CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
rev'a.bW  r'kX'FIy.B  h,V:n.mil  yih>y:w  
'hy,tAn.bW  !'a.v-tyeB  
'hy,tAn.bW  ~'[.l.bIy>w  
'hy,tAn.bW  raod  yeb.vOy-t,a>w  
'hy,tOn.bW  roD-!ye[  yeb.vOy>w  
'hy,tOn.bW  %:n.[;t  yeb.vOy>w  
`t,p"N;h  t,v{l.v  'hy,tAn.bW  ADIg.m  yeb.vOy>w  
玛拿西在以萨迦和亚设境内


有伯.善和属它(原文用阴性,下同)的乡镇,

和以伯莲和和属它的乡镇,

和多珥和属它乡镇的居民;

和隐.多珥和属它乡镇的居民;

和他纳和属它乡镇的居民,

和米吉多和属它乡镇的居民,这三处山冈。