撒母耳记下 19章1节 到 19章14节   背景资料  上一笔  下一笔
Chit章thang分做三部分来看,一是第1到14节,chit段经文描述约押劝大卫tio̍h振作起来,并且tńg来耶路撒冷王宫去重掌政权、料理国政。二是第15到39节,记载tī大卫tńg来朝ê途中来迎接伊ê人,tī chiah-ê人中间,有过去看伊逃难ê时,侮辱伊ê示每,mā有冒tio̍h性命危险提供救助物资hō͘伊ê人,大卫lóng对in lóng有无仝ê回应。三是第40到43节,chit段经文讲犹大支派ê人kah北部以色列族群之间ê bē爽快。Chit段记事mā为以后所罗门死后,伊ê kiáⁿ罗波安接掌政权了后,北部决定分裂伊去ê原因留落来一记重要ê伏笔。

战事已经结束,大卫显然iáu teh为kiáⁿ押沙龙ê死哀伤,这看tī约押眼中真m̄是滋味。伊敦促大卫一定tio̍h赶紧tńg来宫去料理国政。过去拥护押沙龙ê城镇mā开始议论chit件事,希望ē-tàng赶紧看tio̍h大卫tńg来朝廷,若无,外患必定会tòe之而来。其实,大卫并m̄是无想beh tńg去,伊有真chē phah算,其中之一,就是beh想办法解除约押ê总司令位置,这是伊tńg去chìn前tio̍h深思熟虑ê事。

第1到4节,原本phah赢是件欢喜ê国家大事,m̄-koh大家却发见大卫teh为押沙龙ê死而哀伤到极点。Mā因为án-ne无人感欢喜快乐,大家lóng静静有ná phah败仗ê军队仝款,m̄敢吭声。

第5到8节,chit段经文是有人kā大卫ê情景kā约押讲,就án-ne约押去见大卫,并且kā伊讲出两个重点:一是大卫有明显错误,大家卖命救了伊,kah伊ê家庭、宫廷所有kah伊出来ê人,包括眷属。M̄-koh大卫连一点感恩ê心mā无,却是一再怀念hit-ê背叛伊koh想beh kā伊杀害ê kiáⁿ押沙龙。二是伊警告大卫,若无马上去安抚所有官兵,等到隔工,chiah-ê为伊卖命作战ê官兵lóng会离伊而去,hit时koh khah大ê灾难就会跟tòe来到。M̄-koh约押ê警告,显然对大卫造成心内ê伤害,加上大卫原本就对约押违抗命令感觉非常不满,这tùi第13节记载大卫任命亚玛撒取代约押,担任元帅之职,就thang看出看出。虽然无欢喜约押ê警告,大卫iáu是听落去,就án-ne停止悲伤,开始出来准备视事。

第9到10节,当押沙龙带领全以色列军队phah败仗了后,kui个以色列国境内确实是乱成一团,谣言真chē,á是民间传言ê话真chē,in koh一pái看tio̍h大卫ê「雄风」iáu-koh。Taⁿ押沙龙被刣,群龙无首,mā m̄知下一步该怎样回应大卫phah赢ê事,而tī民间mā有真chē无仝ê看法,chit对一个社会ê安定会造成某种程度ê影响。原本认为押沙龙应该会phah赢,chit-má看tio̍h实况并m̄是án-ne,因为án-ne,开始有转变,in用积极ê动作beh「赶紧去接大卫王tńg来」。因为in mā惊惶,万一无人来继承王位,可能会koh一pái引起外族人入侵。Á大卫是过去为以色列人民建立真chē功劳ê君王。In认为iáu是应该迎接大卫tńg来耶路撒冷继续做王,这就ē-tàng稳定以色列王国。

第11到14节,当大卫听tio̍h以色列人民有chiah-ni̍h积极ê态度,却看bē-tio̍h家己族人对伊ê热情欢迎,hō͘伊感觉真m̄是滋味。就án-ne chhōe来两位心腹大祭司撒督kah亚比亚他,ài in去向犹大ê长老提醒chit件事。为甚么犹大支派ê人并无随时回应大卫ê重新复位?真可能是因为押沙龙是tī希伯仑宣布政变、窜位ê时,希伯仑人并无随时反对chit项政变ê阴谋,这mā说明希伯仑人默许chit项政变ê发生。Á taⁿ,押沙龙ê政变失败了,in mā m̄知该对大卫重新复辟为王采取toh一种态度。M̄-koh大卫希望家己族人会有明确ê态度出来迎接伊,公开表态。M̄-koh siōng奇怪ê是大卫竟然决定任命押沙龙指派ê以色列军队元帅亚玛撒,取代约押元帅ê职位,真可能是伊想hō͘以色列人民感受tio̍h伊广大ê心胸,koh讲,thang藉chit-ê机会削弱约押tī军队中ê影响力。M̄-koh khah可能是藉这来惩罚约押杀害押沙龙。只是伊chit种想法后来却是事kah愿望相违背,因为约押后来iáu是chhōe-tio̍h机会kā亚玛撒刣死(参考二十:8—10),而大卫只好重新任命约押为元帅(参考二十:23)。

重新查询 专卷研经 撒母耳记下系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net