CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
h,Lea'h  tAtoa'h  yEn.vil  ~:G  Wnyim]a:y  a{l-~ia  h"y'h>w  
^,loq.l  !W[.m.vIy  a{l>w  
h'v'B:Y;h  'T.k;p'v>w  roa>y;h  yemyeMim  'T.x;q'l>w  
roa>y;h-!im  x;QiT  r,v]a  ~Iy;M;h  Wy'h>w  
`t,v'B:Y;B    Wy'h>w  
他们若连这两个神迹也不信,


又不听你的话,

你就从河里取些水,倒在干地上,

你从河里取的水

必在干地上变作血。」