CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
     o&ti  
然而我们晓得
 o&sa   oJ  novmo"    
凡是律法所说的
    tw'/  novmw/    
是对律法以下之人说的,
  pa'n  stovma  fragh'/  
为要各人的口被堵住,
   uJpovdiko"    
且...交帐。(...处填入下一行)
pa'"   oJ  kovsmo"  tw'/  qew'/{  
普世人人都向上帝

注: