CBOL 新约 Parsing 系统

上一节  下一节  即时查字典 H Parsing WH Parsing  以内建字型显示(不须下载字型) 以字型显示(须先下载字型) 新约字汇分析 旧约字汇分析 阅读

原文内容与参考直译:
  hjgavphsa"    dikaiosuvnhn        
你喜爱公义,且你憎恶罪恶;
dia;  tou'to    se  
因此,(...处填入下一行)他膏抹你,
 oJ  qeov"   oJ  qeov"  sou     ajgalliavsew"  
上帝,你的上帝用喜乐油,
para;  tou;"  metovcou"  sou.  
胜过(膏抹)你的同伴;

注: