CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
  ga;r}  
因为,怎么样呢?
    tine",  
若是有些人不信,
mh;   hJ    aujtw'n  
难道他们的不信
th;n    tou'  qeou'  katarghvsei}  
就废掉上帝的可信吗?

注: