重新查询
经文:

彼得后书 1:1-1:19

注释:

彼得后书ná亲像前书仝款,lóng真关心耶稣基督koh再临ê问题,而chit点tú好mā是使徒书信中ê共同特色,mā是本书信siōng重要ê主题内容。早期教会成立了后,众使徒一再教导信徒ê就是:耶稣基督teh beh koh再临。因为chit-ê缘故,tú-tio̍h罗马政府非常残酷ê迫害mā ài忍耐到底,因为伸冤ê上帝必定会koh一pái藉tio̍h耶稣基督koh再临,替hiah-ê受tio̍h迫害ê信徒主持公道。

	若是beh问讲彼得后书siōng特别ê所在是甚么?想应该thang讲是chit本书信提到à使徒保罗kah伊ê书信(参考三:15—16),作者teh替使徒保罗讲话,可见tī早期教会中,虽然大家lóng真尊敬使徒保罗,m̄-koh iáu是有人会tī背后讲三道四散布谣言。Ná亲像哥林多后书第十到十一章提起使徒保罗真受气责备hiah-ê tī教会中乱讲话,á是假扮使徒角色却专门行欺骗ê 事实ê人。Chiah-ê人siōng 拿手ê事,就是故意kā使徒保罗ê教导á是所写ê书信hō͘ in曲解。因为án-ne,彼得后书ê作者ài大家注意chit件事,免得受tio̍h影响。

	Tùi chit点就ē-tàng看出早期教会并m̄是大家lóng真和谐,虽然lóng仝款信耶稣基督,m̄-koh每一个人lóng对信仰ê认知有cheng差,特别是tī外面邦地区ê教会,因为并无亲像耶路撒冷教会信徒lóng是犹太人,in有旧约圣经thang读,而且有人教导圣经ê信息,然后加上当时流传tī教会中ê各种书信、资料,tī信仰上有一个真好ê共通点,á是有一个明确ê圣经范本thang依循使用。因为是外邦人地区,所以根本就无旧约圣经thang用,唯一ê就是当时流传tī教会中ê有关耶稣基督之资料(参考路加福音一:1—4),顶siuⁿ加上众使徒、尤其是使徒保罗ê书信thang读而已。因为án-ne,会发生信仰上ê问题,á是大家彼此之间互相猜忌等等,lóng是thang理解ê事。

    M̄-koh,ài怎样成做一间有见证福音能力ê教会?tī政治迫害ê环境中,大家怎样chiah ē-tàng坚守对耶稣基督ê信心?án-ne chiah是一个真重要ê课题。众使徒ê书信就tī chit种背景之下写出来,主要目的就是beh鼓励众信徒,m̄-thang放弃对耶稣基督koh再临ê ǹg望,以及对信靠耶稣基督就ē-tàng享受上帝特别救恩ài有绝对ê信心,án-ne chiah是所有ê书信中siōng重要ê信息。

作者tī chit章呼吁所有ê信徒,一定tio̍h tī信仰生活上有所节制,发挥信仰ê美德,thang做耶稣基督福音ê见证者,而chit种见证siōng好ê方式,就是tùi「手足之爱」做起。作者kā所有ê信徒讲,ē-tàng参与见证耶稣基督拯救ê信息,是性命中siōng大ê荣耀,一定会好好á珍惜。

第1到2节,当时书写信柬ê方式,就是先自我绍介。Chia作者用「西门・彼得」chit-ê词,kah彼得前书第一章一节用「我彼得」就真无仝款,这mā是为甚么有bē少圣经学者持一种看法,认为chit本书信真可能m̄是耶稣基督ê门徒彼得所写ê,á是讲彼得后书kah前书ê作者并无同。Koh讲,前书kan-taⁿ用「彼得」,tī后书就用「西门・彼得」而且另外一个无仝ê所在,就是tī前书用「耶稣基督ê使徒」,tī后书则多加上「奴仆」chit-ê词。

作者tī chia自称是「耶稣基督ê奴仆」,这「奴仆」一词tī希腊文ê意思就是teh指「奴隶」,是身分真低贱,随时thang被主人当做财物卖掉ê人。这mā是使徒保罗siōng ài用ê方式(参考罗马书一:1,腓立比书一:1)。会有「奴仆」chit种用法,是因为基督徒真清楚知影家己就是一个有罪ê人,m̄-koh因为有耶稣基督ê救恩,因为án-ne知影家己ē-tàng得tio̍h永恒ê性命,乃是因为耶稣基督拯救ê疼ê缘故,mā因为án-ne之故,基督徒宁可认为家己就是福音ê「奴仆」,mā就是讲:只要是为tio̍h福音ê缘故,家己愿意lóng无条件地被差遣。

Koh讲,后书指出受信ê对象,只有讲是写hō͘「仝款宝贵信仰ê人」。这已讲出后书ê受信对象比较广阔,只要是信耶稣为基督ê人lóng是伊关心ê对象。作者mā tī chia讲藉tio̍h上帝ê kah救主耶稣基督ê「义」而同齐分享chit本书信。

Chia所讲ê「义」,指ê就是上帝ê救恩,这救恩是透过耶稣基督死tī十字架上ê救赎来进行并完成。

罗马时代写书信ê规格,就是写phoe ê人自我绍介了后,koh来就是祝福ê话语。作者tī chia用了一个重要ê词「认bat」,chit-ê字tī彼得后书中出现kúi-nā pái,除了chia出现之外,mā出tī第一章3节、8节、第二章20节。「认bat」chit-ê字是由两个希腊文并做伙;头前一个字是「epi」,指ê完整、齐备ê意思。后者「gnosis」,chit-ê字ê意思是teh指知识。Kā chit两个字合并起来看,chit-ê「认bat」ê希腊文「epignosis」,意思就是有完全ê认bat,非常清楚ê明白。

Chia作者讲beh「认bat上帝kah咱ê主耶稣」,意思就是上帝kah耶稣lóng是救主。通常犹太人只称上帝为「救主」,chia作者kā「救主」chit-ê尊称用tī耶稣基督身上,表明ê就是上帝kah耶稣基督仝款是救主,chit-ê个信仰观念tī chit本书信中共计出现五次,除了第1到2节外,另外出现tī第一章11节、第二章20节、第三章18节等等。Chit种认bat对早期教会ê信徒来讲,是非常重要ê信仰告白,原因就是早期教会出现一种风潮,就是讲究完全ê理性ê「重智派」(Gnosticim)人士。这派ê人甚至认为耶稣基督并m̄是真正人,伊在世界上是一个「幻影」。伊无死,当然koh khah无谈上koh活。这派ê人一再强调一切lóng以「知识」为准,tī「知识」上无法度接受ê,就是错误ê。

彼得后书ê作者就tī第6节特别提醒大家,tio̍h知影「知识加上节制」,因为若无án-ne,真容易hō͘一个人因为拥有丰富ê知识而骄傲。因为án-ne,有kóa圣经学者认为彼得后书有一个重要ê主题,就是beh真正「认bat耶稣就是救主」。

第3节,作者tī chia提起一个真重要ê认知:上帝赐hō͘所有信靠耶稣基督为主ê人ê恩典,就是知影怎样过「敬虔生活」。所谓「敬虔」,指ê就是敬畏上帝。知影怎样尊崇上帝为性命ê主,知影teh敬拜中以真实ê心回应上帝ê救恩,这就是chia所讲ê「敬虔」ê意思。

分享上帝ê「荣耀」kah「善德」,这是teh指上帝完美ê本质。作者会án-ne强调基督徒ê信仰kah生活,就是beh有敬虔ê生活态度chiah ē-tàng分享到上帝chit种完全ê美德。

第4节,chit节讲出上帝赏赐hō͘人「siōng大kah siōng宝贵ê恩赐」,就是thang避开这「世间hit-ê毁灭性ê欲望,分享上帝ê神性」,这表示tī人ê性命里有「真理ê灵」同在(参考约翰福音十四:16—17)。Án-ne,thang帮助人阻挡来自各种诱惑、败坏ê气力,而成做上帝圣洁ê子民。

第5到7节,作者tī chit三节经文连续提出七个信仰上应该tio̍h学习ê功课,而chiah-ê功课lóng建构tī信心ê基础。就是坚认耶稣基督为性命ê主。然后连连有七个功课:

一是「信心上加上美德」。所谓「美德」,有两个层面ê意思,一是teh指「美好」。Ná亲像田地真肥,会hō͘掖落来去ê种籽生出美好ê果子仝款。二是teh指勇气。真正信心,是tùi勇气表现出来。

二是「美德加上知识」。这是teh指tī生活中经验累积落来ê常识,m̄是lóng无经验ê表现。Án-ne thang明白一个人若真正有勇气,就beh kā它配合teh生活经验上。若无,就会变成有勇无谋,chit种人就会成做愚戆者。

三是「知识加上节制」。Chia节制ê意思mā thang解释做「自主」,是有自我控制ê能力ê意思。一个真正有生活经验ê人,伊会知影怎样要求家己,koh khah会知影怎样自我约束。因为án-ne,「节制」mā是基督徒实践伦理生活siōng重要ê基础。

四是「节制加上忍耐」。Chia ê「忍耐」是tī非常困境中看tio̍h ǹg望而产生ê气力。因为有将来ê希望,因为án-ne对目睭前所tú-tio̍h ê困难lóng用极大容忍之毅力hō͘承受落来。

五是「忍耐加上敬虔」。这「敬虔」是teh指真诚ê心灵。意思就是tī非常痛苦ê困境中,犹原无改变真实敬拜上帝ê心意。

六是「敬虔加上手足之爱」。Chia ê「爱」字tī希腊文是「philadelphia」,意思是亲情ê疼。对亲朋好友,tio̍h用真实ê疼相扶持。

七是「手足之爱加上博爱」。注意chia所讲ê「博爱」,希腊文是用「agape」。意思就是tī疼亲朋好友ê时,tio̍h学习用耶稣基督hit-ê无私心ê疼,是真实ê、牺牲ê疼。

第8到9节,chit两节是相对ê句型;tī第8节讲tio̍h肯定ê层面,而第9节则是m̄是定ê意思。Chit两节就是tī针对前述七种信仰品德ê有kah无做一个评价。作者讲一个信耶稣基督ê人有顶面所讲chiah-ê信仰上ê美德了后,就会想beh「koh khah积极、koh khah有效」地表现出对耶稣基督ê「认bat」。换句话讲,真实ê基督徒,bē只停留tī脑袋ê思考状态,却是会积极走chhōe见证福音ê机会。相对ê,若是无chit种内涵ê人,就bē有chit种积极、有效ê动作kah毅力表现出来。Kah-hit-ê看bē-tio̍h性命亮光ê人,m̄知活teh ê意义,真自然ê,chit种人并m̄知上帝ê恩典。

	作者tī chia提出一个重要ê认bat,就是有顶面所讲chiah-ê信仰品德ê人,就ē-tàng预防堕落ê发生。因为伊会清楚知影家己就是tī耶稣基督ê恩典里受tio̍h上帝拣选,而这拣选就是为tio̍h beh进入永恒ê性命里。

第10到11节,作者劝勉所有基督徒应该「koh khah努力,hō͘上帝ê呼召kah拣选」成做「永久ê经验」,chit种经验就是顶面所讲七种ê美德,án-ne,就bē因为这世代ê败坏而跟tòe败坏à。Án-ne,就会突显出基督徒就是hō͘上帝所拣选出来ê福音奴仆。Á chit种信徒chiah ē-tàng享受特殊ê「权利」ē-tàng进入「主kah耶稣基督永恒ê国度里」,chia ê永恒国度,就是teh指永恒ê性命。

    第12到15节,作者讲家己会尽责任tī督责、提醒ê工作上。Án-ne ná亲像tī前书第五章1到4节所提起ê一个好牧者ê责任,就是beh终生完成chit项督责ê工作,因为伊知影家己ê时间无chē,m̄-koh却tio̍h tī性命结束chìn前,克尽职责完成chit项受托ê使命。作者有感觉tio̍h家己所chhun落来ê日子无chē ê款,因为án-ne,伊ê心愿就是beh继续无停完成应该做ê事,就是督责众信徒坚守信心,并且有前述所讲ê信仰品德。

    Chit种预感家己所chhun落来ê日子无chē ê情景mā发生tī使徒保罗ê身上,伊就án-ne讲:「Taⁿ我牺牲献hō͘ 上帝ê期已经到à,chit chūn 是我离开世间ê 时刻。(全民版)」(提摩太后书四:6)因为有chit种预感,因为án-ne,伊teh写hō͘提摩太ê书信中所讲ê:「Tio̍h传福音; 无论tio̍h 时á 是无tio̍h 时,lóng tio̍h 专心来进行; 用各种ê 宽容kah 教示,来劝勉、警戒kah 鼓励。。(全民版)」(提摩太后书四:2)不管是tī怎样ê情况下,就是beh kā福音传扬出去。仝款ê,chit本书信ê作者mā是存 chit种态度,伊beh尽性命ê气力,完成应该做ê事,绝对bē推托、pîn-tōaⁿ。

第16到18节,chit段经文读起来感觉非常熟悉,mā因为chit段经文,hō͘真chē圣经学者认为chit本书信就是耶稣基督ê门徒彼得亲自写ê。因为chia至少提起两件重要ê事,并且这两件事lóng是彼得亲身ê经验,因为án-ne,伊tī第16节特别强调讲chiah-ê事lóng是伊kah其他众门徒「亲目看见ê」,并m̄是捏造出来ê。这两件事就是:

一是耶稣基督升天前ê景象,并且mā听tio̍h两个天使亲自传出应允ê声音讲:「加利利人,为甚么khiā tī chia望tio̍h天空neh?Chit位离开lín、被接升天ê耶稣,lín看见伊怎样升天,伊mā ài怎样tńg来。」hit时使徒彼得kah其他众门徒lóng亲自在场,因为án-ne,第16节讲这是众门徒亲目看见ê见证(参考使徒行传一:6—11)。

二是第17到18节是使徒彼得性命中siōng特别ê经历,就是tī伊kah门徒约翰、雅各等三人,被耶稣基督邀请陪同到一座山顶去祈祷,tī he地方忽然看tio̍h耶稣基督变形像,tī耶稣基督ê身边有摩西kah以利亚出现。就tī in惊惶所看见ê异象ê时,hit时忽然有一朵云彩出现罩tiâu了in,而且tùi云里有声音出现讲:「这是我亲爱ê kiáⁿ,lín tio̍h听从他!」(参考马可福音九:2—8)

亲目看见,这是非常重要ê见证,并m̄是道听途讲,mā m̄是假造欺骗ê行为。Ná亲像路加tī写福音书ê时特别强调,伊是kā所有关系耶稣基督ê报导lóng「tùi头详细查考过了」仝款(参考路加福音一:2—4)。Tùi开始就亲目看见chiah-ê事」,然后kā「亲目看见」ê事传布出去,这就是传福音siōng重要、mā是siōng有效ê方法。

第19节,先知ê信息就「像一盏灯照耀tī黑暗ê所在,直到天光」,因为án-ne,一定tio̍h好好á珍惜。Chia并无特别指出是toh一位先知,因为án-ne ē-sái讲是指全部旧约圣经ê先知文献。Koh讲,先知ê预言中lóng有含终末ê思想,chit种终末ê思想主要teh说明上帝ê审判必定会来临,同时mā带来他ê拯救。Á耶稣基督就是上帝表达他拯救ê疼ê记号。因为án-ne,tùi旧约到chit-má,先知ê话ná亲像一盏拯救亮光ê灯,一直照耀陷tī苦难中ê hiah-ê人,hō͘人看tio̍h了后thang点to̍h性命ê亮光。

第20到21节,chia指出一个重要ê事实,就是tī早期教会中不时出现假先知,chiah-ê假先知会传讲错误ê信息,误导信徒进入错误ê信仰认知中。这mā就是tī第二章1开始,作者续落来就讲tio̍h有关假先知ê问题。其实,chit种情形tī每一个时代lóng一再发生,若是看先知耶利米ê文献就会发见,tī伊ê时代中,一再出现假先知传讲错误ê信息(参考耶利米书十四:14—16、廿三:16—22)。先知以西结ê时代mā出现假先知传讲无正确ê信息(参考以西结书十三:3—9)。仝款ê,会用神迹奇事来迷惑人ê,tī早期ê教会就bat一再发生过(参考马太福音七:21—23),而tī使徒保罗ê时代mā出现「超等使徒」(参考哥林多后书十一:5、十二:11)。因为án-ne,当彼得后书ê作者tī提醒大家tio̍h注意圣经ê预言bē-tàng胡乱解释ê时,chit对每一个时代ê信徒lóng是非常重要ê信仰功课。

诚实ê心来阅读圣经、解释圣经,这是非常重要ê信仰功课,对传道者来讲,koh khah是一项siōng基本ê传道伦理。因为圣经并bē-tàng为tio̍h满足人ê私心ê需要来解释,而是beh忠实tī圣经ê教导,正确地解释圣经,án-ne chiah是siōng重要ê责任。使徒保罗就án-ne讲:「所有受上帝默示来写ê 经典,对教示kah 督责,以及 hō͘ 人归正 kah 引 chhōa 人学义理,lóng 有利益。(全民版)」(提摩太后书三:16)因为án-ne,正确明白圣经ê信息,就是teh建构一个健康ê信仰性命,这mā是咱teh解释圣经、传达圣经信息ê时,ài beh特别注意ê所在。
经文:

彼得后书 2:1-2:22

注释:

Tùi chit章就会发见早期教会已经有真chē问题发生,tī chit章提起一个严重问题,就是tī教会信仰团契内面出现「假先知」。作者tī chit章中真严厉地批判chiah-ê假冒先知ê名,行败坏之实ê人,认为上帝一定会严厉惩罚chit种人。

使徒保罗m̄-nā tī哥林多前书伊用án-ne严厉ê语句责备hiah-ê pháiⁿ了教会规矩ê人,mā tī哥林多后书痛批hiah-ê假借「使徒」名义而专门teh教会里行欺骗ê人,伊戏称hiah-ê人为「超等使徒」(参考哥林多后书十一:5、十二:11)。Tī伊写hō͘加拉太教会ê书信中mā提起有人跟tòe tī伊背后,因为所传讲ê信息内容并m̄是关系耶稣基督koh活ê信息,使徒保罗真受气谴责该教会ná会去「随从另外一种福音!其实,并无另外一种福音」。伊甚至讲若有「任何一个人」向in「宣传另外一种福音」,kah以前伊所传hō͘ in ê无仝,伊讲chit种人lóng「应受诅咒」参考加拉太书一:6—9)。Tùi chiah-ê thang真紧to̍h发见在早期教会内部确实存在bē少问题,m̄-nā是有信仰生活上ê偏差,而且tī信仰内涵上mā kah使徒保罗所传讲ê信息相差甚远。

Tī使徒保罗ê观点中非常明确地表示:福音就是耶稣基督,因为án-ne,只有传耶稣基督tī十字架上ê救恩chiah算。Á这十字架顶ê救恩,就是耶稣基督以伊死tī十字架上表现出来ê(参考哥林多前书二:2)。伊甚至真清楚表明:如果耶稣基督无真正死kah koh活,则基督徒kā是chit-ê世间siōng可怜ê人,因为这表示基督徒ê性命是只有tī今生有ǹg望,无未来koh活ê期待thang讲(参考哥林多前书十五:16—19)。伊真明确地讲,基督徒就是kah耶稣基督同死,mā kā因为án-ne kah耶稣基督同koh活,这就是基督教信仰ê中心(参考罗马书六:5、8)。

	Án-ne看起来,早期教会确实有人假藉基督ê名义行欺骗ê勾当,结果hō͘耶稣基督ê名声严重受损,这mā是作者提醒所有信徒ài beh特别注意ê事。

    第1节,chit节提起「以前有假先知tī以色列民间出现」,这kah先知耶利米时代ê景况仝款。伊bat一再提醒以色列人民,m̄-thang听chiah-ê假先知所传讲ê话,若无,上帝ê忿怒连hiah-ê听假先知传讲ê人mā会受thiám遭惩罚(参考耶利米书十四:14—16)。chit-má作者tī chia提起「有假教师」tī早期教会中出现,chiah-ê是「偷偷á输入毁灭性ê异端」,chia ê「异端」指ê就是「m̄承认救赎in ê主宰」,就是耶稣基督是救赎主。

第2到3节,作者tī chit两节指出「假教师」就是故意传错误ê信息,m̄-koh却iáu是有人欢喜听从chit种人,跟tòe in过「邪荡ê行为」。

Chia所讲ê「邪荡」,指ê是无约束家己,ài怎样就怎样。Á chiah-ê行为通常lóng是hō͘人看起来就会感觉讨厌、见笑ê。如果以今á日ê人来看,就是嫖淫、lim赌等行踏,koh khah严重ê是in并无为chit种见笑ê行为有所收敛,却是公开行之,表面上看起来讲是tī耶稣基督内面已经自由了,其实,是kā自由用来满足家己ê私欲。Chia清楚指出chiah-ê「假教师」就是会讲白贼、欺骗,就是为tio̍h beh「满足家己ê贪婪」,iáu会用「捏造ê故事」进行「榨取」信徒ê钱财、物件。作者特别强调讲上帝一定会对付chit种人,是「自古以来」lóng仝款,会用真严厉ê审判服侍in,hō͘ in「逃bē过毁灭」ê惩罚。

第4节,chia「上帝并无宽容犯罪ê天使」,圣经中siōng早提起天使堕落ê记事,就是tī创世记第六章2节提起有关天顶ê天使,因为看见地上ê美女,就跟tòe家己ê意思娶in做bó͘,结果上帝受气à,并且因为án-ne缩短了人ê性命年日。即使是天使犯罪,mā会hō͘惩罚,甚至会kā in「tàn入去地狱」去「thèng候审判」。

第5节,chit节真清楚是kah创世记第六到九章有关大水泛滥,以及挪亚一家人ē-tàng hō͘ 上帝拯救ê记事有关。作者tī chia指出除了挪亚一家八口以外,当时ê人差不多全部lóng是「心目中无上帝ê人」。创世记作者teh描述大水chìn前ê情形是án-ne ê:「上主看tio̍h 人tī 地上,罪恶真大,心内所想ê 念头ta̍k 日lóng 是pháiⁿ ê。(全民版)」(创世记六:5)然后讲:「挪亚生三个kiáⁿ,就是闪、含、雅弗。世界tī 上主ê 面前败坏,世界充满强暴。(全民版)」(创世记六:10—11)Tùi创世记作者描述挪亚「kah上帝有密切交往」,到彼得后书ê作者讲当代人「心目中无上帝」,ē-sái讲是极大ê对照。圣经作者提供一个重要ê信仰认知:kah上帝有密切关系,就是得救ê第一步。因为chit种人知影怎样遵守上帝ê教示,bē过「邪荡」ê生活。

