CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
  o&qen      swv/zein    to;    duvnatai  
因此...他也能拯救到底(...处填入下一行)
tou;"    di#  aujtou'  tw'/  qew'/,  
{那些藉着他来到上帝面前的人}
pavntote  zw'n    to;      aujtw'n.  
他一直活着为他们恳求。

注: