彼得后书 3章1节 到 3章18节   背景资料  上一笔
Tī头前已经有提起过,彼得后书有一个重要ê中心思想:基督koh再临。其实,mā thang án-ne讲,深信基督koh再临就是早期教会siōng重要ê信仰中心。M̄-koh tio̍h注意,只要是讲tio̍h有关基督koh再临,一定会讲tio̍h有关末日审判ê事,这是一体ê两面。Á为tio̍h beh准备基督koh再临,使徒ê书信中lóng会要求众信徒一定tio̍h准备好势迎接这teh beh来临ê日子,这m̄-nā是个大好ê日子,而且mā是一个重要ê审判时刻,大家tio̍h准备好势来迎接这日子ê来临。免得因为不谨慎而tī审判ê时chūn,受tio̍h严厉ê惩罚。Chit种观念tī使徒ê书信中俯拾就有。

自古以来chit种关系终末审判ê日子不时被提起,m̄-koh大家lóng真希望知影hit时chūn是tī甚么时间来临。因为án-ne,替上帝数算时间ê例jú来jú chē,直到现今iáu是有真chē人无改变chit种信仰思维。甚至在世界各地常出现有人会假传上帝ê话语讲:「某年某月某日就是世界末日。上帝beh毁灭全世界。」。M̄-koh圣经一再提醒上帝ê日子并m̄是用人ê智慧、知识ē-tàng算出来ê。包括耶稣基督在内lóng kā咱讲:「关系hit-ê 日kah hit-ê 时,无人知,tī 天顶ê 天使mā m̄ 知,Kiáⁿ mā m̄ 知,kan-taⁿ 天父知。Tio̍h 谨慎!Tio̍h 警醒来祈祷,因为lín m̄ 知hit-ê 时刻甚么时会到。(全民版)」(马可福音十三:32—33)耶稣基督提醒跟tòe ê民众重要ê m̄是算时间,却是「警醒」,预备好迎接上帝审判ê来临远比数算上帝审判ê时间koh khah重要。

彼得后书作者tī chit第三章谈及主应允koh来ê日子会亲像贼á仝款,tī人不知不觉ê中间来到。因为án-ne,一定tio̍h用心准备迎接hit日子ê来临chiah是正途。

第1节,chia一开始就讲所写ê是「第二封phoe」,这是m̄是讲iáu有另外一封,á是前书就是第一封,而后书则第二封?语意并无清楚,不过一般学者认为这是teh指彼得后书讲ê。

作者提起「Tī两封phoe内面」lóng是teh「激发」信徒ài有「纯洁ê思想」。Chia所讲ê「纯洁」,意思就是「诚实」。Tī信仰团契中,siōng基本、mā是siōng重要ê条件就是诚实。耶稣基督tī山上宝训中án-ne教导讲:「心肝清气ê 人实在有福气,因为in 会见tio̍h 上帝!(全民版)」(马太福音五:8)作者tī chia ài beh特别提起「纯洁ê思想」这问题,是因为早期教会已经出现有专门teh欺骗ê人进入教会信仰团契中,chiah-ê人专门teh敛财、欺骗ê勾当。

第2节,作者提醒读者古代先知ê话,kah耶稣基督藉tio̍h门徒所传落来ê教示。作者án-ne提醒有真大ê用意,伊beh kā众读者讲,旧约时代ê先知就是tī预言新约耶稣基督降临ê大好消息。

Koh讲,先知ê预言必定kah新约时代ê拯救信息有密切关系。Án-ne,thang看tio̍h一个非常重要ê信息:旧约kah新约是相关连ê,m̄是分开ê。会有chit种提醒,真可能是因为早期教会认为耶稣基督ê时代已经来临ê,旧约时代lóng过去à,mā不重要à。M̄-koh如果无对旧约圣经有所了解,就真oh了解耶稣基督为甚么beh到世间来ê信息。Á若是只停留tī旧约ê圣经,就无法度明白耶稣基督到世界起来ê意义。无法度kā新约kah旧约分开,这是彼得后书ê作者tī chia所beh kā读者讲ê重要认bat。

第3到4节,chit两节thang看tio̍h早期教会tú-tio̍h ê问题,就是tī信仰上不时被质疑地kah当做讥笑ê藉口,he就是有kóa人为tio̍h beh打击基督徒,故意chhōe些问题来询问讲:lín m̄是讲耶稣基督会「koh来」?「伊tī tó位」?Lín ê「祖先lóng死去」,ē-sái讲是一切lóng「kah创世之初仝款」,kám m̄是?类似chit种问题连串发出,致使真chē基督徒却mā因为án-ne而m̄知án怎回答chiah好。因为án-ne,致使hiah-ê想beh做奸犯科ê人koh khah显明出in不法ê形像。就án-ne chiah-ê人就开始chhōe出真chē讥讽ê话语来讥笑基督徒,讲耶稣基督toh有beh koh再来?有kóa人lóng等来到不及来死去了,耶稣基督岂m̄是lóng iáu未来?趁thang快乐、享受ê时chūn,就beh把握机会。看,chit-ê世界岂无lóng仝款?过去到chit-má lóng仝款,无甚么改变。类似chit种话一再挑战tio̍h基督徒。

第5到7节,tùi第5节开始直到第9节,作者teh回答chiah-ê对耶稣基督koh再临所提出ê各种怀疑。因为有关耶稣基督teh beh koh再临ê讲法甚嚣尘上,因为án-ne,大家lóng teh期待ē-tàng看tio̍h耶稣基督koh再临、世界末日也kah跟tòe来到,所有信耶稣基督ê人lóng会hō͘提起天顶去kah koh活ê耶稣基督相会合(参考帖撒罗尼迦前书四:15—18),而且所有因为信来死去ê人mā lóng kā tùi坟墓中koh活起来(参考马太福音廿七:51—53)。M̄-koh为tio̍h beh迎接koh活ê耶稣基督koh再临,所有ê基督徒lóng一定tio̍h洁身自爱,免得耶稣基督koh再临时,koh活ê恩典落空à。因为án-ne,差不多所有敬虔ê基督徒tī日常生活kah工作上lóng显出非常谨慎,mā有淡薄á知影谨守规律ê生活准则。

作者引用创世记第一章ê背景,上帝创造天地宇宙万物,为甚么有人「故意m̄-chhap」chit件事?原因就是chiah-ê反对创世记记载ê人,lóng是讲he是一种「传说」,á是讲这是「自然」。Á chit句「地是tùi水kah藉tio̍h水而形成ê」,是引用创世记第一章6节ê记载。换句话讲,「故意m̄-chhap」上帝创造天地宇宙万物ê人,讲穿了就是m̄相信圣经所记载ê,而chit种人渗透tī教会团契中,主要目的就是beh人弃sak上帝,m̄-thang相信圣经ê话语。

「旧ê世界mā是由水,就是大水所消灭ê」,这是用创世记第六到九章有关挪亚kah大水泛滥淹灭世界ê记事,chit段记事主要并m̄是teh讲全部lóng毁灭了,却是teh讲一个犯罪严重ê世代,kan-taⁿ会hō͘上帝ê伤心并为人带来毁灭。

「Chit-má ê天kah地mā仝款是凭上帝ê话保留落来ê」,chit句话讲出上帝确实是怜悯、慈悲ê上帝,他是用大水淹灭了本来创造ê世界,m̄-koh却mā因为他ê慈悲、怜悯,而原本beh毁灭一切受造物mā ē-tàng藉tio̍h挪亚而保存落来,然后koh应允讲:「我kah lín 立我ê 约:见若有肉体 ê,bē koh hō͘ 大水灭亡,mā 无koh 有大水毁坏土地。(全民版)」(创世记九:11)m̄-koh这并无表示上帝无koh惩罚犯罪ê人类世界,却是hō͘人有悔改ê机会,因为án-ne,用「火」来处理犯罪ê世界。「火」,这有含去杂质ê意思。换句话讲,ài kā hiah-ê杂七杂八ê、无规律ê部分除去,留落来美好ê、有规矩ê。这kah「大水」有点á差别;「水」,带来ê是全部毁灭,而「火」则留落来koh khah好、纯洁ê,并且ē-tàng hō͘无好thang变好,并thang保留纯洁ê免受连累受拖累。

第8节,chit节thang参考诗篇第九十篇4节。作者引用诗人chit种诗歌,并且用「千年如一日,一日如千年」,chit种相对句型所beh表示ê,就是无确定ê时间表,mā就是讲,人无法度数算上帝ê时间,因为tī人看起来真长ê时间,tī上帝眼中却是目nih-á久;而tī人看起来是目nih-á久 ê时间,tī上帝ê作为中thang成做千年之久。换句话讲,时间是属tī上帝ê,他ē-tàng跟tòe旨意运用。

第9节,chit节ē-sái讲是chit本书信中siōng重要ê一句话:上帝无愿意有一个人沉沦,他ài ê是人人悔改。先知以西结án-ne讲上帝「无愿意任何人死亡」,只要人ē-tàng改过,就「ē-tàng存活」(参考以西结书十八:32、三十三:11)。Kui本圣经hō͘咱一个siōng基本ê认bat:只有悔改,chiah可能改变上帝忿怒ê惩罚计画。

第10到12节,因为有基督徒teh等待耶稣基督koh再临、世界末日kah上帝ê审判来到等日子kah现象尚且未出现,就已经往生,tùi án-ne引起m̄信ê人讥讽、嘲(sau)笑,mā因为án-ne hō͘ bē少信徒产生信心上ê怀疑。作者除了tī头前谈人无法度计算上帝ê时间外,mā tī chia进一步提起上帝ê行动lóng是tī人不知不觉ê中间忽然来临。Tī福音书中记载耶稣基督kúi-nā pái提起chit种教示(参考马太福音廿四:42—44,马可福音十三:35—37,路加福音十二:35—38)。使徒保罗mā讲tio̍h主koh来ê日子,ná亲像贼á tī暗时忽然来到仝款(参考帖撒罗尼迦前书五:2)。

Tùi顶面所讲chiah-ê经文thang看tio̍h「tio̍h警醒」,án-ne chiah是thèng候耶稣基督koh再临应该有ê重要态度,却m̄是一再teh算、chhōe异象出现。一个真正准备thang好洁净ê心灵thèng候耶稣基督koh再临ê人,伊会真清楚知影耶稣基督koh再临ê事随时会发生,甚至会发生tī咱厝里、身边,mā可能会tī咱面前出现。

作者mā提醒众信徒知影tio̍h过圣洁、虔诚ê生活。作者讲beh「加速」末日ê早日来到,m̄-koh因为上帝慈悲、怜悯,知影众信徒尚且iáu未准备好势,tùi án-ne延迟了耶稣基督koh再临ê日子,因为hit日子mā是审判ê时刻,上帝疼他拣选ê子民,爱护跟tòe耶稣基督ê信徒。因为án-ne,若是所有信徒lóng准备好势了,hit日子mā就随时会来到。

第13节,这是非常熟悉ê一个景象—「新天新地」ê来临。作者讲,tī耶稣基督来临ê时刻一到,mā是一个全新ê创造重新开始。启示录ê作者讲hit时mā是上帝重新创造kui个宇宙万物ê时刻,天地一切lóng会改变,以前有ê,chit-má bē koh再出现,hit-ê hō͘人惊惶、会危害性命ê「海」mā phah m̄见去(参考启示录廿一:1),相对ê,tī新天新地出现后,充满tio̍h上帝ê慈爱kah怜悯。