第6到8节,chit三节是有关创世记第十八到十九章记载所多玛kah蛾摩拉两个城hō͘ 上帝毁灭ê背景。如果注意创世记ê作者写法:「当上帝剿灭平原chiah-ê 城ê 时,上帝数念亚伯拉罕;tú-tú tī chhia倒罗得所tòa ê 城ê 时, 就kā 罗得tùichhia 倒ê 中间救出去。(全民版)」(创世记十九:29)换句话讲,若m̄是因为亚伯拉罕kah上帝之间有密切关系,罗得想beh tùi毁灭ê所多玛城中得救mā难。因为án-ne,罗得ê得救,其实并m̄是因为伊是「好人」,mā m̄是伊「tòa tī pháiⁿ人中间,ta̍k工看见,ta̍k工听见hiah-ê邪恶ê事,心内非常痛苦」,咱无清楚伊是m̄是会为tio̍h所多玛城犯罪ê情形「大大忧伤」,m̄-koh真清楚ê事伊会得救是因为上帝记念亚伯拉罕ê缘故。

第9到10节a句,chit两节ē-sái讲是作者想beh kā当时ê基督徒讲ê话,就是上帝对tī kah他有密切关系ê信徒,绝对会伸手拯救,特别是tī审判kah毁灭ê时刻来临ê时,上帝一定会kā好人kah pháiⁿ人分别清楚。值得注意ê就是tī chia作者特别提起,上帝会针对「hiah-ê放纵肉体情欲、藐视上帝权威ê人」,进行严厉ê惩罚。这hō͘咱看tio̍h圣经有一个明显ê思路:tī肉体上放荡ê人,kah心目中无上帝ê态度是有密切关系ê。 

Tī福音书中记载耶稣基督所传讲上帝国度譬喻中,lóng会提起终末审判ê时,就是án-ne kā「好」kah「pháiⁿ」分别非常清楚。亲像马太福音第十三章耶稣基督提起tī审判来临ê时,上帝会kā「稗á kah麦á」分别清楚,tī收割ê时kā稗á割起来烧,kā麦á收藏起来存放;抛网tī湖里,kā好ê「khǹg tī桶里,pháiⁿ ê扔掉」;tī马太福音第廿五章31到46节中,特别记载hiah-ê遵行上帝旨意ê人,kah无遵行上帝旨意ê人,tī审判来临ê时就是有绝对性ê差别结果。

第10节b句到11节,chia真清楚指出chiah-ê「假教师胆大妄为」ê嚣张态度,in「m̄-nā无尊敬天顶ê尊荣者」,反tńg是「侮辱」,chiah-ê尊荣者指ê就是天使ê意思。Chit-ê意思真清楚,in无koh惊上帝,表示in心中根本to̍h无上帝,甚至iáu家己扮演上帝角色chiah会án-ne嚣张。作者tī chia kā chiah-ê嚣张至极ê「假教师」譬喻做ná亲像魔鬼一般ê恶质。这mā是「假教师」ê第一个恶状。

第12到13节,chia提出假教师ê第二个恶状,就是in ê生性ná亲像「野兽」仝款。Chia所讲ê「野兽」,是teh指「无灵性」ê意思,chit种人mā是「无理性」thang讲ê。Tī chit两节经文中,作者提起几个现象作代表,包括喜爱「屠杀」无辜、「制造苦难」、「毁谤家己所bē了解ê事」,mā会利用饭局行诡诈ê事。

第14节,chia清楚提起「假教师」除了犯淫乱ê罪之外,mā已经「习惯tī贪婪」,真会欺骗信徒ê钱财。使徒保罗讲「贪财是万恶ê根源」(参考提摩太前书六:10),如果传道者对钱财hit种贪婪,绝对无法度kā信徒讲上帝chiah是性命ê óa靠。

第15到16节,chit两节是引用民数记第廿二到廿五章,有关先知巴兰ê故事。先知巴兰并无遵行先知ê角色,反tńg接受摩押王巴勒ê o͘-se,beh去诅咒以色列人民。上帝当然无欢喜巴兰chit种行为,就透过巴兰所骑ê hit只驴á来阻止巴兰chit种错误ê行为。接受o͘-se去做无应该做ê事,这是上帝所讨厌ê行为,而巴兰是上帝ê奴仆,竟然mā接受o͘-se beh去做违背上帝旨意ê事,这真正是非常无应该ê行踏。Chit种为钱财而弃sak上帝ê例真chē。莫怪耶稣基督teh教导门徒ê时,会真清楚提醒in一定tio̍h真清楚,tī上帝kah钱财之间作一个明确ê选择,人无可能想beh揽tiâu上帝,又ài抱tio̍h钱财(参考马太福音六:24)。作者beh提醒一点:如果tī信仰团契中当教师ê人lóng会对钱财有hit种高ê兴趣,就已经无适合当教师à。

第17节,指出「假教师」提供给人ê,ná亲像「干涸ê泉源」,mā像「吹散ê云雾」,意思就是表面上看起来真美,事实却tú好颠倒。这已经teh暗示一件事:「假教师」用欺骗ê话kā信徒讲,结果ē-sái听信ê人心灵枯竭。M̄-koh作者mā清楚指出进行án-ne虚假行为ê「假教师」,必定会遇tio̍h上帝严厉ê惩罚,因为上帝会kā「乌暗ê深渊」留hō͘ chit种「假教师」。

所谓「乌暗ê深渊」,指ê就是地狱,无性命希望ê所在。犹大书ê作者讲,chit种人会被「永远」留Tī该处(参考犹大书第13节)。这应该thang做「假教师」siōng好ê警戒。

第18到19节,chia提起「假教师」就是真会引诱hiah-ê初信徒,而且lóng会偏好tī肉体ê情欲上,理由是in会传讲讲「自由」,而且用当时社会siōng流行ê「重智派」者所讲ê,肉体只是暂时ê,无「灵性」ê,ná亲像一个玩具,thang好好á sńg,因为这是基督徒tī耶稣基督内面ê自由。M̄-koh chit种讲法却是极大ê错误,因为人ê性命是包括肉体kah灵魂。无法度kā chit二者分开看待。使徒保罗讲身躯就是「上帝ê殿」,有上帝ê灵tòa tī咱ê身躯内面。因为án-ne,如果咱随便放纵身躯满足肉欲,必定会惹起上帝受气而带来毁灭(参考哥林多前书三:16—17)。

