奴隶而mài被刣。Koh讲,伊kā家己kah犹太同胞结合做伙,mā因为án-ne,tī-chia重要关头,伊吐露出家己隐藏甚久ê犹太人身分。

第5到6节,国王大大tio̍h惊,竟然有chit种事。Chit时chūn ê国王因为深teh疼以斯帖,已经不在乎伊是m̄是为犹太人à。因为án-ne,国王就问以斯帖是甚么人敢做chit件事?以斯帖就当tio̍h国王ê面指出是哈曼。Á哈曼因为无防卫ê心,只一心一意想beh谋害犹太人kah末底改,结果当以斯帖拆破伊ê阴谋ê时,反tńg束手无策致使惊惶失态措地m̄知án怎是好。

第7到10节,国王听了后,非常愤怒地khiā起来行到花园去。Á chit时ê哈曼却为tio̍h beh祈求王后以斯帖替伊向国王求情,竟然「伏tī以斯帖躺靠ê长椅上」,tú好被入门来ê亚哈随鲁王看tio̍h,认为哈曼想beh轻侮王后以斯帖而受气koh khah盛。Chit时,koh有太监举发哈曼tī厝里造一座绞刑架,是为tio̍h beh吊死救国王性命ê末底改,这koh khah加添了国王ê受气。就án-ne,国王下令kā哈曼吊死tī伊家己设计ê绞刑架顶。

经文:

以斯帖记 8:1-8:17

注释:

第八到九章19节是描述犹太人怎样倒抛beh杀害in ê人。

第八章讲tio̍h亚哈随鲁王tī以斯帖ê恳求之下,设法改变原本已经发出ê御旨,he就是由末底改用王ê名义重新发出一份御旨,并盖上王ê印á,chit份御旨通告所有ê犹太人thang阻止起来,若tú-tio̍h攻击ê时,lóng thang随时反击,甚至thang刣死来攻击犹太人ê人,kah夺取in ê财产。就án-ne,犹太人ē-tàng避免被杀害灭绝ê危机。

第1到2节,chia讲以斯帖chit时chiah kā国王讲以斯帖是伊ê亲属。Á国王确实深teh疼以斯帖,伊没收哈曼所有财产,kā它赠送hō͘以斯帖。然后以斯帖委任末底改管理。Koh讲,国王kā哈曼手上ê国王手指取落来(参考三:10),改戴tī末底改ê手上,án-ne,末底改tùi án-ne了后,ē-tàng被得tio̍h允准thang进入王宫晋见国王。

第3到6节,以斯帖趁此机会向国王哭诉哈曼ê计画,就是beh灭绝所有犹太人。因为án-ne,伊请求国王收tńg来哈曼用伊ê名义发出chit项大屠杀ê御旨。因为犹太人是伊ê同胞。

第7到8节,chit两节thang参考第一章19节、第三章 12节,chiah-ê经文lóng有说明波斯帝国时代,国王发出御旨了后,是无法度更改ê。亚哈随鲁王听以斯帖ê提醒了后,伊mā表示无法度更改顶pái发出ê御旨。M̄-koh为tio̍h beh平衡顶pái御旨可能带来大屠杀犹太人ê危机,伊hō͘末底改koh一pái用伊ê名义发出御旨,而且tòe末底改ê意思发出,这表示只要末底改认为妥当ê方式,就照伊ê意思用国王名义发出新ê御旨。

第9到10节,「西湾月」,意思是teh指三月,这是圣经中kan-taⁿ有提起ê一pái。末底改紧急发出国王御旨hō͘所有属下一百二十七个省ê省长kah行政官员。通告是用各省ê方言kah犹太人ê语文写ê,án-ne所有犹太人kah所有波斯帝国属下ê人民lóng thang清楚知影chit项御旨ê意思。而且chit件御旨是用特急件发出。

	第11到14节,chit项御旨hō͘ in犹太人thang武装起来,抵抗所有beh刣灭kah欺负in ê外族人,m̄-nā án-ne,甚至thang夺取in ê财物kah杀害in ê厝内人。Tú好kah本来哈曼计画beh刣灭犹太人ê策略仝款,只是chit-má改成犹太人thang án-ne对付外族人。

  第15到17节,末底改所穿ê服装是当时波斯帝国看起来siōng尊贵ê服饰,包括蓝色、白色、紫色等。Tī原本哈曼ài beh进行大屠杀犹太人ê日子,chit-má却变成犹太人免遭大屠杀,而且ē-tàng公然武装报复仇敌ê日子,因为án-ne,in tùi原本悲伤、哀哭、披上麻衣、倒tī灰里ê惨状,变成「充满欢喜快乐,欢宴放假来庆祝」。有真chē当地ê人lóng因为惊惶犹太人而纷纷加入犹太籍。这mā是犹太人从来无想tio̍h ê事。

经文:

以斯帖记 9:1-9:19

注释:

Chit章说明犹太人并无因为得tio̍h国王名义发出ê御旨只专tī保护家己族人,却是进一步大屠杀其他族人,反tńg藉机刣死in ê仇人,结果竟刣死共计七万五千人。然后举行庆祝会,大家hō͘赠礼物。并且kā chit庆祝ê日子定名为「普珥节」,hō͘后代kiáⁿ孙知影记念chit节日。

Chit段资料是真值得深思ê记事。当hiah-ê想beh屠杀犹太人ê亚甲人,已经会失去机会无法度进行in本来beh执行哈曼灭绝犹太人ê计画,chit时ê犹太人m̄-nā无宽容ê心,反tńg是进行残酷ê报复行动。Chit种举动绝对m̄是圣经ê教示。

第1到5节,早先哈曼颁下国王御旨,是beh tī十二月十三hit工进行大屠杀犹太人,m̄-koh hit工m̄-nā无人赶执行chit项御旨,因为新ê御旨已经出现,hō͘犹太人thang组织起来对抗任何来欺负in ê人。有组织,就会hō͘想beh欺负in ê人惊惶。其实,ná亲像第3节所讲ê,tùi上到下ê所有官员lóng帮助犹太人,因为in看见末底改已经拥有真大ê权势,大家lóng惊伊。这mā hō͘犹太人「thang随心所beh对待in ê仇敌」,进一步koh屠杀仇敌亚甲人。

第6到10节,chia讲犹太人单单tī首都书珊就刣死五百人,包括kā哈曼ê十个家族lóng杀害à。

第11到12节,因为书珊城是首都,刣死五百人ê后,呈报到国王hia。国王mā相信其他城市mā仝款bē少。因为án-ne,伊问以斯帖iáu beh甚么?其实,国王chit句话已经teh表示应该停止à。

第13到15节,m̄-koh以斯帖并无想beh停止,伊想beh继续报复。伊要求国王kā哈曼ê十个kiáⁿ尸体挂tī绞刑台顶示众做警戒。书珊城ê犹太人koh继续杀害三百个亚甲人。

第16到17节,chia讲除了书珊城,其他城市ê犹太人mā组织起来杀害仇敌,就án-ne总共刣死七万五千名。这是名符其实ê大屠杀,因为单单一工就刣死chiah-ni̍h chē人。

虽然出埃及记第廿一章23到25节记载摩西律法中允准「以眼还眼、以牙还牙」ê报复行为,m̄-koh,tī新约中耶稣基督ê教示非常重要:「M̄ -koh, 我kā lín 讲,tio̍h 疼lín ê 对敌,tio̍h 替迫害lín ê 人祈祷。 Lín 若án-ne 做,就会成做天父ê kiáⁿ 儿,因为他 hō͘ 日头照 pháiⁿ 人 kah 好人,mā 为tio̍h 义人kah 不义ê 人落雨。(全民版)」(马太福音五:44—45)。伊ê教导是「bē-tàng向欺负lín ê人报复」(参考马太福音五:39)。虽然tī第10、15、16节等等三节lóng强调犹太人并无夺取仇敌ê财物,m̄-koh这并无表示in ê心地有jōa好,in仝款是残酷ê。

第18到19节,chit两节说明有两种庆祝普珥节ê传统,一是书珊城ê人tī亚达月十五日庆祝,而其他村镇则tī亚达月十四日举行。Lóng仝款是欢乐lim食,而且彼此互相赠送礼物,就kah-ná teh举行嘉年华会仝款。

经文:

以斯帖记 9:20-10:3

注释:

Chit段经文lóng是记载有关末底改kah以斯帖怎样强调遵守普珥节ê重要性,因为hi̍t节日是为tio̍h记念犹太人tùi死亡ê边缘得tio̍h重生ê机会。真可能是因为有人并m̄遵守chit节期,所以chiah需要由以斯帖用王后ê权威写phoe支持末底改ê呼吁。

第20到23节,chia讲末底改kā chit件事ê经过lóng记录落来,并且发信hō͘全亚哈随鲁王所统治之下ê犹太人,ài in每年ê亚达月十四到十五这两工确实遵守chit节日,当做记念犹太人tùi原本可能被灭绝,变成ē-tàng消灭想beh灭绝in ê敌人而生存落来,并且beh利用chit-ê节日救助sàn-chhiah人。

第24到28节,因为当时哈曼是用「抽签」来决定时间,而抽签chit种动作就叫「普珥」。因为án-ne,犹太人ê每一个家庭lóng tio̍h世世代代遵守chit节日,并且kā它称做「普珥节」。Mā thang án-ne讲,kui本以斯帖记就是beh说明普珥节由来之历史背景。

第29到32节,chit段经文koh一pái说明末底改发信hō͘全国犹太人一定tio̍h遵守外,另外以斯帖mā以伊ê名义kah末底改ê名义共同发信,ài犹太人遵守这普珥节ê节日。因为普珥节tī摩西律法中并无提起。因为án-ne,chit节日ē-sái讲是犹太人遵守律法外ê另外一个传统节日,到taⁿ iáu-koh继续tio̍h。

第十章1到3节,第1节清楚说明tī亚哈随鲁王ê时代,国势iáu是真强,足以强徵各地附庸国ê人民为伊服劳役。Á第2节则说明波斯帝国mā是真重视史料ê王国,这tùi第二章23节、第六章1节等等经文lóng thang看tio̍h波斯王朝对史料ê重视。第3节提起末底改事实上已经取代了哈曼成做亚哈随鲁王身边ê要臣,mā就是宰相,深受犹太人ê尊崇,因为伊hō͘犹太人免tī被灭绝。

重新查询