彼得后书 2章1节 到 2章22节   背景资料  上一笔  下一笔
Tùi chit章就会发见早期教会已经有真chē问题发生,tī chit章提起一个严重问题,就是tī教会信仰团契内面出现「假先知」。作者tī chit章中真严厉地批判chiah-ê假冒先知ê名,行败坏之实ê人,认为上帝一定会严厉惩罚chit种人。

使徒保罗m̄-nā tī哥林多前书伊用án-ne严厉ê语句责备hiah-ê pháiⁿ了教会规矩ê人,mā tī哥林多后书痛批hiah-ê假借「使徒」名义而专门teh教会里行欺骗ê人,伊戏称hiah-ê人为「超等使徒」(参考哥林多后书十一:5、十二:11)。Tī伊写hō͘加拉太教会ê书信中mā提起有人跟tòe tī伊背后,因为所传讲ê信息内容并m̄是关系耶稣基督koh活ê信息,使徒保罗真受气谴责该教会ná会去「随从另外一种福音!其实,并无另外一种福音」。伊甚至讲若有「任何一个人」向in「宣传另外一种福音」,kah以前伊所传hō͘ in ê无仝,伊讲chit种人lóng「应受诅咒」参考加拉太书一:6—9)。Tùi chiah-ê thang真紧to̍h发见在早期教会内部确实存在bē少问题,m̄-nā是有信仰生活上ê偏差,而且tī信仰内涵上mā kah使徒保罗所传讲ê信息相差甚远。

Tī使徒保罗ê观点中非常明确地表示:福音就是耶稣基督,因为án-ne,只有传耶稣基督tī十字架上ê救恩chiah算。Á这十字架顶ê救恩,就是耶稣基督以伊死tī十字架上表现出来ê(参考哥林多前书二:2)。伊甚至真清楚表明:如果耶稣基督无真正死kah koh活,则基督徒kā是chit-ê世间siōng可怜ê人,因为这表示基督徒ê性命是只有tī今生有ǹg望,无未来koh活ê期待thang讲(参考哥林多前书十五:16—19)。伊真明确地讲,基督徒就是kah耶稣基督同死,mā kā因为án-ne kah耶稣基督同koh活,这就是基督教信仰ê中心(参考罗马书六:5、8)。

	Án-ne看起来,早期教会确实有人假藉基督ê名义行欺骗ê勾当,结果hō͘耶稣基督ê名声严重受损,这mā是作者提醒所有信徒ài beh特别注意ê事。

    第1节,chit节提起「以前有假先知tī以色列民间出现」,这kah先知耶利米时代ê景况仝款。伊bat一再提醒以色列人民,m̄-thang听chiah-ê假先知所传讲ê话,若无,上帝ê忿怒连hiah-ê听假先知传讲ê人mā会受thiám遭惩罚(参考耶利米书十四:14—16)。chit-má作者tī chia提起「有假教师」tī早期教会中出现,chiah-ê是「偷偷á输入毁灭性ê异端」,chia ê「异端」指ê就是「m̄承认救赎in ê主宰」,就是耶稣基督是救赎主。

第2到3节,作者tī chit两节指出「假教师」就是故意传错误ê信息,m̄-koh却iáu是有人欢喜听从chit种人,跟tòe in过「邪荡ê行为」。

Chia所讲ê「邪荡」,指ê是无约束家己,ài怎样就怎样。Á chiah-ê行为通常lóng是hō͘人看起来就会感觉讨厌、见笑ê。如果以今á日ê人来看,就是嫖淫、lim赌等行踏,koh khah严重ê是in并无为chit种见笑ê行为有所收敛,却是公开行之,表面上看起来讲是tī耶稣基督内面已经自由了,其实,是kā自由用来满足家己ê私欲。Chia清楚指出chiah-ê「假教师」就是会讲白贼、欺骗,就是为tio̍h beh「满足家己ê贪婪」,iáu会用「捏造ê故事」进行「榨取」信徒ê钱财、物件。作者特别强调讲上帝一定会对付chit种人,是「自古以来」lóng仝款,会用真严厉ê审判服侍in,hō͘ in「逃bē过毁灭」ê惩罚。

第4节,chia「上帝并无宽容犯罪ê天使」,圣经中siōng早提起天使堕落ê记事,就是tī创世记第六章2节提起有关天顶ê天使,因为看见地上ê美女,就跟tòe家己ê意思娶in做bó͘,结果上帝受气à,并且因为án-ne缩短了人ê性命年日。即使是天使犯罪,mā会hō͘惩罚,甚至会kā in「tàn入去地狱」去「thèng候审判」。

第5节,chit节真清楚是kah创世记第六到九章有关大水泛滥,以及挪亚一家人ē-tàng hō͘ 上帝拯救ê记事有关。作者tī chia指出除了挪亚一家八口以外,当时ê人差不多全部lóng是「心目中无上帝ê人」。创世记作者teh描述大水chìn前ê情形是án-ne ê:「上主看tio̍h 人tī 地上,罪恶真大,心内所想ê 念头ta̍k 日lóng 是pháiⁿ ê。(全民版)」(创世记六:5)然后讲:「挪亚生三个kiáⁿ,就是闪、含、雅弗。世界tī 上主ê 面前败坏,世界充满强暴。(全民版)」(创世记六:10—11)Tùi创世记作者描述挪亚「kah上帝有密切交往」,到彼得后书ê作者讲当代人「心目中无上帝」,ē-sái讲是极大ê对照。圣经作者提供一个重要ê信仰认知:kah上帝有密切关系,就是得救ê第一步。因为chit种人知影怎样遵守上帝ê教示,bē过「邪荡」ê生活。

第6到8节,chit三节是有关创世记第十八到十九章记载所多玛kah蛾摩拉两个城hō͘ 上帝毁灭ê背景。如果注意创世记ê作者写法:「当上帝剿灭平原chiah-ê 城ê 时,上帝数念亚伯拉罕;tú-tú tī chhia倒罗得所tòa ê 城ê 时, 就kā 罗得tùichhia 倒ê 中间救出去。(全民版)」(创世记十九:29)换句话讲,若m̄是因为亚伯拉罕kah上帝之间有密切关系,罗得想beh tùi毁灭ê所多玛城中得救mā难。因为án-ne,罗得ê得救,其实并m̄是因为伊是「好人」,mā m̄是伊「tòa tī pháiⁿ人中间,ta̍k工看见,ta̍k工听见hiah-ê邪恶ê事,心内非常痛苦」,咱无清楚伊是m̄是会为tio̍h所多玛城犯罪ê情形「大大忧伤」,m̄-koh真清楚ê事伊会得救是因为上帝记念亚伯拉罕ê缘故。

第9到10节a句,chit两节ē-sái讲是作者想beh kā当时ê基督徒讲ê话,就是上帝对tī kah他有密切关系ê信徒,绝对会伸手拯救,特别是tī审判kah毁灭ê时刻来临ê时,上帝一定会kā好人kah pháiⁿ人分别清楚。值得注意ê就是tī chia作者特别提起,上帝会针对「hiah-ê放纵肉体情欲、藐视上帝权威ê人」,进行严厉ê惩罚。这hō͘咱看tio̍h圣经有一个明显ê思路:tī肉体上放荡ê人,kah心目中无上帝ê态度是有密切关系ê。 

Tī福音书中记载耶稣基督所传讲上帝国度譬喻中,lóng会提起终末审判ê时,就是án-ne kā「好」kah「pháiⁿ」分别非常清楚。亲像马太福音第十三章耶稣基督提起tī审判来临ê时,上帝会kā「稗á kah麦á」分别清楚,tī收割ê时kā稗á割起来烧,kā麦á收藏起来存放;抛网tī湖里,kā好ê「khǹg tī桶里,pháiⁿ ê扔掉」;tī马太福音第廿五章31到46节中,特别记载hiah-ê遵行上帝旨意ê人,kah无遵行上帝旨意ê人,tī审判来临ê时就是有绝对性ê差别结果。

第10节b句到11节,chia真清楚指出chiah-ê「假教师胆大妄为」ê嚣张态度,in「m̄-nā无尊敬天顶ê尊荣者」,反tńg是「侮辱」,chiah-ê尊荣者指ê就是天使ê意思。Chit-ê意思真清楚,in无koh惊上帝,表示in心中根本to̍h无上帝,甚至iáu家己扮演上帝角色chiah会án-ne嚣张。作者tī chia kā chiah-ê嚣张至极ê「假教师」譬喻做ná亲像魔鬼一般ê恶质。这mā是「假教师」ê第一个恶状。

第12到13节,chia提出假教师ê第二个恶状,就是in ê生性ná亲像「野兽」仝款。Chia所讲ê「野兽」,是teh指「无灵性」ê意思,chit种人mā是「无理性」thang讲ê。Tī chit两节经文中,作者提起几个现象作代表,包括喜爱「屠杀」无辜、「制造苦难」、「毁谤家己所bē了解ê事」,mā会利用饭局行诡诈ê事。

第14节,chia清楚提起「假教师」除了犯淫乱ê罪之外,mā已经「习惯tī贪婪」,真会欺骗信徒ê钱财。使徒保罗讲「贪财是万恶ê根源」(参考提摩太前书六:10),如果传道者对钱财hit种贪婪,绝对无法度kā信徒讲上帝chiah是性命ê óa靠。

第15到16节,chit两节是引用民数记第廿二到廿五章,有关先知巴兰ê故事。先知巴兰并无遵行先知ê角色,反tńg接受摩押王巴勒ê o͘-se,beh去诅咒以色列人民。上帝当然无欢喜巴兰chit种行为,就透过巴兰所骑ê hit只驴á来阻止巴兰chit种错误ê行为。接受o͘-se去做无应该做ê事,这是上帝所讨厌ê行为,而巴兰是上帝ê奴仆,竟然mā接受o͘-se beh去做违背上帝旨意ê事,这真正是非常无应该ê行踏。Chit种为钱财而弃sak上帝ê例真chē。莫怪耶稣基督teh教导门徒ê时,会真清楚提醒in一定tio̍h真清楚,tī上帝kah钱财之间作一个明确ê选择,人无可能想beh揽tiâu上帝,又ài抱tio̍h钱财(参考马太福音六:24)。作者beh提醒一点:如果tī信仰团契中当教师ê人lóng会对钱财有hit种高ê兴趣,就已经无适合当教师à。

第17节,指出「假教师」提供给人ê,ná亲像「干涸ê泉源」,mā像「吹散ê云雾」,意思就是表面上看起来真美,事实却tú好颠倒。这已经teh暗示一件事:「假教师」用欺骗ê话kā信徒讲,结果ē-sái听信ê人心灵枯竭。M̄-koh作者mā清楚指出进行án-ne虚假行为ê「假教师」,必定会遇tio̍h上帝严厉ê惩罚,因为上帝会kā「乌暗ê深渊」留hō͘ chit种「假教师」。

所谓「乌暗ê深渊」,指ê就是地狱,无性命希望ê所在。犹大书ê作者讲,chit种人会被「永远」留Tī该处(参考犹大书第13节)。这应该thang做「假教师」siōng好ê警戒。

第18到19节,chia提起「假教师」就是真会引诱hiah-ê初信徒,而且lóng会偏好tī肉体ê情欲上,理由是in会传讲讲「自由」,而且用当时社会siōng流行ê「重智派」者所讲ê,肉体只是暂时ê,无「灵性」ê,ná亲像一个玩具,thang好好á sńg,因为这是基督徒tī耶稣基督内面ê自由。M̄-koh chit种讲法却是极大ê错误,因为人ê性命是包括肉体kah灵魂。无法度kā chit二者分开看待。使徒保罗讲身躯就是「上帝ê殿」,有上帝ê灵tòa tī咱ê身躯内面。因为án-ne,如果咱随便放纵身躯满足肉欲,必定会惹起上帝受气而带来毁灭(参考哥林多前书三:16—17)。

作者强调一个人若是贪图肉欲ê满足,结果就是成做淫乱ê奴隶,ná亲像一个人贪图钱财,其结果就成做钱财ê奴隶仝款。台语有一个形容人贪爱钱财ê名词,就是讲chit-ê人是「钱奴chiah」,而当讲一个人真淫荡ê时,就讲chit-ê人是「put-sú鬼」,意思就是ná亲像好色ê恶魔仝款,已经会失去人性应该有ê尊严。

第20节,chit节到第22节是chit章经文ê一个总结,beh kā所有ê读者讲:时时刻刻保持清静ê心灵是性命中非常重要ê功课。作者提出一个明确ê教导:做一个人信了耶稣基督了后,却iáu m̄知tī信仰上有进步,反tńg落入了「假教师」ê kho͘-á套中堕落了,chit种人tī信仰ê问题会比本来iáu未信以前koh khah chē。第20节chia所提起ê「认bat」,tī第一章2节、3节、8节已经提过,意思就是「真正认bat」。Án-ne就koh khah清楚作者ê意思,就是既然有明确、真实ê「认bat」,soah koh去跟tòe hiah-ê「假教师」,而且参与欺骗ê勾当,án-ne就koh khah bē-tàng原谅à。

第21节,「正义ê道路」,这是teh指上帝ê教导。Chit种教导真清楚指出对上帝beh绝对忠实,而chit种忠实kah生活、工作是连结无法度分开ê。

第22节,chit节是引用箴言第廿六章11节所写ê:「愚戆人一再做愚戆事,就ná亲像狗回头食它所吐出ê物件。」chit句话ê意思真清楚,就是因为吐出来ê是真lah-sap ê、无好ê,如果koh去食它,表示情形kan-taⁿ会koh khah糟而已。

真清楚,作者Tī顶面所讲chit三节想beh表明一点:信了耶稣基督ê人,应该学习tio̍h ê是真实、洁净ê心灵。如果信耶稣基督了后iáu会koh再去做hiah-ê污秽ê勾当,he m̄-nā无洁净心灵,反tńg是koh khah污秽,kan-taⁿ会为性命带来koh khah恶质ê结果而已,颠倒是m̄-thang信khah好。


重新查询 专卷研经 彼得后书系列
错误回报,请联系comm[@]fhl.net