作者强调一个人若是贪图肉欲ê满足,结果就是成做淫乱ê奴隶,ná亲像一个人贪图钱财,其结果就成做钱财ê奴隶仝款。台语有一个形容人贪爱钱财ê名词,就是讲chit-ê人是「钱奴chiah」,而当讲一个人真淫荡ê时,就讲chit-ê人是「put-sú鬼」,意思就是ná亲像好色ê恶魔仝款,已经会失去人性应该有ê尊严。

第20节,chit节到第22节是chit章经文ê一个总结,beh kā所有ê读者讲:时时刻刻保持清静ê心灵是性命中非常重要ê功课。作者提出一个明确ê教导:做一个人信了耶稣基督了后,却iáu m̄知tī信仰上有进步,反tńg落入了「假教师」ê kho͘-á套中堕落了,chit种人tī信仰ê问题会比本来iáu未信以前koh khah chē。第20节chia所提起ê「认bat」,tī第一章2节、3节、8节已经提过,意思就是「真正认bat」。Án-ne就koh khah清楚作者ê意思,就是既然有明确、真实ê「认bat」,soah koh去跟tòe hiah-ê「假教师」,而且参与欺骗ê勾当,án-ne就koh khah bē-tàng原谅à。

第21节,「正义ê道路」,这是teh指上帝ê教导。Chit种教导真清楚指出对上帝beh绝对忠实,而chit种忠实kah生活、工作是连结无法度分开ê。

第22节,chit节是引用箴言第廿六章11节所写ê:「愚戆人一再做愚戆事,就ná亲像狗回头食它所吐出ê物件。」chit句话ê意思真清楚,就是因为吐出来ê是真lah-sap ê、无好ê,如果koh去食它,表示情形kan-taⁿ会koh khah糟而已。

真清楚,作者Tī顶面所讲chit三节想beh表明一点:信了耶稣基督ê人,应该学习tio̍h ê是真实、洁净ê心灵。如果信耶稣基督了后iáu会koh再去做hiah-ê污秽ê勾当,he m̄-nā无洁净心灵,反tńg是koh khah污秽,kan-taⁿ会为性命带来koh khah恶质ê结果而已,颠倒是m̄-thang信khah好。


经文:

彼得后书 3:1-3:18

注释:

Tī头前已经有提起过,彼得后书有一个重要ê中心思想:基督koh再临。其实,mā thang án-ne讲,深信基督koh再临就是早期教会siōng重要ê信仰中心。M̄-koh tio̍h注意,只要是讲tio̍h有关基督koh再临,一定会讲tio̍h有关末日审判ê事,这是一体ê两面。Á为tio̍h beh准备基督koh再临,使徒ê书信中lóng会要求众信徒一定tio̍h准备好势迎接这teh beh来临ê日子,这m̄-nā是个大好ê日子,而且mā是一个重要ê审判时刻,大家tio̍h准备好势来迎接这日子ê来临。免得因为不谨慎而tī审判ê时chūn,受tio̍h严厉ê惩罚。Chit种观念tī使徒ê书信中俯拾就有。

自古以来chit种关系终末审判ê日子不时被提起,m̄-koh大家lóng真希望知影hit时chūn是tī甚么时间来临。因为án-ne,替上帝数算时间ê例jú来jú chē,直到现今iáu是有真chē人无改变chit种信仰思维。甚至在世界各地常出现有人会假传上帝ê话语讲:「某年某月某日就是世界末日。上帝beh毁灭全世界。」。M̄-koh圣经一再提醒上帝ê日子并m̄是用人ê智慧、知识ē-tàng算出来ê。包括耶稣基督在内lóng kā咱讲:「关系hit-ê 日kah hit-ê 时,无人知,tī 天顶ê 天使mā m̄ 知,Kiáⁿ mā m̄ 知,kan-taⁿ 天父知。Tio̍h 谨慎!Tio̍h 警醒来祈祷,因为lín m̄ 知hit-ê 时刻甚么时会到。(全民版)」(马可福音十三:32—33)耶稣基督提醒跟tòe ê民众重要ê m̄是算时间,却是「警醒」,预备好迎接上帝审判ê来临远比数算上帝审判ê时间koh khah重要。

彼得后书作者tī chit第三章谈及主应允koh来ê日子会亲像贼á仝款,tī人不知不觉ê中间来到。因为án-ne,一定tio̍h用心准备迎接hit日子ê来临chiah是正途。

第1节,chia一开始就讲所写ê是「第二封phoe」,这是m̄是讲iáu有另外一封,á是前书就是第一封,而后书则第二封?语意并无清楚,不过一般学者认为这是teh指彼得后书讲ê。

作者提起「Tī两封phoe内面」lóng是teh「激发」信徒ài有「纯洁ê思想」。Chia所讲ê「纯洁」,意思就是「诚实」。Tī信仰团契中,siōng基本、mā是siōng重要ê条件就是诚实。耶稣基督tī山上宝训中án-ne教导讲:「心肝清气ê 人实在有福气,因为in 会见tio̍h 上帝!(全民版)」(马太福音五:8)作者tī chia ài beh特别提起「纯洁ê思想」这问题,是因为早期教会已经出现有专门teh欺骗ê人进入教会信仰团契中,chiah-ê人专门teh敛财、欺骗ê勾当。

第2节,作者提醒读者古代先知ê话,kah耶稣基督藉tio̍h门徒所传落来ê教示。作者án-ne提醒有真大ê用意,伊beh kā众读者讲,旧约时代ê先知就是tī预言新约耶稣基督降临ê大好消息。

Koh讲,先知ê预言必定kah新约时代ê拯救信息有密切关系。Án-ne,thang看tio̍h一个非常重要ê信息:旧约kah新约是相关连ê,m̄是分开ê。会有chit种提醒,真可能是因为早期教会认为耶稣基督ê时代已经来临ê,旧约时代lóng过去à,mā不重要à。M̄-koh如果无对旧约圣经有所了解,就真oh了解耶稣基督为甚么beh到世间来ê信息。Á若是只停留tī旧约ê圣经,就无法度明白耶稣基督到世界起来ê意义。无法度kā新约kah旧约分开,这是彼得后书ê作者tī chia所beh kā读者讲ê重要认bat。