第14节,作者koh一pái强调过「圣洁」、「无thang指责」生活ê重要性,因为án-ne chiah ē-tàng kah上帝和好。这「和好」一词mā是使徒保罗kui个中心思想。Tī罗马书中,使徒保罗共有十三pái说明kah上帝「和好」ê重要性(参考罗马书一:17、三:21、22、24、26、28、30、四:5、25、五:9、10、11、17)。

第15到16节,作者特别提起使徒保罗ê书信,认为伊ê书信就是一再强调chit种「圣洁生活」ê重要性,tī使徒保罗ê书信中,有一个真大ê特色,就是强调基督徒ê社会生活一定tio̍h见证出信仰ê内涵。Mā就是讲,信仰并m̄是停留tī思想ê层面而已,却是一定tio̍h tī日常生活、工作中显现出来chiah有意义。因为án-ne,tī使徒保罗ê书信中lóng会有一段篇幅写tio̍h基督徒ê社会生活方面应该tio̍h注意ê事。

作者tī chia并无详细讲出到底使徒保罗ê toh一kóa书信内容被有曲解,m̄-koh thang举出几个例;其一,使徒保罗强调tī耶稣基督内面,基督徒ê性命是自由ê,因为耶稣基督ê救恩,hō͘信靠伊ê人lóng因为án-ne tùi罪带来ê死亡中得tio̍h释放。罪jú重ê人,领受上帝ê恩典mā就jú chē(参考罗马书五:20—21)。有人就因为chit种观点,继续过罪恶ê生活,thang hō͘上帝ê恩典koh khah丰富些,这是非常错误ê解释。

其二,当使徒保罗teh强调一个基督徒ê性命是自由ê时,这并m̄是讲thang放纵、随便,颠倒ê,是beh有koh khah顶真ê态度,显示出基督徒ê自律生活。这mā是伊强调ê:「Ta̍k 项tāi-chì lóng thang做」,总是,m̄ 是ta̍k 项lóng 有利益。虽然讲ta̍k 项tāi-chì lóng thang做, 总是,无lóng 对人有帮助。(全民版)」(哥林多前书十:23)而且mā m̄是每一件thang自由去做ê事,lóng是有「益处」ê。

其三,tùi雅各书会án-ne写出来,其中有另外一个原因,就是有人kā使徒保罗所强调ê只要「你若用嘴告白耶稣是主,心内 mā 相信上帝 hō͘他tùi 死人中koh 活,你就会得tio̍h 拯救。(全民版)」(罗马书十:9)Chit种见解,当做一种口头禅,却无想beh tī社会生活、工作中用实际行动见证出上帝ê救恩。因为án-ne,雅各书ê作者做个努力,beh hō͘大家知影一定tio̍h有确实ê行动来证明信仰ê气力,chit种信仰chiah是真实ê。

作者tī chia强调讲,chiah-ê故意曲解使徒保罗书信意思ê人,一定会自取灭亡,因为使徒保罗就是teh见证耶稣基督福音,若是有人故意曲解福音ê信息,就是tī阻碍福音ê广传,chit种人一定会hō͘上帝所严惩而灭亡。
第17节,ná亲像tī头前已经提过ê,有人lóng是会tī教会内部散播真chē不实ê话语,á是假扮「教师」ê角色,专行欺骗ê勾当。因为án-ne,伊呼吁众信徒应该tio̍h清楚状况,m̄-thang被hiah-ê荒谬ê言论引入歧途。这mā thang看tio̍h使徒书信中共有ê特点,就是有提醒、苦劝,这lóng是teh表明尽in做使徒(á是教师)ê责任。

第18节,tio̍h tī信仰上长进,这mā是tī前一讲已经提过ê,信仰一定tio̍h日日进步,若无,真容易被一kóa光怪陆离ê邪门言论欺骗。注意chia所用ê「长进」之动词,是用chit-má进行式,mā就是不断来进步,m̄是过去ê,却是chit-má ê,而且继续tī进步中。只有án-ne,chiah ē-tàng kā「荣耀归tī」chit位慈悲拯救ê性命之主。


重新查询 专卷研经 彼得后书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net