CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
wy"nod]a  d,b,[>w  b'a  deB;k>y  !eB  
  hEY;a  yIn'a  b'a-~ia>w  
  hEY;a  yIn'a  ~yInAd]a-~ia>w  
~,k'l  tAa'b.c  h"wh>y  r;m'a  
yim.v  yEzAB  ~yIn]hoK;h  
`^,m.v-t,a  WnyIz'b  h,M;B    
…儿子尊敬父亲,仆人(尊敬)他的主人;(…处填入末二行) 


我既为父亲,(对)我的尊敬在哪里呢?

我既为主人,(对)我的敬畏在哪里呢?

万军之雅威对你们说:

「藐视我名的祭司啊,

你们却说:『我们在何事上藐视你的名呢?』