第3到4节,chit两节thang看tio̍h早期教会tú-tio̍h ê问题,就是tī信仰上不时被质疑地kah当做讥笑ê藉口,he就是有kóa人为tio̍h beh打击基督徒,故意chhōe些问题来询问讲:lín m̄是讲耶稣基督会「koh来」?「伊tī tó位」?Lín ê「祖先lóng死去」,ē-sái讲是一切lóng「kah创世之初仝款」,kám m̄是?类似chit种问题连串发出,致使真chē基督徒却mā因为án-ne而m̄知án怎回答chiah好。因为án-ne,致使hiah-ê想beh做奸犯科ê人koh khah显明出in不法ê形像。就án-ne chiah-ê人就开始chhōe出真chē讥讽ê话语来讥笑基督徒,讲耶稣基督toh有beh koh再来?有kóa人lóng等来到不及来死去了,耶稣基督岂m̄是lóng iáu未来?趁thang快乐、享受ê时chūn,就beh把握机会。看,chit-ê世界岂无lóng仝款?过去到chit-má lóng仝款,无甚么改变。类似chit种话一再挑战tio̍h基督徒。

第5到7节,tùi第5节开始直到第9节,作者teh回答chiah-ê对耶稣基督koh再临所提出ê各种怀疑。因为有关耶稣基督teh beh koh再临ê讲法甚嚣尘上,因为án-ne,大家lóng teh期待ē-tàng看tio̍h耶稣基督koh再临、世界末日也kah跟tòe来到,所有信耶稣基督ê人lóng会hō͘提起天顶去kah koh活ê耶稣基督相会合(参考帖撒罗尼迦前书四:15—18),而且所有因为信来死去ê人mā lóng kā tùi坟墓中koh活起来(参考马太福音廿七:51—53)。M̄-koh为tio̍h beh迎接koh活ê耶稣基督koh再临,所有ê基督徒lóng一定tio̍h洁身自爱,免得耶稣基督koh再临时,koh活ê恩典落空à。因为án-ne,差不多所有敬虔ê基督徒tī日常生活kah工作上lóng显出非常谨慎,mā有淡薄á知影谨守规律ê生活准则。

作者引用创世记第一章ê背景,上帝创造天地宇宙万物,为甚么有人「故意m̄-chhap」chit件事?原因就是chiah-ê反对创世记记载ê人,lóng是讲he是一种「传说」,á是讲这是「自然」。Á chit句「地是tùi水kah藉tio̍h水而形成ê」,是引用创世记第一章6节ê记载。换句话讲,「故意m̄-chhap」上帝创造天地宇宙万物ê人,讲穿了就是m̄相信圣经所记载ê,而chit种人渗透tī教会团契中,主要目的就是beh人弃sak上帝,m̄-thang相信圣经ê话语。

「旧ê世界mā是由水,就是大水所消灭ê」,这是用创世记第六到九章有关挪亚kah大水泛滥淹灭世界ê记事,chit段记事主要并m̄是teh讲全部lóng毁灭了,却是teh讲一个犯罪严重ê世代,kan-taⁿ会hō͘上帝ê伤心并为人带来毁灭。

「Chit-má ê天kah地mā仝款是凭上帝ê话保留落来ê」,chit句话讲出上帝确实是怜悯、慈悲ê上帝,他是用大水淹灭了本来创造ê世界,m̄-koh却mā因为他ê慈悲、怜悯,而原本beh毁灭一切受造物mā ē-tàng藉tio̍h挪亚而保存落来,然后koh应允讲:「我kah lín 立我ê 约:见若有肉体 ê,bē koh hō͘ 大水灭亡,mā 无koh 有大水毁坏土地。(全民版)」(创世记九:11)m̄-koh这并无表示上帝无koh惩罚犯罪ê人类世界,却是hō͘人有悔改ê机会,因为án-ne,用「火」来处理犯罪ê世界。「火」,这有含去杂质ê意思。换句话讲,ài kā hiah-ê杂七杂八ê、无规律ê部分除去,留落来美好ê、有规矩ê。这kah「大水」有点á差别;「水」,带来ê是全部毁灭,而「火」则留落来koh khah好、纯洁ê,并且ē-tàng hō͘无好thang变好,并thang保留纯洁ê免受连累受拖累。

第8节,chit节thang参考诗篇第九十篇4节。作者引用诗人chit种诗歌,并且用「千年如一日,一日如千年」,chit种相对句型所beh表示ê,就是无确定ê时间表,mā就是讲,人无法度数算上帝ê时间,因为tī人看起来真长ê时间,tī上帝眼中却是目nih-á久;而tī人看起来是目nih-á久 ê时间,tī上帝ê作为中thang成做千年之久。换句话讲,时间是属tī上帝ê,他ē-tàng跟tòe旨意运用。

第9节,chit节ē-sái讲是chit本书信中siōng重要ê一句话:上帝无愿意有一个人沉沦,他ài ê是人人悔改。先知以西结án-ne讲上帝「无愿意任何人死亡」,只要人ē-tàng改过,就「ē-tàng存活」(参考以西结书十八:32、三十三:11)。Kui本圣经hō͘咱一个siōng基本ê认bat:只有悔改,chiah可能改变上帝忿怒ê惩罚计画。

第10到12节,因为有基督徒teh等待耶稣基督koh再临、世界末日kah上帝ê审判来到等日子kah现象尚且未出现,就已经往生,tùi án-ne引起m̄信ê人讥讽、嘲(sau)笑,mā因为án-ne hō͘ bē少信徒产生信心上ê怀疑。作者除了tī头前谈人无法度计算上帝ê时间外,mā tī chia进一步提起上帝ê行动lóng是tī人不知不觉ê中间忽然来临。Tī福音书中记载耶稣基督kúi-nā pái提起chit种教示(参考马太福音廿四:42—44,马可福音十三:35—37,路加福音十二:35—38)。使徒保罗mā讲tio̍h主koh来ê日子,ná亲像贼á tī暗时忽然来到仝款(参考帖撒罗尼迦前书五:2)。

