CBOL 旧约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 旧约字汇 新约字汇 阅读
原文内容 原文直译
wy'lea  h"wh>y  r,maOY:w  
  h,P  ~'f  yim  
  Aa  ~eLia  ~Wf"y-yim  Aa  
rEWi[  Aa  ;xeQip  Aa  
`h"wh>y  yikOn'a  a{l]h  
雅威对他说:


「谁造人的口呢?

谁使人口哑、或耳聋、

或目明、或眼瞎呢?

岂不是我―雅威吗?