Tùi顶面所讲chiah-ê经文thang看tio̍h「tio̍h警醒」,án-ne chiah是thèng候耶稣基督koh再临应该有ê重要态度,却m̄是一再teh算、chhōe异象出现。一个真正准备thang好洁净ê心灵thèng候耶稣基督koh再临ê人,伊会真清楚知影耶稣基督koh再临ê事随时会发生,甚至会发生tī咱厝里、身边,mā可能会tī咱面前出现。

作者mā提醒众信徒知影tio̍h过圣洁、虔诚ê生活。作者讲beh「加速」末日ê早日来到,m̄-koh因为上帝慈悲、怜悯,知影众信徒尚且iáu未准备好势,tùi án-ne延迟了耶稣基督koh再临ê日子,因为hit日子mā是审判ê时刻,上帝疼他拣选ê子民,爱护跟tòe耶稣基督ê信徒。因为án-ne,若是所有信徒lóng准备好势了,hit日子mā就随时会来到。

第13节,这是非常熟悉ê一个景象—「新天新地」ê来临。作者讲,tī耶稣基督来临ê时刻一到,mā是一个全新ê创造重新开始。启示录ê作者讲hit时mā是上帝重新创造kui个宇宙万物ê时刻,天地一切lóng会改变,以前有ê,chit-má bē koh再出现,hit-ê hō͘人惊惶、会危害性命ê「海」mā phah m̄见去(参考启示录廿一:1),相对ê,tī新天新地出现后,充满tio̍h上帝ê慈爱kah怜悯。

第14节,作者koh一pái强调过「圣洁」、「无thang指责」生活ê重要性,因为án-ne chiah ē-tàng kah上帝和好。这「和好」一词mā是使徒保罗kui个中心思想。Tī罗马书中,使徒保罗共有十三pái说明kah上帝「和好」ê重要性(参考罗马书一:17、三:21、22、24、26、28、30、四:5、25、五:9、10、11、17)。

第15到16节,作者特别提起使徒保罗ê书信,认为伊ê书信就是一再强调chit种「圣洁生活」ê重要性,tī使徒保罗ê书信中,有一个真大ê特色,就是强调基督徒ê社会生活一定tio̍h见证出信仰ê内涵。Mā就是讲,信仰并m̄是停留tī思想ê层面而已,却是一定tio̍h tī日常生活、工作中显现出来chiah有意义。因为án-ne,tī使徒保罗ê书信中lóng会有一段篇幅写tio̍h基督徒ê社会生活方面应该tio̍h注意ê事。

作者tī chia并无详细讲出到底使徒保罗ê toh一kóa书信内容被有曲解,m̄-koh thang举出几个例;其一,使徒保罗强调tī耶稣基督内面,基督徒ê性命是自由ê,因为耶稣基督ê救恩,hō͘信靠伊ê人lóng因为án-ne tùi罪带来ê死亡中得tio̍h释放。罪jú重ê人,领受上帝ê恩典mā就jú chē(参考罗马书五:20—21)。有人就因为chit种观点,继续过罪恶ê生活,thang hō͘上帝ê恩典koh khah丰富些,这是非常错误ê解释。

其二,当使徒保罗teh强调一个基督徒ê性命是自由ê时,这并m̄是讲thang放纵、随便,颠倒ê,是beh有koh khah顶真ê态度,显示出基督徒ê自律生活。这mā是伊强调ê:「Ta̍k 项tāi-chì lóng thang做」,总是,m̄ 是ta̍k 项lóng 有利益。虽然讲ta̍k 项tāi-chì lóng thang做, 总是,无lóng 对人有帮助。(全民版)」(哥林多前书十:23)而且mā m̄是每一件thang自由去做ê事,lóng是有「益处」ê。

其三,tùi雅各书会án-ne写出来,其中有另外一个原因,就是有人kā使徒保罗所强调ê只要「你若用嘴告白耶稣是主,心内 mā 相信上帝 hō͘他tùi 死人中koh 活,你就会得tio̍h 拯救。(全民版)」(罗马书十:9)Chit种见解,当做一种口头禅,却无想beh tī社会生活、工作中用实际行动见证出上帝ê救恩。因为án-ne,雅各书ê作者做个努力,beh hō͘大家知影一定tio̍h有确实ê行动来证明信仰ê气力,chit种信仰chiah是真实ê。

作者tī chia强调讲,chiah-ê故意曲解使徒保罗书信意思ê人,一定会自取灭亡,因为使徒保罗就是teh见证耶稣基督福音,若是有人故意曲解福音ê信息,就是tī阻碍福音ê广传,chit种人一定会hō͘上帝所严惩而灭亡。
第17节,ná亲像tī头前已经提过ê,有人lóng是会tī教会内部散播真chē不实ê话语,á是假扮「教师」ê角色,专行欺骗ê勾当。因为án-ne,伊呼吁众信徒应该tio̍h清楚状况,m̄-thang被hiah-ê荒谬ê言论引入歧途。这mā thang看tio̍h使徒书信中共有ê特点,就是有提醒、苦劝,这lóng是teh表明尽in做使徒(á是教师)ê责任。

第18节,tio̍h tī信仰上长进,这mā是tī前一讲已经提过ê,信仰一定tio̍h日日进步,若无,真容易被一kóa光怪陆离ê邪门言论欺骗。注意chia所用ê「长进」之动词,是用chit-má进行式,mā就是不断来进步,m̄是过去ê,却是chit-má ê,而且继续tī进步中。只有án-ne,chiah ē-tàng kā「荣耀归tī」chit位慈悲拯救ê性命之主。


重新查询